Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 18.12.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 18.12.2023

DISPOZIŢIA NR.5791
privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară,
în data de 18.12.2023

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.443742/2023 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 18.12.2023, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.343/2023 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;


PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 18.12.2023, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 18.12.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Emisă azi 11.12.2023

 

PRIMAR,                          SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                         Nicoleta MIULESCUANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI
MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.5791/2023


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 18.12.2023, ora 10,00

Punctul 1 peste ordinea de zi privind aprobarea devizului general pentru restul de executat, a caracteristicilor principale, a indicatorilor tehnici pentru restul de executat și modificarea contribuției de la bugetul local, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.680/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
Punctul 2 peste ordinea de zi privind aprobarea devizului general pentru restul de executat, a caracteristicilor principale, a indicatorilor tehnici pentru restul de executat și modificarea contribuției de la bugetul local, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.688/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Alexandru cel Bun”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
Punctul 3 peste ordinea de zi privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.105/2021 referitoare la aprobarea acordului de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Municipiul Craiova, pentru realizarea proiectului Sprijin la nivelul regiunii Sud – Vest Oltenia pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbana, regenerare urbana , tabere scolare , infrastructura si servicii publice de turism si infrastructura rutiera de interes judetean, in vederea finantarii documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investitii „Amenajarea unui coridor de mobilitate urbană în zona de Nord-Est a municipiului craiova, tronson Pasaj Gârlești - str. Mălinului”


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova aferentă primelor 11 luni ale anului 2023
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 11 luni ale anului 2023
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2023
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă primelor 11 luni ale anului 2023
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2023
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei și statului de funcții ale Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Pneumoftiziologie „Victor Babes„ Craiova
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Pneumoftiziologie „Victor Babes„ Craiova
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Sociala Craiova
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției Generale de Asistență Sociala Craiova
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei și statului de funcții ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei și statului de funcții ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei și statului de funcții ale R.A.T. SRL Craiova
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al R.A.T. SRL Craiova
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Filarmonicii „Oltenia” Craiova
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Operei Române Craiova
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei și statului de funcții ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sport Club Municipal Craiova
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei și statului de funcții ale Creșa Craiova
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Creșa Craiova
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă neefectuat în anul 2023, de către primarul și viceprimarii municipiului Craiova, în cursul anului 2024
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2024
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale
36. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
37. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii atestatelor persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii
39. Proiect de hotarare privind declararea de uz şi interes public a unor bunuri dobândite de autoritatea publică locală

40. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru bunuri-imobile proprietate privată a municipiului Craiova
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării unor contracte de închiriere, având ca obiect spațiile cu altă destinație aflate în domeniul privat al municipiului Craiova
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinația de sediu, către persoanele juridice şi fizice
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice din piețele municipiului Craiova
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piața Brazda lui Novac și Piața Chiriac
48. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație pentru imobilele înscrise în Cartea Funciară nr.253880 Craiova și Cartea Funciară nr.253881, proprietatea General Building Management S.R.L.
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile de desfășurare a activităților de vulcanizare/service auto/spălătorie auto
50. Proiect de hotărâre privind modificarea şi prelungirea duratei contractului de concesiune nr.196/01.04.2000 încheiat cu IMOBILIARA 99 S.R.L.
51. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.302/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilienta, Componenta 5- VALUL RENOVARII, Axa de investiţii 1: Schema de granturi pentru eficiența energetică și rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamilale, I. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamilale, titlu apel: PNRR/2022/C5/A.3.1/1
52. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.455/2022 referitoare la modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.302/2022 privind participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilienţă, Componenta 5- VALUL RENOVARII, Axa de investitii 1: Schema de granturi pentru eficiența energetică și rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamilale, I. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamilale, titlu apel: PNRR/2022/C5/A.3.1/1
53. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.298/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen’’ şi, pe cale de consecinţă, încetarea, prin acordul părţtilor, a Contractului de finanţare nr.1701/13.09.2023 aferent proiectului
54. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.398/2023 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii: "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 – bloc A4, Str. Penes Curcanul, nr.3, în vederea implementării unui proiect cu finanțare nerambursabilă
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii Complex sportiv - zona Piața Veche – str. Felix Aderca
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii Creșterea atractivității zonei de est a municipiului Craiova, prin dezvoltarea infrastructurii de agrement–realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park
57. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului referitor la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.107/2021
58. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Craiova și EUROTEX SH SRL
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri cu orizont de timp anul 2028, pentru reducerea graduală a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei
60. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantilor Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, sa aprobe și să voteze Strategia de alimentare cu Energie Termica în Sistem Centralizat a Consumatorilor din Municipiul Craiova, în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Termis Dolj
61. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi din luna ianuarie 2024, în Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia SA
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice și a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii, necesare obiectivului „Sistem centralizat de distributie a energiei tehnice la consumatorii finali din municipiul Craiova-retele termice de distributie-Faza I”
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanţare a municipiului Craiova pentru proiectul „Sprijinirea investiţiilor pentru modernizarea/reabilitarea reţelei inteligente de termoficare”
64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la înfiinţarea unui centru integrat de colectare separată deşeuri, prin aport voluntar în municipiul Craiova, constând într-o platformă betonată, hală, spaţii administrative, dotată cu utilaje şi echipamente tehnologice speciale pentru colectarea deşeurilor, în cadrul proiectului cu finanţe PNRR „Înfiinţarea unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar, destinate aglomerării urbane în municipiul Craiova”, generat de imobilul situat în str.Hanul Roşu, nr.53
65. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorului al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.
66. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și particular
67. Întrebări și interpelări


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


11/12/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.