Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Informatii utile persoane fizice / juridice

FORMULARE TIP

 1. Compartiment de specialitate: Direcția Impozite și Taxe, Serviciul Recuperare Creanțe Fiscale și Eliberare Certificate de Atestare Fiscală
 • Denumire: Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

            Cerere tip: DA (Persoane Fizice nr. 5 – ITL 010)

Acte necesare: -

Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R, impozite.primariacraiova.ro/svo/ R, poștă R, fax R

Modalitate comunicare document final: direct R, email R, impozite.primariacraiova.ro/svo/ R, poștă R, fax R

Timp de soluționare: 2 zile lucrătoare de la data solicitării

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Observații: În cazul în care urma verificării documentare se constată diferențe între înregistrările existente în evidența fiscală și informațiile din actele de proprietate/ măsurători cadastrale, etc., termenul de soluționare se poate prelungi până la 45 zile calendaristice.

  

 • Denumire: Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

            Cerere tip: DA (Persoane Juridice nr. 7 – ITL 012)

Acte necesare: - copie ultima balanță analitică/ balanța mijloacelor fixe (se solicită în caz de radiere/dizolvare societate)

 • împuternicire și C.I. împuternicit (după caz).

Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R, impozite.primariacraiova.ro/svo/ R

Modalitate comunicare document final: direct R, email R, impozite.primariacraiova.ro/svo/ R, poștă R, fax R

Timp de soluționare: 2 zile lucrătoare de la data solicitării

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Observații: În cazul în care urma verificării documentare se constată diferențe între înregistrările existente în evidența fiscală și informațiile din actele de proprietate/ măsurători cadastrale, etc., termenul de soluționare se poate prelungi până la 45 zile calendaristice.

 

 1. Compartiment de specialitate: Direcția Impozite și Taxe, Serviciul Contabilitate și Prelucrare Date.
 • Denumire: Cerere pentru eliberare duplicat chitanță

            Cerere tip: DA (Persoane Fizice și Juridice nr. 12)

Acte necesare: carte de identitate

Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R, poștă R.

Modalitate comunicare document final: direct R, poștă R.

Timp de soluționare: 1 zi lucrătoare de la data solicitării

Taxă emitere: 5 lei

Taxă emitere în regim de urgență: NU

 

 1. Compartiment de specialitate: Direcția Impozite și Taxe, SERVICIUL CONSTATARE, IMPUNERE, CONTROL PERSOANE FIZICE

 

 • Denumire: Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice

Cerere tip: DA (persoane fizice nr.1 - ITL 001)

Acte necesare:

ÎN CAZUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE:

 Pentru înregistrarea în evidențele fiscale a unei clădiri vechi:

-actul de dobândire ;

-documentație cadastrală;

-actul de identitate al proprietarului/proprietarilor;

-certificatul de performanță energetică (nu este cazul la contracte de donație, contracte de întreținere sau moșteniri);

  Pentru înregistrarea în evidențele fiscale a unei clădiri nou construite sau extinderea unei clădiri existente:

-autorizația de construire ;

-documentația cadastrală a terenului și clădirilor existente la data emiterii autorizației de construire;

-proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

-memoriul tehnic, schița clădirii ;

-certificatul de performanță energetică;

-actul de identitate.

ÎN CAZUL CLĂDIRILOR NEREZIDENȚIALE/MIXTE:

Declarațiile vor fi însoțite, după caz:

 -raportul de evaluare care reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie;

 -contractul de închiriere/comodat în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activităților economice;

 -contractul de comodat încheiat conform art. 2146-2157 din Codul Civil în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activităților economice;

 -autorizația de construire privind shimbarea de destinație a clădirii și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

  -documentația cadastrală;

  -actul de identitate al proprietarului/proprietarilor;

  -autorizația de construire și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

   -actul de dobândire din care rezultă valoarea clădirii în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, email R,  poștă R, fax R

Timp de soluționare: maxim 45 zile de la data solicitării

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: DA – 135 LEI pentru fiecare imobil**

Detalii plată:

COD DISP

Denumirea contului

Trezoreria Municipiului Craiova

140

TAXĂ ELIBERARE REGIM DE URGENȚĂ IMOBILE PERSOANE FIZICE

RO08TREZ29121360206XXXXX

 

      Observații:

*În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, este necesară administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării probei şi data obţinerii acesteia în conformitate cu art. 77 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificarile și completările ulterioare.

