Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Autorizatii de construire

Autorizatii de construire, desfiintare

 

ACTE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Obligatoriu prezentarea a doua exemplare identice (exceptie cererea tip – 1 exemplar),  ce vor contine:

- cerere tip

- anexa la cerere

- borderou cu paginatie, documentatia paginata

- dovada O.A.R. – copie

- act de proprietate in copie legalizata

- fisa bunului imobil si planul de amplasament (din documentatia topografica)  copie

- extras de Carte Funciara  de informare actualizat la zi – original 

- certificat de nomenclatura stradala - copie

- certificat de urbanism – copie

- avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (cerute in C.U.)

- alte avize si acorduri (cerute in C.U.)

- studii de specialitate (cerute in C.U.)

- documentatie tehnica extras din PT (inclusiv foto pt.schimbari de destinatie)

- program al calitatii lucrarilor pe faze de executie  vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii Dolj

- referate de verificare cu viza in original

-deviz privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

- dovada privind achitarea taxelor –     copie

-  certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (pt.autorizatii de desfiintare)

- situatia existenta si propusa (simulare foto cu desfasurarea frontului stradal)

 

ACTE NECESARE  OBTINERII  AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE PENTRU CONTINUARE DE LUCRARI

Obligatoriu prezentarea a doua exemplare identice (exceptie cererea tip – 1 exemplar),  ce vor contine:

cerere tip

- anexa la cerere

- borderou cu paginatie, documentatia paginata

- autorizatia de construire – copie

- memoriu intocmit de proiectant cu stadiul fizic al lucrarilor si lucrarile ramasede executat precum si deviz cu valoarea lucrarilor ramase de executat

- toata  documentatia ce a stat la baza autorizatiei initiale (vizata spre neschimbare)

- act de proprietate copie legalizata in original

- extras de Carte Funciara  de informare actualizat la zi – original 

- certificat de nomenclatura stradala – copie

- dovada achitarii taxelor legale – copie

- situatia foto existentă a stadiului constructiei

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA PRELUNGIRII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

- cerere tip

- Autorizatia de Construire/ Autorizatia de Desfiintare in original

- memoriul justificator privind necesitatea prelungirii

-situatia existenta(foto stadiul lucrarii )

- dovada achitarii taxei – copie

 

Documentaţia necesară în vederea REGULARIZĂRII DE TAXĂ

Acte necesare:

Persoane fizice:

-declaraţie privind valoarea reală – formular tip - se ridică de la Biroul Avizare;

- cerere de recepţie;

-proces verbal de recepţie – semnat de către un reprezentant al PMC;

- copie autorizaţie de construire.

- adeverinta de la Inspectoratul de Stat in Constructii care sa confirme platile efectuate de catre investitor

Persoane juridice:

-declaraţie privind valoarea reală – formular tip - se ridică de la Biroul Avizare;

-proces verbal de recepţie – semnat de către un reprezentant al PMC;

- copie autorizaţie de construire.

-balanţă cu situaţia contului 231 (Imobilizări corporale în curs) sau 212 (MIjloace fixe) la zi.

- adeverinta de la Inspectoratul de Stat in Constructii care sa confirme platile efectuate de catre investitor

 

Certificat /adeverinţă de atestare a edificării /extinderii construcţiei realizate FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE 

ORDINEA IN DOCUMENTATIA DEPUSA in vederea obtinerii certificatului/adeverintei va fi :

1.Cerere

2.Borderou in corelare cu documentatia

3.Certificat de urbanism de informare - copie;

4.Extras de carte funciara nu mai vechi de 30 de zile;

5.Acte de proprietate „conform cu originalul” numele in clar si semnatura olografa;

  1. alte documente necesare, dupa caz (acordul autentificat al vecinilor pentru constructia situata la o distanta mai mica de 60cm fata de limita de proprietate sau prezinta ferestre la o distanta mai mica de 2,00ml fata limita de proprietate, pentru derogare de la prevederile art. 612 si art.615 din Codul Civil, privind servitutea de vedere si distanta minima fata de limita de proprietate si picatura la streasina) - declaratia notariala in original
  2. pentru persoane fizice CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA din care sa rezulte anul edificarii/extinderii constructiei si suprafata acestora, valoarea impozabila, nu mai vechi de 30 de zile; Pentru persoanele juridice acte din care sa rezulte anul edificarii constructiei (altele decat expertiza tehnica privind calitatea in constructii)
  3. alte documente solicitate prin certificatul de urbanism de informare (puncte de vedere de la Autoritatea Aeronautica Româna, Directia Judeteana de Cultura, Aviz A.N.I.F.; Avizul MApN-Statul Major General, etc.)

