Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2020
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.08.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.08.2020
DISPOZIŢIA NR.4587

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.120527/2020 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.08.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data    de 27.08.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.08.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție

 

                                                                                                         Emisă azi 20.08.2020

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

               Nicoleta MIULESCU

 

         Anexa la Dispoziția nr.4587/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.08.2020, ora 10,00

Punctul 1 peste ord. de zi

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrie-octombrie 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2021, a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998, a căror activitate se adresează beneficiarilor din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.91/2018 referitoare la aprobarea criteriilor de eligibilitate, a standardelor minime de cost/an şi a modalității de acordare a serviciilor de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele vârstnice

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Uniunea Teatrală din România, în vederea organizării Galei Premiilor UNITER, ediţia a XXVIII-a, la Craiova, în data de 21 septembrie 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2020 referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2020 referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Motociclism, prin CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM”, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind luare act de Sentinţa Civilă nr.10581/24.10.2018 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă prin Decizia nr.1901/28.10.2019 a Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, pronunţată în dosarul nr.23859/215/2017

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Brestei, nr.142A

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.14P/2019 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.304/2009 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. FORD ROMÂNIA S.A.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2020 referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2020-2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.229/2020 referitoare la luare act de Sentinţa Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013  a Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor LTTA Craiova”

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.222/2018 cu privire la aprobarea  principalilor indicatori tehnico-economici  şi Descrierea sumară a investiţiei „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.407/2018 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.503/2017 cu privire la aprobarea  principalilor indicatori tehnico-economici  ai proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniul naţional şi cultural-Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.361/2018 referitoare la aprobarea proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Ion Creangă”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Vişinului”

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.