**Contribuabilii care optează pentru soluţionarea în regim de urgenţă a declaraţiilor fiscale/cererilor privind impozitele şi taxele aferente bunurilor imobile prezintă declaraţia/cererea completată şi documentele anexate la şeful serviciului C.I.C.P.F. Şeful de serviciu verifică dacă declaraţia/ cererea contribuabilului se încadrează în lista solicitărilor care se pot soluţiona în regim de urgenţă. În cazul în care se constată că dosarul este complet, şeful de serviciu vizează declaraţia/cererea, si indruma contribuabilul în vederea achitării taxei de urgență. Termenul pentru efectuarea lucrărilor în regim de urgență este de până la 5 zile de la înregistrare. În cazul în care documentaţia depusă este incompletă, termenul se suspendă până la completarea cu documentele solicitate.

 

 • Denumire: Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice

Cerere tip: DA (persoane fizice nr.2 - ITL 003)

Acte necesare:

- actul de dobândire;

- actul de identitate;

- documentație cadastrală (după caz);

- adeverință Registrul Agricol(după caz).

 Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R

 Modalitate comunicare document final: direct R, email R,  poștă R, fax R

Timp de soluționare: maxim 45 zile de la data solicitării

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: DA – 135 LEI pentru fiecare număr cadastral**

Detalii plată:

COD DISP

Denumirea contului

Trezoreria Municipiului Craiova

140

TAXĂ ELIBERARE REGIM DE URGENȚĂ IMOBILE PERSOANE FIZICE

RO08TREZ29121360206XXXXX

 

        Observații:

*În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, este necesară administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării probei şi data obţinerii acesteia în conformitate cu art. 77 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

**Contribuabilii care optează pentru soluţionarea în regim de urgenţă a declaraţiilor fiscale/ cererilor privind impozitele şi taxele aferente bunurilor imobile prezintă declaraţia/ cererea completată şi documentele anexate la şeful serviciului C.I.C.P.F. Şeful de serviciu verifică dacă declaraţia/ cererea contribuabilului se încadrează în lista solicitărilor care se pot soluţiona în regim de urgenţă. În cazul în care se constată că dosarul este complet, şeful de serviciu vizează declaraţia/ cererea, și îndrumă contribuabilul în vederea achitării taxei de urgență. Termenul pentru efectuarea lucrărilor în regim de urgență este de până la 5 zile de la înregistrare. În cazul în care documentaţia depusă este incompletă, termenul se suspendă până la completarea cu documentele solicitate.

 

 • Denumire:  Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport 

Cerere tip: DA (persoane fizice nr. 3 - ITL 005)

Acte necesare:

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT NOI DOBÂNDITE DE PERSOANE FIZICE:

-1 Factură în original;

-Actul de identitate;

-Carte de identitate a vehiculului;

-Împuternicire și C.I. împuternicit (după caz).

 

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT DOBÂNDITE DIN STRĂINĂTATE PERSOANE FIZICE:

-Factura sau contract de vânzare-cumpărare, tradus în limba româna de un traducător autorizat;

-Actul de identitate;

-Carte de identitate a vehiculului;

-Împuternicire și C.I. împuternicit (după caz).

 

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT RULATE/SECOND HAND DOBÂNDITE DE PERSOANE FIZICE:

-Factura sau 3 exemplare Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport model 2016 ITL -054 sau 3 Facturi, (1 original și 2 fotocopii cu numărul REMTII în original);

-Numărul de înregistrare din REMTII model 2016 ITL -053 înscris pe factură de către organul fiscal de la sediul/punctul de lucru al vânzătorului, (doar în cazul în care actul de proprietate este factura);

-Carte de identitate a vehiculului;

-Actul de identitate;

-Împuternicire și C.I. împuternicit (după caz);

 

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT LEASING PERSOANE FIZICE:

-Contract de leasing;

-Proces verbal de predare-primire sau nota de livrare;

-Carte de identitate a vehiculului;

-Actul de identitate;

-Împuternicire și C.I. împuternicit (după caz).

