Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Urbanism

Certificate de urbanism

Autorizatii de construire

Informatii AVIZE stabilite prin certificatul de urbanism emis

Pentru depunere on-line, plata taxelor aferente se va efectua prin Ghiseu.ro sau prin virament bancar:

Banca: Trezoreria Municipiului Craiova

Beneficiar: Primaria Municipiului Craiova

C.U.I. - 4417214

COD DISP Denumirea contului Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova
98.13 LICENTE(CU,CNS,AUT.FCT,PUZ) RO05TREZ29121160203XXXXX
21.A Taxa eliberare în regim de urgență RO08TREZ29121360206XXXXX

 

Actele necesare în vederea emiterii adeverinţei intravilan/extravilan

-  Cerere tip

Pentru identificarea terenului anexez, în copie, următoarele documente:

 • Act de proprietate, în formă completă;
 • Act de identitate;

și după caz:

 1. pentru terenurile înscrise în cartea funciară
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilului din documentația de atribuire/actualizare a numărului cadastral, executat în sistem de proiecție Stereografic 1970, avizat de O.C.P.I Dolj;
 • Fișa corpului de proprietate din documentația cadastrală avizată de O.C.P.I. Dolj.
 1. pentru terenurile avizate de O.C.P.I Dolj, executate în sistem de proiecție local sau pentru terenurile care nu sunt înscrise în cartea funciară
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilului, însușit prin semnătură și ștampilă de o persoană autorizată de A.N.C.P.I. să execute lucrări de cadastru, geodezie și cartografie, executat în sistem de proiecție Stereografic 1970, cu inventarul de coordonate al punctelor de contur, în original.

Cerere apartenenta administrativ teritoriala a terenului

 

Actele necesare in vederea emiterii CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ (blocuri)

Cererile se pot depune electronic, accesând site-ul eportal.primariacraiova.ro ;

 • Cerere tip
 • - CERERE COMPLETATA SI SEMNATA DE CATRE TOTI PROPRIETARII/COPROPIETARII SAU REPREZENTANTUL LEGAL AL ACESTORA
 • - ACT DE PROPRIETATE (COPIE XEROX )
 • - DOCUMENTATIE CADASTRALA (COPIE XEROX )
 • - DOVADA ACHITARII INTEGRALE A IMOBILULUI (DUPA CAZ -  COPIE XEROX)
 • - EXTRAS DE CARTE  FUNCIARA (DUPA CAZ - COPIE XEROX )
 • - B.I / C.I. A TUTUROR PROPRIETARILOR - PERSOANE FIZICE  (COPIE XEROX )
 • - C.U.I. – PERSOANE JURIDICE (COPIE XEROX )
 • - ACT DE SCHIMBARE NUME ( DUPA CAZ - COPIE XEROX )
 • - Taxa eliberare act 10 lei 
 • COD DISP Denumirea contului Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova
 • 98.13 LICENTE(CU,CNS,AUT.FCT,PUZ) RO05TREZ29121160203XXXXX
 • - Taxa de urgenta este in valoare de 67 lei si se achita in contul:
 • COD DISP Denumirea contului Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova
  21.A Taxa eliberare în regim de urgență RO08TREZ29121360206XXXXX
       

Actele necesare in vederea emiterii CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ (imobile cu sau fara constructii)

Cererile se pot depune electronic, accesând site-ul eportal.primariacraiova.ro ;

 • Cerere tip
 • - CERERE COMPLETATA SI SEMNATA DE CATRE TOTI PROPRIETARII/COPROPIETARII SAU REPREZENTANTUL LEGAL AL ACESTORA

