Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2020
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.02.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.02.2020
DISPOZIŢIA NR.2813

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.32245/2020 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.02.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data    de 27.02.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.02.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

     

                                                                                Emisă azi 20.02.2020

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

               Nicoleta MIULESCU

 

Anexa la Dispoziția nr.2813/2020

Puncte peste ordinea de zi:

Punctul 1 peste ord. de zi - modificat

Punctul 37 modificat

1.Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.02.2020, ora 10,00

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie-mai 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020

 1.  

Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Centrul de Cultură al Romilor Dolj, în vederea organizării Zilei Internaţionale a Romilor, la Craiova, în data de 08 aprilie 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Craiova, pentru anul 2020.      

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale R.A.T. SRL., pentru anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea,  pentru anul 2020, a numărului de asistenţi pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei locale de ordine publică

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2020 și respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.5

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.15

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.2

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.6

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.1

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2020-2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru închirierea prin licitaţie publică a terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de mijloace de publicitate pe raza municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

 1.  

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea domnului Ion Marius Cătălin, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Dezrobirii, nr.94 B

 1.  

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. AL SHEFA FARM S.R.L., asupra cotei-părţi de 6,88 % din terenul în suprafaţă de 1714 mp., aferent imobilului-spaţiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

 1.  

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Ţîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părţi de 3,97 % din terenul în suprafaţă de 1714 mp., aferent imobilului-spaţiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

 1.  

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Ţîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părţi de 7,06 % din terenul în suprafaţă de 1714 mp., aferent imobilului-spaţiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

 1.  

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea numiţilor Sandu Valentin şi Sandu Eugen Venus, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Madona Dudu, nr. 21

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Colegiul Naţional „Carol I” Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Brestei, nr.38

 1.  

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, a bunului „Corp C17 – Moara”

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.177/2016 încheiat între Colegiul Naţional „Elena Cuza” şi S.C. DIODA IMPEX S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului  de închiriere nr.980/2016 încheiat între Colegiul Naţional „Carol I” şi Întreprinderea Individuală Ungureanu Adriana

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.74/1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.318/2011 încheiat între municipiul Craiova şi Ivănescu Liliana Delia

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.205/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Atlantys Internațional S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38392/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. C.M. Dumitrescu Dalila S.R.L.-D

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Craiova.

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea dnei. Nicolăiță Lorena,  în funcţia de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,

        Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.