Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2021
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data 29.07.2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data 29.07.2021
Schimbare loc de desfășurare a ședinței ordinare din data de 29.07.2021
DISPOZIŢIA NR.5892

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.129254/2021 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 29.07.2021, ora 10,00, în sediul Primăriei Municipiului Craiova din strada Târgului, nr. 26 - Centrul Multifuncțional (cf. Dispoziției de modificare nr. 5917/2021);

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data  de 29.07.2021, ora 10,00, în sediul Primăriei Municipiului Craiova din strada Târgului, nr. 26 - Centrul Multifuncțional (art. 1 modificat prin Dispoziția nr. 5917/2021)

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.07.2021, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

                                                                                                            Emisă azi 22.07.2021

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

        Lia-Olguța VASILESCU

               Nicoleta MIULESCU

 

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.5892/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.07.2021, ora 10,00

Completare punctul 7

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august-octombrie 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în calitate de „consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene”, la nivelul municipiului Craiova, în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova aferentă semestrului I/2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii aferentă semestrului I/2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al municipiului Craiova aferentă semestrului I/2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului I/2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare al dnei. Nicolăiță Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Sport Club Municipal Craiova.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparţin domeniului public și privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea dnei.Golumbeanu Constanţa,  asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Recunoştinţei, nr.14 bis

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C Salubritate Craiova S.R.L, tarifele pentru activităţile conexe şi diverse, altele decât cele pentru activităţile delegate, desfășurate de S.C.Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.432/2017 privind punerea la dispoziţia S.C. Compania de Apă „Olteni” S.A., a terenurilor aferente investiţiilor din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ”, în perioada  2014-2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., a unor terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. asupra unui bun care aparţine domeniului public al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de panouri publicitare

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea  contractului de concesiune nr.46/13.05.1994 încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi Direcţia de Telecomunicaţii Dolj

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1/01.07.2017 încheiat între Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” şi S.C. EMARAL PROD S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.3803/15.08.2007 şi nr.3804/15.08.2007 încheiate între Liceul Energetic şi S.C. NADCOM SAT S.R.L., respectiv S.C.GPV GRUP S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.37420/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Florincescu - Gheorghe Ion, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Florincescu - Gheorghe Ion

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare nr.1/30.03.2021 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” și S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru punerea în funcțiune a 9 stații de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2021

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

 


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.