  • - ACT DE PROPRIETATE (COPIE XEROX)
  • - PLANUL DE SITUAŢIE DIN DOCUMENTAŢIA CADASTRALĂ (COPIE XEROX)
  • - FIŞA BUNULUI IMOBIL DIN DOCUMENTAŢIA CADASTRALĂ (COPIE XEROX)
  • - ADEVERINŢĂ INTRAVILAN – (DUPA CAZ -  COPIE XEROX)
  • - EXTRAS DE CARTE  FUNCIARA (DUPA CAZ -  COPIE XEROX)
  • - B.I / C.I. A TUTUROR PROPRIETARILOR- PERSOANE FIZICE  (COPIE XEROX)
  • - C.U.I. – PERSOANE JURIDICE (COPIE XEROX)
  • - ACT DE SCHIMBARE NUME ( DUPA CAZ - COPIE XEROX )
  • - Taxa eliberare act 10 lei 
  • COD DISP Denumirea contului Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova
  • 98.13 LICENTE(CU,CNS,AUT.FCT,PUZ) RO05TREZ29121160203XXXXX
  • - Taxa de urgenta este in valoare de 67 lei si se achita in contul:
  • COD DISP Denumirea contului Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova
   21.A Taxa eliberare în regim de urgență RO08TREZ29121360206XXXXX

 

Acte necesare pentru eliberarea extraselor din PUG(PUZ, PUD):

Cererile se pot depune electronic, accesând site-ul eportal.primariacraiova.ro ;

Cerere

Pentru identificarea terenului anexez, în copie, după caz, următoarele documente :

 1. pentru terenurile înscrise în cartea funciară
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilului din documentația de atribuire/actualizare a numărului cadastral, executat în sistem de proiecție Stereografic 1970, avizat de O.C.P.I Dolj;
 • Fișa corpului de proprietate din documentația cadastrală avizată de O.C.P.I. Dolj.
 • Act de proprietate;
 • Act de identitate.
 1. pentru terenurile avizate de O.C.P.I Dolj, executate în sistem de proiecție local sau pentru terenurile care nu sunt înscrise în cartea funciară
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilului, însușit prin semnătură și ștampilă de o persoană autorizată de A.N.C.P.I. să execute lucrări de cadastru, geodezie și cartografie, executat în sistem de proiecție Stereografic 1970, cu inventarul de coordonate al punctelor de contur, în original;
 • Act de proprietate;
 • Act de identitate
 • - Taxa de urgenta este in valoare de 67 lei si se achita in contul:
 • COD DISP Denumirea contului Nr. Cont IBAN – Trezoreria Municipiului Craiova
  21.A Taxa eliberare în regim de urgență

  RO08TREZ29121360206XXXXX

 

Cerere avizare plan de încadrare în tarla

 • Cerere tip
 • Act de proprietate
 • Act de identitate;
 • Planul de încadrare în tarla, însușit prin semnătură și ștampilă de o persoană autorizată de A.N.C.P.I. să execute lucrări de cadastru, geodezie și cartografie, executat în sistem de proiecție Stereografic 1970 și semnat de proprietar;
 • CD cu planul de încadrare în format electronic *.dwg/*.dxf.

Actele necesare in vederea emiterii CERTIFICATULUI DE RECENZAT

Cererile se pot depune electronic, accesând site-ul eportal.primariacraiova.ro ;

Actul necesare în vederea obţinerii evoluţiei denumirii străzii

Cererile se pot depune electronic, accesând site-ul eportal.primariacraiova.ro ;

Acte necesare pentru Obtinerea Avizului de Oportunitate   

cerere tip

- copie certificat de urbanism
- piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investitiei/operatiunii propuse, indicatorii propusi, modul de integrare a acesteia în zona, prezentarea consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta si la nivelul localitatii, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile de costuri ce vor cadea în sarcina autoritatii publice
locale;
 -   piese desenate, respectiv încadrarea în zona, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat, conceptul propus - plan de situatie cu prezentarea functiunilor, a vecinatatilor si a limitelor servitutilor propus a fi instituite, modul de asigurare a
acceselor, utilitatilor.
- documentaţia întomita în 2 exemplare identice
- situatia existenta – foto actualizata (datata)
- chitanta de plata a taxei de emitere a avizului (copie)

DOCUMENTATIILE DE URBANISM  PUZ. sau PUD  înaintate pentru informarea publicului  

Acte necesare :

- ridicarea topografica in sistem national stereografic 1970 pentru toata zona studiata, impreuna cu procesul verbal de receptie aferent;
- foto privind dovada amplasarii panoului/panourilor privind informarea vecinatatilor;
- 2 anunturi in ziare de circulatie locala (editii diferite, la 3 zile distanta);
- situatia existenta – foto actualizat (datata);
- CD cu documentatia în format electronic, fisier pdf + planuri fisier dwg.