 

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT DOBÂNDITE PRIN ALTE MODALITĂȚI PREVĂZUTE DE LEGE DE CĂTRE PERSOANE FIZICE:

-Procesul-verbal de adjudecare/Certificat de adjudecare; (în cazul celor dobândite în urma licitației publice);

-Procesul-verbal de licitaţie

-Certificat de moștenitor/act de partaj/donație etc.;

-Actul de identitate;

-Carte de identitate a vehiculului;

-Împuternicire și C.I. împuternicit (după caz).

Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, email R,  poștă R, fax R

Timp de soluționare: maxim 45 zile de la data solicitării

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: DA – 135 LEI pentru fiecare mijloc de transport**

Detalii plată:

COD DISP

Denumirea contului

Trezoreria Municipiului Craiova

143

TAXA ELIBERARE REGIM DE URGENȚĂ MIJLOACE DE TRANSPORT

RO08TREZ29121360206XXXXX

 

Observații:

*În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, este necesară administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării probei şi data obţinerii acesteia în conformitate cu art.77 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

**Pentru contribuabilii care optează pentru soluţionarea în regim de urgenţă înregistrarea în evidența fiscală se face în termen de o zi.

 

 • Denumire:  Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, în cazul autovehiculelor de transport marfă peste 12 tone 

Cerere tip: DA (persoane fizice nr.4 - ITL 006)

Acte necesare:

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT NOI DOBÂNDITE DE PERSOANE FIZICE:

-3 Facturi ( 1 original și 2 fotocopii cu menţiunea "Conform cu originalul”);

-Certificat de atestare fiscală sau numărul de înregistrare din REMTII model 2016 ITL -053 înscris pe factură de către organul fiscal de la sediul/punctul de lucru al vânzătorului. (doar în cazul în care autoturismul nu este cumpărat de la producător / dealer autorizat / importator);

-Actul de identitate;

-Carte de identitate a vehiculului;

- Împuternicire și C.I. împuternicit (după caz).

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT DOBÂNDITE DIN STRĂINĂTATE PERSOANE FIZICE:

-Factura sau contract de vânzare-cumpărare, tradus în limba româna de un traducător autorizat;

- Actul de identitate;

- Carte de identitate a vehiculului;

- Împuternicire și C.I. împuternicit (după caz).

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT RULATE/SECOND HAND DOBÂNDITE DE PERSOANE FIZICE:

-Factura sau 3 exemplare Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport model 2016 ITL -054 sau 3 Facturi, (1 original și 2 fotocopii cu menţiunea "Conform cu originalul”);

-Certificat de atestare fiscală sau numărul de înregistrare din REMTII model 2016 ITL -053 înscris pe factură de către organul fiscal de la sediul/punctul de lucru al vânzătorului, (doar în cazul în care actul de proprietate este factura);

- Carte de identitate a vehiculului;

- Actul de identitate;

- Împuternicire și C.I. împuternicit (după caz).

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT LEASING PERSOANE FIZICE:

-Contract de leasing;

-Proces verbal de predare-primire sau nota de livrare;

-Carte de identitate a vehiculului;

-Actul de identitate;

- Împuternicire și C.I. împuternicit (după caz).

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT DOBÂNDITE PRIN ALTE MODALITĂȚI PREVĂZUTE DE LEGE DE CĂTRE PERSOANE FIZICE:

-Procesul-verbal de adjudecare/Certificat de adjudecare; (în cazul celor dobândite în urma licitației publice);

-Procesul-verbal de licitaţie;

-Certificat de moștenitor/act de partaj/donație etc.;

-Actul de identitate;

-Carte de identitate a vehiculului;

- Împuternicire și C.I. împuternicit (după caz).

Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, email R,  poștă R, fax R

Timp de soluționare: maxim 45 zile de la data solicitării

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: DA – 135 LEI pentru fiecare mijloc de transport**

 Detalii plată:

COD DISP

Denumirea contului

Trezoreria Municipiului Craiova

143

TAXĂ ELIBERARE REGIM DE URGENȚĂ MIJLOACE DE TRANSPORT

RO08TREZ29121360206XXXXX

        Observații:

*În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, este necesară administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării probei şi data obţinerii acesteia în conformitate cu art.77 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

**Pentru contribuabilii care optează pentru soluţionarea în regim de urgenţă înregistrarea în evidența fiscală se face în termen de o zi.