9.Material foto color, cu situatia actuala din teren pe toate laturile constructiei (fatadele sa fie pozate integral, datate, se vor nota fatadele in legatura cu punctele cardinale ) si poză front stradal care sa cuprinda imprejmuirea, cladirile din dreapta si stanga;

10.Expertiza tehnica intocmita de un expert tehnic – inginer atestat MLPAT– 1 ex original va cuprinde cele 3 aspecte (modul de incadrare al constructiei – detaliat) :

A.respectarea cerintelor fundamentale aplicabile privind calitatea in constructii:

1.rezistenta mecanica si stabilitate; 2.Securitate la incendiu; 3.Igiena, sanatate si mediu inconjurator; 4.Siguranta si accesibilitate in exploatare; 5.Protectie impotriva zgomotului; 6.economie de energie si izolare termica; 7.Utilizare sustenabila a resurselor naturale; 

B. incadrarea in reglementarile urbanistice aprobate (reglementari urbanistice stabilite prin certificatul de urbanism de informare)

C. respectarea dispozitiilor in materie de realizare a constructiilor;

11.Documentatie cadastrala (PAD, relevee la toate nivelurile) intocmita de persoana autorizata cu marcarea distantelor cladirii fata de limitele de proprietate si fata de axul strazii/aleii si sectiuni. Pe planul de subsol se va figura cu o linie discontinua colorata conturul parterului, pe planul de parter se va figura cu o linie discontinua colorata conturul etajului, se vor figura terasele acoperite si descoperite de la nivelul parterului, podest de acces, trepte de acces. In cazul extinderilor se va evidentia extinderea ( pe relevee) si se va specifica pe PAD anul construirii si suprafetele construita si desfasurata pentru existent, anul construirii si suprafata construita si desfasurata pentru extindere;

 PRECIZARI: Planul de situatie se va completa in legenda cu:

  • - Steren; 2- POT existent, POT propus; 3 -CUTexistent, CUT propus; 4- Regim de inaltime existent, Regim inaltime propus; 5 -Inaltimea maxima la cornisa fata de cota terenului amenajat (trotuar protectie cladire), inaltime maxima la coama propus; 6- Suprafata construita existenta, Suprafata construita propusa; 7- Suprafata desfasurata existenta, Suprafata desfasurata propusa; 8- Suprafata construita la balcoane, Suprafata utila balcoane, 9- Suprafata construita terase acoperite /neacoperite; 10- Suprafata utila existenta, Suprafata utila propusa; 11- Numar locuinte individuale/ colective existente, Numar locuinte individuale/colective propuse; 12 -Numar apartamente existente, Numar apartamente propuse; 13- Numar locuri de parcare din incinta existente, Numar locuri de parcare din incinta propuse; 14- Numar garaje existente, Numar garaje propuse; 15 -Categoria si Clasa de importanta a lucrarii, zona seimica; 16- T.A.(cota terenului amenajat), C.T.N. (cota terenului natural), C.T.S. (cota terenului strazii);

Bilant teritorial: Suprafata spatiu verde,  Suprafata alei pietonale si Suprafata alei carosabile (in mp),;

Pe planul de situatie se vor figura/ preciza: 1- se vor nota punctele cardinale; 2- se va transcrie pe planul de situatie numele persoanelor care au dat declaratie notariala; 3- se va figura proiectia balcoanelor si distanta acestora pana la limita de proprietate; 4- Se va preciza distanta fata de axul strazii (se va tine cont ca retragerea fata de planul fatadei si a balconului conform certificatului de urbanism). Se vor cota distantele fata de limita de proprietate in punctele cele mai defavorabile; 5- cladirile invecinate, regimul de inaltime si functiunea acestora si distanta acestora fata de cladirea propusa (se va nota ”teren liber de constructii” acolo unde este cazul);

 NOTA:

In cazul in care se solicita certificat/adeverinta pentru mai multe constructii edificate pe acelasi teren fara autorizatie de construire, expertiza tehnica va cuprinde cele trei aspecte A, B, C pentru fiecare constructie in parte (modul de incadrare al fiecarei constructii –detaliat); material foto pentru fiecare constructie; documentatie cadastrala pentru fiecare constructie;


11/01/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.