Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Urbanism

Pentru depunere on-line, plata taxelor aferente se va efectua prin Ghiseu.ro sau prin virament bancar:

Banca: Trezoreria Municipiului Craiova

Beneficiar: Primaria Municipiului Craiova

C.U.I. - 4417214

COD DISP Denumirea contului Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova
98 LICENTE(CU,CNS,AUT.FCT,PUZ) RO05TREZ29121160203XXXXX
21.A Taxa eliberare în regim de urgență RO08TREZ29121360206XXXXX

 

Actele necesare în vederea emiterii adeverinţei intravilan/extravilan

Cerere tip

-  Act de proprietate, în formă completă (copie)

   şi după caz:

       - Planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate din documentaţia cadastrală avizată  de O.C.P.I Dolj (copie)

 • - Fişa corpului de proprietate din documentaţia cadastrală avizată de O.C.P.I Dolj (copie) 

             sau

        - Schiţa parcelară emisă de primărie

        - Planul de amplasament şi delimitare al imobilului, în original (două exemplare),  executat în sistem stereografic, stampilat de persoana fizică autorizată

 

Cerere apartenenta administrativ teritoriala a terenului

Actele necesare in vederea emiterii CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ (blocuri)

 • Cerere tip
 • - CERERE COMPLETATA SI SEMNATA DE CATRE TOTI PROPRIETARII/COPROPIETARII SAU REPREZENTANTUL LEGAL AL ACESTORA
 • - ACT DE PROPRIETATE (COPIE XEROX )
 • - DOCUMENTATIE CADASTRALA (COPIE XEROX )
 • - DOVADA ACHITARII INTEGRALE A IMOBILULUI (DUPA CAZ -  COPIE XEROX)
 • - EXTRAS DE CARTE  FUNCIARA (DUPA CAZ - COPIE XEROX )
 • - B.I / C.I. A TUTUROR PROPRIETARILOR - PERSOANE FIZICE  (COPIE XEROX )
 • - C.U.I. – PERSOANE JURIDICE (COPIE XEROX )
 • - ACT DE SCHIMBARE NUME ( DUPA CAZ - COPIE XEROX )
 • - Taxa eliberare act 9 lei 
 • COD DISP Denumirea contului Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova
 • 98 LICENTE(CU,CNS,AUT.FCT,PUZ) RO05TREZ29121160203XXXXX
 • - Taxa de urgenta este in valoare de 56 lei si se achita in contul:
 • COD DISP Denumirea contului Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova
  21.A Taxa eliberare în regim de urgență RO08TREZ29121360206XXXXX
       

Actele necesare in vederea emiterii CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ (imobile cu sau fara constructii)

 • Cerere tip
 • - CERERE COMPLETATA SI SEMNATA DE CATRE TOTI PROPRIETARII/COPROPIETARII SAU REPREZENTANTUL LEGAL AL ACESTORA

  • - ACT DE PROPRIETATE (COPIE XEROX)
  • - PLANUL DE SITUAŢIE DIN DOCUMENTAŢIA CADASTRALĂ (COPIE XEROX)
  • - FIŞA BUNULUI IMOBIL DIN DOCUMENTAŢIA CADASTRALĂ (COPIE XEROX)
  • - ADEVERINŢĂ INTRAVILAN – (DUPA CAZ -  COPIE XEROX)
  • - EXTRAS DE CARTE  FUNCIARA (DUPA CAZ -  COPIE XEROX)
  • - B.I / C.I. A TUTUROR PROPRIETARILOR- PERSOANE FIZICE  (COPIE XEROX)
  • - C.U.I. – PERSOANE JURIDICE (COPIE XEROX)
  • - ACT DE SCHIMBARE NUME ( DUPA CAZ - COPIE XEROX )
  • - Taxa eliberare act 9 lei 
  • COD DISP Denumirea contului Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova
  • 98 LICENTE(CU,CNS,AUT.FCT,PUZ) RO05TREZ29121160203XXXXX
  • - Taxa de urgenta este in valoare de 56 lei si se achita in contul:
  • COD DISP Denumirea contului Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova
   21.A Taxa eliberare în regim de urgență RO08TREZ29121360206XXXXX