 

 • Denumire:  Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice

Cerere tip: DA (persoane fizice nr.6 - ITL 007)

Acte necesare:

- Actul de dobândire (3 exemplare "Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport model 2016 ITL -054 sau 3 Facturi ( 1 original și 2 fotocopii cu menţiunea "Conform cu originalul”), după caz, Factura sau contract de vânzare-cumpărare, tradus în limba română de un traducător autorizat (în cazul în care este dobândita din străinatate);

-Certificat de atestare fiscală sau numărul de înregistrare din REMTII model 2016 ITL -053 înscris pe factură de către organul fiscal de la sediul/punctul de lucru al vânzătorului, (doar în cazul în care actul de proprietate este factura);

- Actul de identitate;

-Certificat de ambarcațiune de agrement/Documentul eliberat de Autoritatea Navală Română, din care să reiasă caracteristicile tehnice, ale mijlocului de transport pe apă;

-Împuternicire și CI împuternicit (după caz).

Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R

  Modalitate comunicare document final: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R,  poștă R, fax R

  Timp de soluționare: maxim 45 zile de la data solicitării

  Taxă emitere: NU

  Taxă emitere în regim de urgență: DA – 135 LEI pentru fiecare mijloc de transport**

  Detalii plată:

COD DISP

Denumirea contului

Trezoreria Municipiului Craiova

143

TAXĂ ELIBERARE REGIM DE URGENȚĂ MIJLOACE DE TRANSPORT

RO08TREZ29121360206XXXXX

        Observații:

*În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, este necesară administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării probei şi data obţinerii acesteia în conformitate cu art. 77 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

**Pentru contribuabilii care optează pentru soluţionarea în regim de urgenţă înregistrarea în evidența fiscală se face în termen de o zi.

 

 • Denumire:  Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport

Cerere tip: DA (persoane fizice nr.9 - ITL 016)

Acte necesare:

SCĂDERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE ÎN CAZUL DISTRUGERII – CASĂRII:

-Radiere poliție;

-Certificat de distrugere;

-Carte de identitate a vehiculului;

-Actul de identitate;

-Împuternicire și C.I. împuternicit (după caz).

SCĂDERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE ÎN CAZUL ÎNSTRĂINĂRII:

-5 exemplare Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport model 2016 ITL -054

-Carte de identitate a vehiculului;

-Actul de identitate vanzator;

- Împuternicire și C.I. împuternicit (după caz).

 SCĂDERE MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

-3 exemplare "Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport model 2016 ITL -054 sau 3 Facturi ( 1 original și 2 fotocopii cu menţiunea "Conform cu originalul”), după caz;

- Actul de identitate vânzător;

- Fotocopie actului de identitate cumpărător;

-Certificat de ambarcațiune de agrement/CI Auto (după caz);

- Împuternicire și C.I. împuternicit (după caz).

  ÎN CAZUL SCHIMBĂRII DOMICILIULUI FISCAL:

-Actul de identitate;

-Carte de identitate a vehiculului;

-Actul de proprietate;

- Împuternicire și C.I. împuternicit (după caz).

Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, email R,  poștă R, fax R

Timp de soluționare: maxim 45 zile lucrătoare de la data solicitării

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: DA – 135 LEI pentru fiecare mijloc de transport**

Detalii plată:

COD DISP

Denumirea contului

Trezoreria Municipiului Craiova

143

TAXĂ ELIBERARE REGIM DE URGENȚĂ MIJLOACE DE TRANSPORT

RO08TREZ29121360206XXXXX

 

        Observații:

*În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, este necesară administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării probei şi data obţinerii acesteia în conformitate cu art. 77 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

**Pentru contribuabilii care optează pentru soluţionarea în regim de urgenţă scoaterea din evidența fiscală se face în termen de o zi.