 1. cerere  tip, semnata in original;
 2. documentatia de urbanism întocmita în conformitate cu continutul cadru aprobat, semnata şi stampilata cu stampila RUR  in original, 1 exemplar format A0-A3, conf. L.350/2001, Ord.233/2016 - Norm. Metodologice si Ghid de proiectare, insusita inclusiv de catre inginer atestat RUR (pe memoriu si plansa de instalatii), cu opis si numerotate, care va cuprinde:
  • piese scrise, respectiv: memoriul tehnic explicativ cu prezentarea investitiei/operatiunii propuse, indicatorii propusi, modul de integrare a acesteia in zona, prezentarea consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta si la nivelul localitatii, categoriile de consturi ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile de costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale;
  • dovada achitarii taxei  de exercitare a dreptului de semnatura la RUR;
  • copie  certificat de atestare  a dreptului de semnatura;
  • avizele şi acordurile  solicitate prin certificatul de urbanism;
  • copie certificat de urbanism;
  • copie certificat de nomenclatura stradala;
  • titlul/ titluri de proprietate asupra imobilului/ imobilelor care fac obiectul documentatiei de urbanism;
  • extras de carte funciara pentru informare (original),  actualizat la zi;
  • Avizul de oportunitate insotit de planul anexa vizat de catre PMC (pentru PUZ-uri);   
  • acordul autentificat  al tuturor proprietarilor  de imobile care fac obiectul documentatiei de urbanism;
  • dovada calitatii de imputernicit (daca este cazul).
  • piese desenate, respectiv: incadrarea in zona, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat, concentul propus – plan de situatie cu prezentarea functiunilor, a vecinatatilor si a limitelor servitutilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilitatilor;

Acte necesare pentru aprobarea documentatiilor de urbanism PUD. sau PUZ. inaintate spre analizare și aprobare

- ridicarea topografica in sistem national Stereografic 1970 pentru toata zona studiata, impreuna cu procesul verbal de receptie aferent;
- situatia existenta – foto actualizat (datata);
- CD cu documentatia în format electronic, fisier pdf + planuri fisier dwg
- planul de Reglementari ce va sta la baza HCL – in 2 ex. format A4

 1. cerere  tip, semnata in original;
 2. extras carte funciara in original, nu mai vechi de 30 zile;
 3. documentatia de urbanism în 2 (doua) exemplare întocmita în conformitate cu continultul cadru aprobat, semnata şi stampilata cu stampila RUR  in original, 1 exemplar format A4, 1 exemplar format A0-A3, conf. L.350/2001, Ord.233/2016- Norm.Met.si Ghid de proiectare, insusita inclusiv de catre inginer atestat RUR (pe memoriu si plansa de instalatii), cu opis si numerotate, care va cuprinde:
  • piese scrise , respectiv: memoriul tehnic explicativ cu prezentarea investitiei/operatiunii propuse, indicatorii propusi, modul de integrare a acesteia in zona, prezentarea consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta si la nivelul localitatii, categoriile de consturi ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile de costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale;
  • dovada achitarii taxei  de exercitare a dreptului de semnatura la RUR;
  • copie  certificat de atestare  a dreptului de semnatura;
  • avizele şi acordurile  solicitate prin certificatul de urbanism;
  • copie certificat de urbanism;
  • copie certificat de nomenclatura stradala;
  • titlul/titluri de proprietate asupra imobilului/ imobilelor care fac obiectul documentatiei de urbanism;
  • extras de carte funciara pentru informare (original),  actualizat la zi;
  • Avizul de oportunitate insotit de planul anexa vizat de catre PMC (pentru PUZ-uri);   
  • acordul autentificat al tuturor proprietarilor imobilului ce a generat documentatia;
  • dovada calitatii de imputernicit (daca este cazul);
  • piese desenate, respectiv: incadrarea in zona, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat, conceptul propus – plan de situatie cu prezentarea functiunilor, a vecinatatilor si a limitelor servitutilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilitatilor;