 

Acte necesare pentru eliberarea extraselor din PUG(PUZ, PUD):

Cerere

- act de proprietate, concesionare, închiriere, etc. (copie)

şi după caz:

 - Planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate din documentaţia cadastrală avizată de O.C.P.I Dolj (copie)

 - Fişa corpului de proprietate din documentaţia cadastrală avizată de O.C.P.I Dolj (copie)

sau

- Schiţa parcelară emisă de primărie

- Planul de amplasament şi delimitare al imobilului, în original (două exemplare), executat în sistem stereografic, stampilat de persoana fizică autorizată

- Panul de amplasament şi delimitare  din documentaţia cadastrală vizată de O.C.P.I. Dolj  şi fisa corpului de proprietate (copii)

*Pentru apartamente sau spaţii comeciale situate în blocuri de locuinţe:

     - act de proprietate, închiriere, concesionare. etc (copie)

 • - Taxa de urgenta este in valoare de 56 lei si se achita in contul:
 • COD DISP Denumirea contului Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova
  21.A Taxa eliberare în regim de urgență

  RO08TREZ29121360206XXXXX

 

Actele necesare in vederea emiterii CERTIFICATULUI DE RECENZAT

Actul necesare în vederea obţinerii evoluţiei denumirii străzii

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru constructii definitive, desfinţări, împrejmuiri:

  1. cerere tip 
  2. dosar cu sina
  3. extras P.U.Z. actualizat cu pozitionarea imobilului, emis de Primaria Municipiului Craiova 2 ex.(original şi copie),
  4. plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I. cu situatia existenta (1 ex)
  5. plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu propunerea constructiilor (specificand constructiile vecine, regimul de inaltime, cotele, retragerile conform PUZ, P.O.T., C.U.T.), -2 ex.(original şi copie)
  6. plan de incadrare in zona (situatia existenta - scara1:1000), 2 ex(original şi copie).
  7. copie act de proprietate 1ex
  8. copie certificat nomenclatura stradala, 1 ex.
  9. extras de carte funciara pentru informare (original), actualizat la zi   
  10. documentul de plata a taxei  de  eliberare a certificatului de urbanism, conform suprafață teren, în contul RO05TREZ29121160203XXXXX
  11. situatia existenta si propusa cu simulare foto actualizata (datata)

 

Acte necesare pentru Obtinerea Avizului de Oportunitate   

cerere tip

 • - copie certificat de urbanism

-     piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investitiei/operatiunii propuse, indicatorii propusi, modul de integrare a acesteia în zona, prezentarea consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta si la nivelul localitatii, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile de costuri ce vor cadea în sarcina autoritatii publice

locale;

 -   piese desenate, respectiv încadrarea în zona, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat, conceptul propus - plan de situatie cu prezentarea functiunilor, a vecinatatilor si a limitelor servitutilor propus a fi instituite, modul de asigurare a

acceselor, utilitatilor.

 -   documentaţia întomita în 2 exemplare identice

- situatia existenta – foto actualizata (datata)

- chitanta de plata a taxei de emitere a avizului (copie)

 

DOCUMENTATIILE DE URBANISM  PUZ. sau PUD  înaintate pentru informarea publicului  

Acte necesare :

-   ridicarea topografica in sistem national stereografic 1970 pentru toata zona studiata, impreuna cu procesul verbal de receptie aferent;

- foto privind dovada amplasarii panoului/panourilor privind informarea vecinatatilor;

- 2 anunturi in ziare de circulatie locala (editii diferite, la 3 zile distanta);

- situatia existenta – foto actualizat (datata);

- CD cu documentatia în format electronic, fisier pdf + planuri fisier dwg.

