Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2021
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 16.12.2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 16.12.2021
DISPOZIŢIA NR.7227

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.220835/2021 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 16.12.2021, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 16.12.2021, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.

Art.2.  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 16.12.2021, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

 

Emisă azi 09.12.2021

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

           Lia-Olguța VASILESCU

               Nicoleta MIULESCU

 

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.7227/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 16.12.2021, ora 10,00

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 11 luni ale anului 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă primelor 11 luni ale anului 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanțate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul municipiului Craiova, pentru anii şcolari 2022-2023 şi 2023-2024

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare al dnei. Nicolăiță Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.300/2021 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale destinate închirierii persoanelor îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe destinate închirierii tinerilor,  situată în municipiul Craiova, strada Potelu, nr.150, bl.R15, sc.1, ap.10

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova,  a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri situate în pieţele din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației clădirilor  și  terenurilor  care au fost  folosite de unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în care nu se mai desfășoară activitate educațională

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.10682/20.01.2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Pădureanu Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Pădureanu Mariana

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Casa de Cultură Traian Demetrescu, a imobilului situat în str.Theodor Aman, nr.6

 1.  

Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor bunuri dobândite de municipiul Craiova, in cadrul unor investiţii

 1.  

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul Judeţean Dolj, a aprobării trecerii din domeniul public al Judeţului Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova, a unui imobil-teren situat pe raza administrativ - teritorială a Comunei Cârcea

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Craiova, în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea secţiei de terapie intensivă neonatală a Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova cu echipamente medicale de înaltă performanţă”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii educaţionale la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii„Construire hala metalică – Piața Brazda lui Novac”

 1.  

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Craiova, pentru anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare prin concesiunea serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr.48275/27.03.2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015

 1.  

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,

                    Nicoleta MIULESCU


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.