Alte acte

Formulare începere/încheiere lucrări

Model panou de identificare investiţie

Operaţiuni privind obligaţiile investitorului

Cerere recepţii lucrări

ACTE NECESARE  EMITERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII/ EXTINDERII CONSTRUCTIEI

Cerere tip 

ACTE NECESARE EMITERII

CERTIFICATULUI  DE ATESTARE A STADIULUI REALIZARII CONSTRUCTIEI SI AVIZARII PROCESULUI VERBAL PRIVIND STADIUL FIZIC AL REALIZARII CONSTRUCTIEI

 • Cerere tip – FO 03.02.01
 • Autorizatia de Construire (daca sunt emise mai multe autorizatii, toate se supun aceleiasi proceduri)- copie -1 ex;
 • proces-verbal  privind  stadiul  al realizarii constructriei intocmit de sef proiect/ diriginte de santier, însotit  de planurile vizate spre neschimbare din documentatia tehnica ce a stat la baza obtinerii Autorizatiei de construire cu marcarea, de catre sef proiect/diriginte de santier, a lucrarilor executate  şi mentionate  realizarii constructiei, în proiecte.
 • Copie documentaţie cadastrală (plan amplasament şi delimitare a bunului imobil şi relevee cadastrale la toate nivelele) întocmită de persoană juridică/fizică autorizată

ACTE NECESARE :

- cerere tip – comunicare incheiere lucrari–  FO 03.03.02

- autorizatia de construire/ desfiintare – copie xerox -1 ex.
- memoriu copie xerox – din care sa rezulte categoria de importanta a constructiei, utilitatile detinute ( canalizare, apa, gaze) si valoarea finala a lucrarii
- nota contabila cu valoarea finala a lucrarii pentru persoanele juridice
- foto cu situatia existenta
​NOTA: conform prevederilor legale in termen de 15 zile  de la comunicarea de finalizare a lucrarilor, beneficiarul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor si de a regulariza taxele si cotele legale
Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă

