Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2021
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.10.2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.10.2021
DISPOZIŢIA NR.6748

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.188459/2021 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, în data de 28.10.2021, ora 10,00;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data  de 28.10.2021, ora 10,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.10.2021, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

                                                                                                          Emisă azi 21.10.2021

 

Primar,

Lia-Olguța VASILESCU

Secretar General,

Nicoleta Miulescu

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.6748/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.10.2021, ora 10,00

Punctul nr. 7 - modificat

Punctul nr. 1 peste ordinea de zi  - Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Viilor”

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2021 referitoare la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 9 luni ale anului 2021 (30 septembrie 2021)

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă primelor luni ale anului 2021 (30 septembrie 2021)

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă primelor 9 luni ale anului 2021 (30 septembrie 2021)

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al RAT S.R.L., pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2021- 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor autorității locale în Comisia de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale aflate în proprietatea și administrarea municipiului Craiova între Badea Luminita, titulara contractului de închiriere nr.121329/26.08.2008 şi Bengin Narcis Florin, titularul contractului de închiriere nr.99207/09.06.2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. TUDANY IMPEX S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Nanterre, nr.90

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri situate în Târgul Municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorilor vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind scoaterea la  licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova,  pentru punerea în funcţiune a 9 staţii de alimentare a automobilelor electrice

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38464/23.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Șilcă Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Șilcă Rodica

 1.  

Proiect de hotărâre privind predarea, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., a amplasamentului situat în municipiul Craiova, str.Artileriei, nr.13, jud.Dolj (fost str.Artileriei, Zona Blocurilor ANL, Cartier Veteranilor), în vederea construirii unei creşe

 1.  

Proiect de hotărâre privind predarea, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., a amplasamentului situat în municipiul Craiova, cartier Romanescu, str.Potelu, T27, P1, jud.Dolj, în vederea construirii unei creşe

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.43/01.04.1994 încheiat între Municipiul Craiova şi Statul Român reprezentat de Administrator-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj (O.C.P.I. Dolj)

 1.  

Proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Recunoștinței, nr.14 bis

 1.  

Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-teren situat în str.1 Decembrie 1918, nr.13C

 1.  

Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-teren situat în Calea Severinului, nr.27 (fost 21)

 1.  

Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-teren, în suprafață de 720 mp, situat în str.Mircesti, nr.3A

 1.  

Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-teren, în suprafață de 30 mp., situat în str.Mircesti, nr.3A

 1.  

Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-teren situat în Bdul.Dacia, nr.80B

 1.  

Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-teren situat în str.Constantin Brâncoveanu, nr.59A (fost str.Garoafei, nr.2)

 1.  

Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-teren situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.17A (fost A.I.Cuza, f.n.)

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie-Gradinita cu program prelungit ”Floare Albastra” inclusiv Cresa nr.3”

 1.  

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie - Gradinita cu program prelungit ”Floare Albastra” inclusiv Cresa nr.3”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Ion Creanga”

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.49/2020 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Ion Creanga”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Curcubeul Copilariei”

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Curcubeul Copilariei”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Casuta cu Povesti”

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.204/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Casuta cu Povesti”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și modificarea indicatorilor tehnico-economici si pentru obiectivul de investiții „Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Phoenix”

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.50/2020 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădiniţa cu program prelungit Phoenix”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Recompartimentări interioare parter parțial și etaj 1 clădire existentă în vederea amenajării de cabinet medicale, extindere parter, amenajări parcări, alei carosabile și pietonale, realizare acces, desființare cabină poartă și magazie, amplasare totem și firmă luminoasă, împrejmuire, utilități” pentru imobilul amplasat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40, județul Dolj (Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova) - scenariul 2

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piața Ciupercă”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pasaj rutier Electroputere”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pasaj rutier Electroputere”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Calea Brezei”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul investiţie „Modernizare str. Alunului”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alunului”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Căpșunilor”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Cocorului”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Corabia”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Postăvarul”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Stejarului”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Brașov”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Arad”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Muntenia”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alba Iulia”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Botoșani”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Zalău”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Constanța”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Pescărușului”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Aleea 1 Maria Rosetti”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Aleea Dunării”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Tisa”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Tulcea”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Alexandru cel Bun”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Brăila”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Dimitrie Bolintineanu”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Ecaterina Teodoroiu”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Macului”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Nectarului”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Paulina Vârvoreanu”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Călmățui”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Dorobanților”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Lăstăriș”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Salciei”

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, din data de 15.11.2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova de a vota ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaților Termo Urban Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 2021-2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.280/2018 referitoare la aprobarea Caietului de Sarcini şi a tarifelor pentru activitatea de „Întreținerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică în zona bd. Dacia-Triaj CFR, în vederea construirii Retail Park Craiova și anexe tehnice, cu regim de înălțime P+1, generat de imobilul din bd. Dacia, nr.5, 5 C, 5 E, 5 I și 5 J

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică în intersecția str.General Dr. Ion Cernătescu-bd.Dacia, în vederea construirii unui bloc locuințe colective, cu regim de înălțime P+8, generat de imobilul din str.General Dr. Ion Cernătescu, nr.22A

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.