Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2021
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.08.2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.08.2021
DISPOZIŢIA NR.6178

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.145246/2021 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 26.08.2021, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data  de 26.08.2021, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.08.2021, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

                                                                                                          Emisă azi 19.08.2021

PRIMAR,

Lia-Olguța VASILESCU

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.6178/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 26.08.2021, ora 10,00

Punctul 8 modificat

Punctul 1 peste ord. de zi - privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Raport pentru activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2021 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998, precum şi a procedurii de parcurs a acesteia

 1.  

Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor de necesitate, precum și a situațiilor deosebite, în care se află familiile sau persoanele care locuiesc pe raza municipiului Craiova, care justifică acordarea ajutoarelor de urgență și a procedurii și condițiilor de acordare a acestora, în conformitate cu Legea nr.416/2001 prvind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., modificarea actului constitutiv

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru persoane Vârstnice Craiova.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.188/2021 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.239/2021 referitoare la aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, in municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.34/2021 referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2021-2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în  pieţele din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.2140/08.09.2017 încheiat între Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” şi S.C. Lucdan S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3521/11.09.2017 încheiat între Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” şi S.C. Lucdan S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5”

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 5/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit „Piticot”, inclusiv Creșa nr. 5”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici si a valorii totale a proiectului pentru obiectivul de investiții “Măsuri pentru limitArea răsPândirii coronavirusului în uniTățile de Învățământ PrEuNiversiTaR din mUnicipiul Craiova – M.A.S.T.I Pentru Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4 - Bloc O 7”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4 - Bloc O 8”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4 - Bloc O10”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4 - Bloc U 7”

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.327/2018 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanțare) „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L4”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4.1 - Bloc O 13”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4.1 - Bloc O 14”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4.1 - Bloc U6a”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L4.1 - Bloc U6b”

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.328/2018 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanțare) „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L5 - Bloc 1”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L5 - Bloc 2”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L5 - Bloc 3”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L5 - Bloc U 2”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L5 - Bloc U 9”

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.326/2018 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanțare) „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – bloc S3 – situat în municipiul Craiova, Bulevardul Decebal nr.96”  

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – bloc S4 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.14”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – bloc S5 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.12”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – bloc S6 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.10”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – bloc 4 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.8”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.329/2018 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5.1”

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

 


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.