 

 1. cerere  tip, semnata in original;
 2. documentatia de urbanism întocmita în conformitate cu continutul cadru aprobat, semnata şi stampilata cu stampila RUR  in original, 1 exemplar format A0-A3, conf. L.350/2001, Ord.233/2016 - Norm. Metodologice si Ghid de proiectare, insusita inclusiv de catre inginer atestat RUR (pe memoriu si plansa de instalatii), cu opis si numerotate, care va cuprinde:
  • piese scrise, respectiv: memoriul tehnic explicativ cu prezentarea investitiei/operatiunii propuse, indicatorii propusi, modul de integrare a acesteia in zona, prezentarea consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta si la nivelul localitatii, categoriile de consturi ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile de costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale;
  • dovada achitarii taxei  de exercitare a dreptului de semnatura la RUR;
  • copie  certificat de atestare  a dreptului de semnatura;
  • avizele şi acordurile  solicitate prin certificatul de urbanism;
  • copie certificat de urbanism;
  • copie certificat de nomenclatura stradala;
  • titlul/ titluri de proprietate asupra imobilului/ imobilelor care fac obiectul documentatiei de urbanism;
  • extras de carte funciara pentru informare (original),  actualizat la zi;
  • Avizul de oportunitate insotit de planul anexa vizat de catre PMC (pentru PUZ-uri);   
  • acordul autentificat  al tuturor proprietarilor  de imobile care fac obiectul documentatiei de urbanism;
  • dovada calitatii de imputernicit (daca este cazul).
  • piese desenate, respectiv: incadrarea in zona, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat, concentul propus – plan de situatie cu prezentarea functiunilor, a vecinatatilor si a limitelor servitutilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilitatilor;

Acte necesare pentru aprobarea documentatiilor de urbanism PUD. sau PUZ. inaintate spre analizare și aprobare

-   ridicarea topografica in sistem national Stereografic 1970 pentru toata zona studiata, impreuna cu procesul verbal de receptie aferent;

- situatia existenta – foto actualizat (datata);

- CD cu documentatia în format electronic, fisier pdf + planuri fisier dwg

- planul de Reglementari ce va sta la baza HCL – in 2 ex. format A4

 

 1. cerere  tip, semnata in original;
 2. extras carte funciara in original, nu mai vechi de 30 zile;
 3. documentatia de urbanism în 2 (doua) exemplare întocmita în conformitate cu continultul cadru aprobat, semnata şi stampilata cu stampila RUR  in original, 1 exemplar format A4, 1 exemplar format A0-A3, conf. L.350/2001, Ord.233/2016- Norm.Met.si Ghid de proiectare, insusita inclusiv de catre inginer atestat RUR (pe memoriu si plansa de instalatii), cu opis si numerotate, care va cuprinde:
  • piese scrise , respectiv: memoriul tehnic explicativ cu prezentarea investitiei/operatiunii propuse, indicatorii propusi, modul de integrare a acesteia in zona, prezentarea consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta si la nivelul localitatii, categoriile de consturi ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile de costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale;
  • dovada achitarii taxei  de exercitare a dreptului de semnatura la RUR;
  • copie  certificat de atestare  a dreptului de semnatura;
  • avizele şi acordurile  solicitate prin certificatul de urbanism;
  • copie certificat de urbanism;
  • copie certificat de nomenclatura stradala;
  • titlul/titluri de proprietate asupra imobilului/ imobilelor care fac obiectul documentatiei de urbanism;
  • extras de carte funciara pentru informare (original),  actualizat la zi;
  • Avizul de oportunitate insotit de planul anexa vizat de catre PMC (pentru PUZ-uri);   
  • acordul autentificat al tuturor proprietarilor imobilului ce a generat documentatia;
  • dovada calitatii de imputernicit (daca este cazul);
  • piese desenate, respectiv: incadrarea in zona, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat, conceptul propus – plan de situatie cu prezentarea functiunilor, a vecinatatilor si a limitelor servitutilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilitatilor;