Certificat /adeverinţă de atestare a edificării /extinderii construcţiei realizate FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
ORDINEA IN DOCUMENTATIA DEPUSA in vederea obtinerii certificatului/adeverintei va fi:
1.Cerere tip
2.Borderou in corelare cu documentatia
3.Certificat de urbanism de informare - copie;
4.Extras de carte funciara nu mai vechi de 30 de zile;
5.Acte de proprietate „conform cu originalul” numele in clar si semnatura olografa;
6.Alte documente necesare, dupa caz (acordul autentificat al vecinilor pentru constructia situata la o distanta mai mica de 60cm fata de limita de proprietate sau prezinta ferestre la o distanta mai mica de 2,00ml fata limita de proprietate, pentru derogare de la prevederile art. 612 si art.615 din Codul Civil, privind servitutea de vedere si distanta minima fata de limita de proprietate si picatura la streasina) - declaratia notariala in original
7.Pentru persoane fizice CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA din care sa rezulte anul edificarii/extinderii constructiei si suprafata acestora, valoarea impozabila, nu mai vechi de 30 de zile; Pentru persoanele juridice acte din care sa rezulte anul edificarii constructiei (altele decat expertiza tehnica privind calitatea in constructii)
8.Alte documente solicitate prin certificatul de urbanism de informare (puncte de vedere de la Autoritatea Aeronautica Româna, Directia Judeteana de Cultura, Aviz A.N.I.F.; Avizul MApN-Statul Major General, etc.)
9.Material foto color, cu situatia actuala din teren pe toate laturile constructiei (fatadele sa fie pozate integral, datate, se vor nota fatadele in legatura cu punctele cardinale ) si poză front stradal care sa cuprinda imprejmuirea, cladirile din dreapta si stanga;
10.Expertiza tehnica intocmita de un expert tehnic – inginer atestat MLPAT– 1 ex original va cuprinde cele 3 aspecte (modul de incadrare al constructiei – detaliat):
A.Respectarea cerintelor fundamentale aplicabile privind calitatea in constructii:
1.rezistenta mecanica si stabilitate; 2.Securitate la incendiu; 3.Igiena, sanatate si mediu inconjurator; 4.Siguranta si accesibilitate in exploatare; 5.Protectie impotriva zgomotului; 6.economie de energie si izolare termica; 7.Utilizare sustenabila a resurselor naturale;
B. incadrarea in reglementarile urbanistice aprobate (reglementari urbanistice stabilite prin certificatul de urbanism de informare)
C.Respectarea dispozitiilor in materie de realizare a constructiilor;
11.Documentatie cadastrala (PAD, relevee la toate nivelurile) intocmita de persoana autorizata cu marcarea distantelor cladirii fata de limitele de proprietate si fata de axul strazii/aleii si sectiuni. Pe planul de subsol se va figura cu o linie discontinua colorata conturul parterului, pe planul de parter se va figura cu o linie discontinua colorata conturul etajului, se vor figura terasele acoperite si descoperite de la nivelul parterului, podest de acces, trepte de acces. In cazul extinderilor se va evidentia extinderea ( pe relevee) si se va specifica pe PAD anul construirii si suprafetele construita si desfasurata pentru existent, anul construirii si suprafata construita si desfasurata pentru extindere;
PRECIZARI: Planul de situatie se va completa in legenda cu:
- Steren; 2- POT existent, POT propus; 3 -CUTexistent, CUT propus; 4- Regim de inaltime existent, Regim inaltime propus; 5 -Inaltimea maxima la cornisa fata de cota terenului amenajat (trotuar protectie cladire), inaltime maxima la coama propus; 6- Suprafata construita existenta, Suprafata construita propusa; 7- Suprafata desfasurata existenta, Suprafata desfasurata propusa; 8- Suprafata construita la balcoane, Suprafata utila balcoane, 9- Suprafata construita terase acoperite /neacoperite; 10- Suprafata utila existenta, Suprafata utila propusa; 11- Numar locuinte individuale/ colective existente, Numar locuinte individuale/colective propuse; 12 -Numar apartamente existente, Numar apartamente propuse; 13- Numar locuri de parcare din incinta existente, Numar locuri de parcare din incinta propuse; 14- Numar garaje existente, Numar garaje propuse; 15 -Categoria si Clasa de importanta a lucrarii, zona seimica; 16- T.A.(cota terenului amenajat), C.T.N. (cota terenului natural), C.T.S. (cota terenului strazii);
Bilant teritorial: Suprafata spatiu verde, Suprafata alei pietonale si Suprafata alei carosabile (in mp),;
Pe planul de situatie se vor figura/ preciza: 1- se vor nota punctele cardinale; 2- se va transcrie pe planul de situatie numele persoanelor care au dat declaratie notariala; 3- se va figura proiectia balcoanelor si distanta acestora pana la limita de proprietate; 4- Se va preciza distanta fata de axul strazii (se va tine cont ca retragerea fata de planul fatadei si a balconului conform certificatului de urbanism). Se vor cota distantele fata de limita de proprietate in punctele cele mai defavorabile; 5- cladirile invecinate, regimul de inaltime si functiunea acestora si distanta acestora fata de cladirea propusa (se va nota ”teren liber de constructii” acolo unde este cazul);
NOTA: În cazul in care se solicita certificat/adeverinta pentru mai multe constructii edificate pe acelasi teren fara autorizatie de construire, expertiza tehnica va cuprinde cele trei aspecte A, B, C pentru fiecare constructie in parte (modul de incadrare al fiecarei constructii –detaliat); material foto pentru fiecare constructie; documentatie cadastrala pentru fiecare constructie;


07/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.