Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2020
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.03.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.03.2020
DISPOZIŢIA NR.3191

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere raportul nr.50374/2020 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 26.03.2020, ora 12,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

Potrivit prevederilor art.51 din Anexa nr.1 la Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României si Hotărârilor Comitetului Naţional şi Local pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b şi d, coroborat cu alin.3 lit.b şi alin.5 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data    de 26.03.2020, ora 12,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

            (2) În situaţia în care măsurile stabilite conform prevederilor legale nu permit desfăşurarea şedinţei potrivit prevederilor alin.1, şedinţa urmează a se desfăşura on-line.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.03.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Emisă azi 19.03.2020

 

             PRIMAR,

       SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

            Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

  cons. jr. Alina Constantinescu

                                         

     Anexa la Dispoziţia nr.3191/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 26.03.2020, ora 12,00

 

Punctul 1 peste ordinea de zi

Punctul 2 peste ordinea de zi

Punctul 1 modificat

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.03.2020, ordinea de zi

 1.  

Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii de asistenţă socială, sub forma tichetelor sociale, pentru veteranii şi invalizii de război din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al Romaniei, la nivelul Municipiului Craiova, pentru anii şcolari 2020-2021 şi 2021-2022

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de functii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind infiintarea serviciului social „Locuinta protejata pentru victimele violentei domestice”, in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social

 1.  

Proiect de hotărâre privind infiintarea serviciului social Centrul de zi pentru persoane varstnice „Clubul Seniorilor”, in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situate în municipiul Craiova, str.Eustaţiu Stoenescu nr.25, bl.F19, sc.1, ap.15

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.8

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiului Craiova, pentru anul şcolar 2020-2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unui imobil situat în municipiul Craiova, str.Olteţ, nr.5

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

 1.  

Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7

 1.  

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui  spaţiu  cu destinaţia de cabinet medical stomatologic situat în cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2015 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Împăratul Traian, nr.39

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim de curse speciale, desfășurată de R.A.T. SRL

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona str.Doljului-str.Păltiniș-str. Lămâiței, în vederea construirii unei locuințe S+P+1+M, generat de imobilul situat în str. Păltiniș, nr.53

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,

 Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.