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru schimbări de destinatie, construire şi închidere balcoane, montări firme, amplasare construcţii provizorii şi panouri publicitare:

  1. cerere tip
  2. dosar cu sina
  3. extras P.U.Z. actualizat cu pozitionarea imobilului, emis de Primaria Municipiului Craiova,2 ex.(original şi copie)
  4. plan de situatie, (cadastral, de la A.C., intocmit de proiectant sau cadastrist, dupa caz),  la scara 1:500, 1:1000, 2ex.(original şi copie).
  5. releveu cadastral cu situatia existenta şi propunerea în 2 exemplare
  6. copie act de proprietate 1 ex
  7. copie certificat nomenclatura stradala 1 ex.
  8. prezentare simulare foto cu fatada care se modifica
  9. suprafata panoului sau firmei solicitate
  10. sa se specifice in cerere suprafata aleii   de acces precizata in cerere+planul de situatie cu toate aleiile existente si distantele pana la acestea
  11. extras de carte funciara pentru informare (original)actualizat la zi  
  12. documentul de plata a taxei de  eliberare a certificatului de urbanism, conform suprafață teren, în contul RO05TREZ29121160203XXXXX
  13. situatia existenta si propusa cu simulare foto actualizata (datata)

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru dezmembrări, alipiri si operatiuni notariale

 1. cerere tip
 2. dosar cu sina
 3. extras P.U.Z. actualizat cu pozitionarea imobilului, emis de Primaria Municipiului Craiova 2 ex.(original şi copie),
 4. plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu situatia existenta, 1 ex.
 5. plan de situatie, elaborat pe suport topografic, cu propunerea de dezmembrare sau alipire, inclusiv pentru fiecare lot in parte/ pentru lotul intreg,respectand latimile aleilor de acces conform R.G.U, întocmit de cadastrist autorizat, in original, 2 ex. fiecare plan
 6. plan de incadrare in zona (situatia existenta - scara1:1000), 2 ex.(original şi copie)
 7. extras de carte funciara pentru informare (original), actualizat la zi      
 8. act de proprietate (copie)
 9. adeverinta de intrare in intravilan a terenului (daca este cazul)
 10. copie certificat de nomenclatura stradala
 11. documentul de plata a taxei de  eliberare a certificatului de urbanism, conform suprafață teren, în contul RO05TREZ29121160203XXXXX
 12. situatia existenta foto actualizata (datata)

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru înstrăinări / informare

 1. cerere tip
 2. dosar cu sina
 3. extras P.U.Z. actualizat cu pozitionarea imobilului, emis de Primaria Municipiului Craiova 2 ex.(original şi copie),
 4. plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu situatia existenta, 1 ex.
 5. plan de situatie, elaborat pe suport topografic, cu propunerea de dezmembrare sau alipire, inclusiv pentru fiecare lot in parte/ pentru lotul intreg,respectand latimile aleilor de acces conform R.G.U, întocmit de cadastrist autorizat, in original, 2 ex. fiecare plan
 6. plan de incadrare in zona (situatia existenta - scara1:1000), 2 ex.(original şi copie)
 7. extras de carte funciara pentru informare (original), actualizat la zi      
 8. act de proprietate (copie)
 9. adeverinta de intrare in intravilan a terenului (daca este cazul)
 10. copie certificat de nomenclatura stradala
 11. documentul de plata a taxei de  eliberare a certificatului de urbanism.
 12. situatia existenta foto actualizata (datata)
 13. Taxa emitere certificat de urbanism, conform suprafață teren, în contul RO05TREZ29121160203XXXXX
 14. Taxa de urgenta este in valoare de 564 lei si se achita in contul:
 15. COD DISP Denumirea contului Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova
  21.A Taxa eliberare în regim de urgență RO08TREZ29121360206XXXXX

 

ACTE NECESARE OBŢINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU REŢELE (BRANSAMENTE, SEPARARI, ş.a.)

 1. cerere tip
 2. dosar cu sina
 3. copie acord de acces din partea deţinătorului de reţea  în termen de valabilitate (la adresa solicitata);
 4. copie certificat  nomenclatura stradala;
 5. act de proprietate teren si construcţiei (copie);
 6. autorizatia de construire a cladirii ce se
 7. branseaza, copie
 8. memoriu tehnic;
 9. plan de incadrare in zona  (situatia  existenta şi propusa - scara1:1000)2 ex. (original şi copie);
 10. plan incadrare in zona, extras PUG/PUZ cu pozitionarea imobilului (de  la A.C. ), copie
 11. plan de situatie pe suport cadastral,  cu lungimea retelei şi bransamentului propus - scara 1:500, 1:1000  – 2ex.(original şi copie)
 12. dovada achitării plăţii a certificatului de urbanism, conform suprafață teren, în contul RO05TREZ29121160203XXXXX
 13. situatia existenta si propusa cu simulare foto actualizata (datata)

Acte necesare prelungirii valabilitatii CERTIFICATULUI DE URBANISM

  1. cerere tip
  2. certificatul de urbanism în original
  3. foto cu situatia  existenta
  4. dosar cu sina
  5. copie acte proprietate, in cazul in care s-a schimbat proprietarul

Cerere pentru emiterea avizelor stabilite prin certificatul de urbanism emis.

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la COMPANIA DE APĂ

Acte necesare:

-          cerere tip

-          fişa tehnică + cerere (formular Compania de Apa) – se eliberează odată cu C.U. - 1 expl.

-          copie C.U. – 1 expl.

-          copie act de proprietate – 1 expl.

-          plan de situaţie anexă la C.U. – 2 expl.

-          plan de încadrare anexă la C.U. – 2 expl.

-           -copie C.I. / C.U.I. – 1 expl

Taxă avizare – 164 lei

Taxa conform H.C.L. nr. 485/2017 - 8 lei

 

 

 

 

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la DISTRIGAZ – SUD REŢELE

Acte necesare:

  cerere tip

- cerere pentru acordare aviz (formular al Distrigaz Sud retele) -se eliberează odată cu C.U. –1 expl.   

- copie C.U. – 1 expl.

- memoriu tehnic privind lucrarea de constructie pentru care se solicita avizul

- plan de încadrare in zona scara 1:10 000 sau 1:25 000 – 1 expl.

- plan de situatie, scara 1:500 (ideal plan cadastral cu coordonate stereo 1970)- 2 expl. x _____ nr.planse

- Alte acte: copie BI/CI-copie Certificat inregistrare fiscal sau Certificat inregistrare in scopuri de TVA, procura/imputernicire, act de proprietate /inchiriere /concesionare teren / extras carte funciara, conventie civila, adresa ROL, dovada plata, etc.

Taxă avizare – AVIZ DE PRINCIPIU:

- 188,60 lei - teren studiat cu suprafata mai mica sau egala cu 500mp (asimilat cu scara 1 :500, format A4, A3)

- traseu studiat in lungime mai mica sau egala cu 100 m (asimilat cu un plan scara 1 :500, format A4, A3)

- 285,75 lei – teren studiat cu suprafata mai mare de 500 mp si mai mica sau egala cu 2000 mp (asimilat cu 2-5 planuri, scara 1 :500, format A4, A3)

- traseu studiat cu lungime mai mare de 100m si mai mica sau egala cu 500 m (asimilat cu 2-5 planuri, scara 1 :500, format A4, A3)

- 365,22 lei – teren studiat cu suprafata mai mare de 2000 mp (asimilat cu mai mult de 5 planuri, scara 1=500, format A4, A3)

- traseu studiat cu lungime mai mare de 500 m (asimilat cu 2- 5 planuri, scara 1=500, format A4, A3)

                                  

AVIZ DE TRASEU :

-     188,60 lei traseu studiat in lungime mai mica sau egala cu 100 m (asimilat cu scara 1 :500, format A4, A3)

-     285,75 lei - traseu studiat cu lungime mai mare de 100m si mai mica sau egala cu 500 m (asimilat cu 2-5 planuri, scara 1 :500, format A4, A3)

-     365,22 lei - traseu studiat cu lungime mai mare de 500 m (asimilat cu 2- 5 planuri, scara 1=500, format A4, A3)

            

AVIZ DE AMPLASAMENT

   -     188,60 lei - teren studiat cu suprafata mai mica sau egala cu 500mp (asimilat cu scara 1 :500, format A4, A3)

-     285,75 lei – teren studiat cu suprafata mai mare de 500 mp si mai mica sau egala cu 2000 mp (asimilat cu 2-5 planuri, scara 1 :500, format A4, A3)

-     365,22 lei – teren studiat cu suprafata mai mare de 2000 mp (asimilat cu mai mult de 5 planuri, scara 1=500, format A4, A3)

Taxa conform H.C.L. nr. 485/2017 - 8 lei

 

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA II

Acte necesare:

Taxă avizare – 150 lei

Taxa conform H.C.L. nr. 485/2017 - 8 lei

 •   cerere tip
 • fişa tehnică completata de proiectant pct.1-4– se eliberează odată cu C.U. – 2 expl.
 • copie C.U. – 2 expl.
 • copie C.N.S. – 1 expl.
 • copie act de proprietate / donatie-mostenire /contract vanzare-cumparare pentru suprafata de teren si /sau scopul declarat si stipulat in certificatul de urbanism – 1 expl.
 • plan de situaţie/ incadrare in zona anexă la C.U. – 1 expl.copie xerox lizibila
 • plan de situatie/sau de amplasamental bunului imobil, lizibil si cu prezentarea strazilor- altor amplasamente cu care se invecineaza  – 2 expl. (unul se restituie odata cu fisa tehnica)

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la TELEKOM

Acte necesare:

-       cerere tip

-          fişa tehnică  + cerere eliberare aviz tehnic – se elibereaza odata cu CU (formular Telekom)

-          copie C.U. – 1 expl.

-          copie act de proprietate – 1 expl.

-          copie C.N.S. – 1 expl.

-          copie C.I. / C.U.I. – 1 expl.

-          Memoriu tehnic – 1expl

-          plan de situaţie anexă la C.U., cu situatia existenta si propusa – 2 expl.

-     plan de încadrare anexă la C.U. – 2 expl.

 

Taxă avizare –

- 59 euro/ aviz  – pentru constructii solicitat de catre persoane fizice sau persoane juridice

- 59 euro/aviz - pentru retele edilitare in interesul comunitatii solicitat de catre Unitatile Teritorial Administrative

              -23 euro/ aviz -  pentru retele edilitare solicitat de catre persoane fizice;

 

Taxa conform H.C.L. nr. 485/2017 - 8 le

 

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la OMV PETROM SA

Acte necesare:

 •   cerere tip
 • fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U. - 1 expl.
 • copie C.U. – 1 expl.
 • Copie CI / CUI- 1 expl
 • copie act de proprietate – 1 expl.
 • plan de situaţie anexă la C.U. – 2 expl.

-     plan de încadrare  in coordonate stereo 70 - anexă la C.U. – 2 expl.

 

Taxă avizare -  100 RON (valoare fara TVA, la care se va adauga TVA-ul) pentru  emiterea de avize pentru executarea de construcţii amplasate la o distanţă de cel mult 100 Km de sediul administrativ al Zonei de Producţie II Oltenia – str. Brestei, nr.3; adica 119 RON

- 150 RON (valoare fara TVA, la care se va adauga TVA-ul) pentru  emiterea de avize pentru executarea de construcţii amplasate la o distanţă cuprinsă între 100 şi cel mult 150 Km de sediul administrativ al Zonei de Producţie II Oltenia; adica 180 RON

- 200 RON (valoare fara TVA, la care se va adauga TVA-ul) pentru  emiterea de avize pentru executarea de construcţii amplasate la o distanţă cuprinsă între 150 şi cel mult 200 Km de sediul administrativ al Zonei de Producţie II Oltenia ; adica 240 RON

- 250 RON (valoare fara TVA, la care se va adauga TVA-ul) pentru  emiterea de avize pentru executarea de construcţii amplasate la o distanţă mai mare de 200 Km de sediul administrativ al Zonei de Producţie II Oltenia. adica 300 RON

 

Taxa conform H.C.L. nr. 485/2017 - 8 lei

 

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la SC TRANSELECTRICA SA

Acte necesare:

      

-     plan de încadrare in zona la scara 1 :5000 – 2 expl.

Taxă avizare  - 148,75 lei cu TVA/ 1 km de retea  – pentru retele edilitare pe baza de fisa de coexistenta L mai mare de1 km

 

Taxa conform H.C.L. nr. 485/2017 - 8 lei

  cerere tip

 • fişa tehnică  + cerere (formular Transelectrica) – se eliberează odată cu C.U. - 1 expl.
 • copie C.U. – 1 expl.
 • BI/CI sau certificate de inmatriculare -1 ex
 • copie act de proprietate – 1 expl.
 • plan de situaţie cu amplasamentul obiectivului la scara 1 :500 – 2 expl.
  • 74,38 lei (50 % din tariful pentru 1 km de retea) – retele edilitare cu o L mai mica de 1Km
  • 113,05 lei cu TVA- pentru o constructie/un obiectiv
  • 74,97 lei  -  retele edilitare sub 1 km sau  pt. Bransamente apa, gaze, canalizare)

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA

 

Acte necesare:

 •   cerere tip
 • cerere chestionar formular al DEO  – se eliberează odată cu C.U. - 1 expl.
 • copie C.U. – 1 expl.
 • Copie BI/CI – 1 expl
 • Copie CNS (nomenclatura stradala)– 1 ex
 • copie act de proprietate – 1 expl.
 • Memoriu tehnic
 • plan de situaţie in coordonate stereo 70  anexă la C.U. – 2 expl.

plan de încadrare in zona anexă la C.U. – 2 expl..

 

Taxă avizare – 148,75 – retea edilitara mai mare de 1 km 

            74,97 – retea edilitara mai mica de 1 km

           113,05 lei – pentru constructie/ obiectiv, desfiintare,

 

Taxa conform H.C.L. nr. 485/2017 - 8 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

 

Autorizatii de construire, desfiintare

 

ACTE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Obligatoriu prezentarea a doua exemplare identice (exceptie cererea tip – 1 exemplar),  ce vor contine:

- cerere tip

- anexa la cerere

- borderou cu paginatie, documentatia paginata

- dovada O.A.R. – copie

- act de proprietate in copie legalizata

- fisa bunului imobil si planul de amplasament (din documentatia topografica)  copie

- extras de Carte Funciara  de informare actualizat la zi – original 

- certificat de nomenclatura stradala - copie

- certificat de urbanism – copie

- avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (cerute in C.U.)

- alte avize si acorduri (cerute in C.U.)

- studii de specialitate (cerute in C.U.)

- documentatie tehnica extras din PT (inclusiv foto pt.schimbari de destinatie)

- program al calitatii lucrarilor pe faze de executie  vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii Dolj

- referate de verificare cu viza in original

-deviz privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

- dovada privind achitarea taxelor –     copie

certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (pt.autorizatii de desfiintare)

- situatia existenta si propusa (simulare foto cu desfasurarea frontului stradal)

 

ACTE NECESARE  OBTINERII  AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE PENTRU CONTINUARE DE LUCRARI

Obligatoriu prezentarea a doua exemplare identice (exceptie cererea tip – 1 exemplar),  ce vor contine:

cerere tip

- anexa la cerere

- borderou cu paginatie, documentatia paginata

- autorizatia de construire – copie

- memoriu intocmit de proiectant cu stadiul fizic al lucrarilor si lucrarile ramasede executat precum si deviz cu valoarea lucrarilor ramase de executat

- toata  documentatia ce a stat la baza autorizatiei initiale (vizata spre neschimbare)

- act de proprietate copie legalizata in original

- extras de Carte Funciara  de informare actualizat la zi – original 

- certificat de nomenclatura stradala – copie

- dovada achitarii taxelor legale – copie

- situatia foto existentă a stadiului constructiei

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA PRELUNGIRII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

- cerere tip

- Autorizatia de Construire/ Autorizatia de Desfiintare in original

- memoriul justificator privind necesitatea prelungirii

-situatia existenta(foto stadiul lucrarii )

- dovada achitarii taxei – copie

 

Documentaţia necesară în vederea REGULARIZĂRII DE TAXĂ

Acte necesare:

Persoane fizice:

-declaraţie privind valoarea reală – formular tip - se ridică de la Biroul Avizare;

- cerere de recepţie;

-proces verbal de recepţie – semnat de către un reprezentant al PMC;

- copie autorizaţie de construire.

- adeverinta de la Inspectoratul de Stat in Constructii care sa confirme platile efectuate de catre investitor

 

Persoane juridice:

-declaraţie privind valoarea reală – formular tip - se ridică de la Biroul Avizare;

-proces verbal de recepţie – semnat de către un reprezentant al PMC;

- copie autorizaţie de construire.

-balanţă cu situaţia contului 231 (Imobilizări corporale în curs) sau 212 (MIjloace fixe) la zi.

- adeverinta de la Inspectoratul de Stat in Constructii care sa confirme platile efectuate de catre investitor

 

Alte acte

Formulare începere/încheiere lucrări

Model panou de identificare investiţie

Operaţiuni privind obligaţiile investitorului

Cerere recepţii lucrări

ACTE NECESARE  EMITERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII/ EXTINDERII CONSTRUCTIEI

Cerere tip 

ADEVERINTA PRIVIND EDIFICAREA/ EXTINDEREA CONSTRUCTIILOR (construite fara autorizatie de construire, mai vechi de 3 ani)

ACTE NECESARE EMITERII

CERTIFICATULUI  DE ATESTARE A STADIULUI REALIZARII CONSTRUCTIEI SI AVIZARII  PROCESULUI  VERBAL PRIVIND STADIUL FIZIC AL REALIZARII CONSTRUCTIEI

 • Cerere tip – FO 03.02.01
 • Autorizatia de Construire (daca sunt emise mai multe autorizatii, toate se supun aceleiasi proceduri)- copie -1 ex;
 • proces-verbal  privind  stadiul  al realizarii constructriei intocmit de sef proiect/ diriginte de santier, însotit  de planurile vizate spre neschimbare din documentatia tehnica ce a stat la baza obtinerii Autorizatiei de construire cu marcarea, de catre sef proiect/diriginte de santier, a lucrarilor executate  şi mentionate  realizarii constructiei, în proiecte.
 • Copie documentaţie cadastrală (plan amplasament şi delimitare a bunului imobil şi relevee cadastrale la toate nivelele) întocmită de persoană juridică/fizică autorizată
 • Proces – verbal de receptie partiala conform HG 343/2017, daca este cazul
 • - dovada achitarii taxelor legale – copie (conf. HCL nr. 533/2018 - 10 lei )
 • COMUNICARE PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR

ACTE NECESARE :

- cerere tip – comunicare incheiere lucrari–  FO 03.03.02

- autorizatia de construire/ desfiintare – copie xerox -1 ex.

- memoriu copie xerox – din care sa rezulte categoria de importanta a constructiei, utilitatile detinute ( canalizare, apa, gaze) si valoarea finala a lucrarii

- nota contabila cu valoarea finala a lucrarii pentru persoanele juridice

- foto cu situatia existenta

NOTA: conform prevederilor legale in termen de 15 zile  de la comunicarea de finalizare a lucrarilor, beneficiarul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor si de a regulariza taxele si cotele legale

Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă

 


07/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.