 

 • Denumire: Declarație pentru scoaterea din evidență a clădirilor/terenurilor – persoane fizice

Cerere tip: DA (persoane fizice nr.17)

Acte necesare:

- actul de înstrăinare/demolare;

- actul de identitate*;

 Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R

 Modalitate comunicare document final: direct R, email R,  poștă R, fax R

    Timp de soluționare: maxim 45 zile de la data solicitării

    Taxă emitere: NU

    Taxă emitere în regim de urgență: DA – 135 LEI pentru fiecare număr cadastral**

    Detalii plată:

COD DISP

Denumirea contului

Trezoreria Municipiului Craiova

140

TAXĂ ELIBERARE REGIM DE URGENȚĂ IMOBILE PERSOANE FIZICE

RO08TREZ29121360206XXXXX

   Observații: -

 

 • Denumire: Cerere restituire suma – F 04.36.03

    Cerere tip: DA (persoane fizice nr.7)

Acte necesare:

         - actul de identitate;

          Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R

          Modalitate comunicare document final: direct R, email R,  poștă R, fax R

         Timp de soluționare: maxim 45 zile de la data solicitării

         Taxă emitere: NU

         Taxă emitere în regim de urgență: NU

        Detalii plată:-

         Observații: -

 

 • Denumire: Cerere compensare – F 04.35.02

   Cerere tip: DA (persoane fizice nr.8)

Acte necesare:

          - actul de identitate;

          Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R

          Modalitate comunicare document final: direct R, email R,  poștă R, fax R

         Timp de soluționare: maxim 45 zile de la data solicitării

         Taxă emitere: NU

         Taxă emitere în regim de urgență: NU

        Detalii plată:-

         Observații: -

 

 • Denumire: Cerere de înregistrare în sistemul de informare online asupra taxelor și impozitelor locale pentru Municipiul Craiova

            Cerere tip: DA (persoane fizice nr.21)

Acte necesare:

        - actul de identitate;

          Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R

          Modalitate comunicare document final: direct R, email R,  poștă R, fax R

         Timp de soluționare: maxim 45 zile de la data solicitării

         Taxă emitere: NU

         Taxă emitere în regim de urgență: NU

        Detalii plată:-

         Observații: -

 

 • Denumire: Cerere privind comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative – Formular 04.01.08

            Cerere tip: DA (persoane fizice nr.22)

Acte necesare:

  - actul de identitate pt pers fizice;

Acte necesare pt pers juridice
 
- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;
 
- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.
 

          Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R

          Modalitate comunicare document final: direct R, email R,  poștă R, fax R

         Timp de soluționare: maxim 45 zile de la data solicitării

         Taxă emitere: NU

         Taxă emitere în regim de urgență: NU

        Detalii plată:-

         Observații:  -

 

 • Denumire: Anexa Nr.1 la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice – Anexă la ITL 001

            Cerere tip: DA - (persoane fizice nr.19)

Acte necesare:

- actul de identitate;

          Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R

          Modalitate comunicare document final: direct R, email R,  poștă R, fax R

         Timp de soluționare: maxim 45 zile de la data solicitării

         Taxă emitere: NU

         Taxă emitere în regim de urgență: NU

        Detalii plată: -

         Observații:  -

 

 

 • Denumire: Anexa Nr.3 la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice – Anexă la ITL 003  

            Cerere tip: DA - (persoane fizice nr.20)

Acte necesare:

- actul de identitate;

          Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R

          Modalitate comunicare document final: direct R, email R,  poștă R, fax R

         Timp de soluționare: maxim 45 zile de la data solicitării

         Taxă emitere: NU

         Taxă emitere în regim de urgență: NU

        Detalii plată: -

         Observații:  -

 

 1. Compartiment de specialitate: Administrare Taxa Specială de Salubrizare
 • Denumire: Declarație de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice

           Cerere tip: DA (Persoane Fizice – Nr. 13 - Anexa nr. 1 la HCL nr. 183/2021)

Acte necesare: în cazul declarației rectificative- documentație justificativă (adeverinţă asociaţia de proprietari, etc.).

Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R poștă R

Timp de soluționare: 45 zile lucrătoare de la data solicitării

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Observații: Atunci când se constată neconcordanțe între înregistrările existente în evidența fiscală și informațiile puse la dispoziție, etc., vom aduce la cunoștință contribuabilului dispozițiile art. 5, pct. 1 din  Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare din Municipiul Craiova, aprobat prin HCL nr. 183/2021.

 

 • Denumire: Declarație pentru scoaterea din evidență a taxei de salubrizare pentru persoane fizice

            Cerere tip: DA (Persoane Fizice - Nr. 14 - Anexa nr. 4 la HCL nr. 183/2021)

Acte necesare: documentație justificativă (adeverință asociație de proprietari, etc.)

Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R poștă R

Timp de soluționare: 45 zile lucrătoare de la data solicitării

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Observații: Atunci când se constată neconcordanțe între înregistrările existente în evidența fiscală și informațiile puse la dispoziție, etc., vom aduce la cunoștință contribuabilului dispozițiile art. 5, pct. 16 din  Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare din Municipiul Craiova, aprobat prin HCL nr. 183/2021.

 

 • Denumire: Declarație de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici

            Cerere tip: DA ( Nr. 18-  Anexa nr. 3 la HCL nr. 183/2021)

Acte necesare: documentație justificativă (contract de comodat, contract de închiriere, contract individual pentru prestarea serviciului de salubrizare încheiat cu operatorul de salubrizare autorizat, etc.)

Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R poștă R

Timp de soluționare: 45 zile lucrătoare de la data solicitării

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Observații: Atunci când se constată neconcordanțe între înregistrările existente în evidența fiscală și informațiile puse la dispoziție, etc., vom aduce la cunoștință contribuabilului dispozițiile art. 5, pct. 6 și pct. 7.1. din  Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare din Municipiul Craiova, aprobat prin HCL nr. 183/2021.

 

 • Denumire: Declarație de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane juridice

            Cerere tip: DA (Persoane Juridice – Nr. 17-  Anexa nr. 2 la HCL nr. 183/2021)

Acte necesare: documentație justificativă (contract de comodat, contract de închiriere, contract individual pentru prestarea serviciului de salubrizare încheiat cu operatorul de salubrizare autorizat, etc.)

Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R poștă R

Timp de soluționare: 45 zile lucrătoare de la data solicitării

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Observații: Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Declarație pentru scoaterea din evidență a taxei de salubrizare pentru persoane juridice

            Cerere tip: DA (Nr. 19 - Anexa nr. 4 la HCL nr. 183/2021)

Acte necesare: (radiere, încetare activitate, contract individual pentru prestarea serviciului de salubrizare încheiat cu operatorul de salubrizare autorizat, etc.)

Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R poștă R

Timp de soluționare: 45 zile lucrătoare de la data solicitării

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Observații: Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 1. Compartiment de specialitate: Serviciul Constatare, Impunere și Control Persoane Juridice

 

 • Denumire: Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidențiale/mixte aflate în proprietatea persoanelor juridice

Cerere tip: DA (Persoane Juridice nr. 1 – Model 2016 ITL - 002)

Acte necesare:

A. În cazul dobândirii prin acte translative a dreptului de proprietate sau asimilate :

 

 

-ACTUL DE DOBÂNDIRE A CLĂDIRII, care poate fi: contract de vânzare - cumpărare, contract de schimb, act de donaţie, act de dare în plată, act de adjudecare (în cazul executării silite), hotărâre judecatorească irevocabilă/definitivă, act de partaj voluntar, act adiţional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare-primire, sentinţă de divizare/fuziune completată cu proiectul de divizare/ fuziune și protocolul de predare-primire,  etc;

-DOCUMENTUL CONTABIL (balanța de verificare analitică, nota contabilă, fişa mijlocului fix) care să ateste înregistrarea în contabilitate a clădirii;

-Documentaţia cadastrală/Extras de Carte Funciară/Autorizaţia de construire/Alte documente din care să rezulte suprafața și destinaţia clădirii;

-Certificatul energetic, în cazul actelor de vânzare-cumpărare;

-Actul de identitate al împuternicitului/reprezentantului legal;

-Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

B. În cazul contractelor de leasing financiar:

 

 

-CONTRACTUL DE LEASING FINANCIAR, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar;

-RAPORT DE EVALUARE - întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

-DOCUMENTUL CONTABIL (balanța de verificare analitică, nota contabilă, fişa mijlocului fix) care să ateste înregistrarea în contabilitate a clădirii;

-DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ/EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ/AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/ALTE DOCUMENTE din care să rezulte suprafața și destinaţia clădirii;

-Actul de identitate al împuternicitului /reprezentantului legal;

-Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

C. În cazul construirii sau modernizării:

 

 

-AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE;

-NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR;

-PROCESUL VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR;

-PROCESUL VERBAL PRIVIND STADIUL FIZIC AL  LUCRĂRILOR – pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii;

 -DOCUMENTUL CONTABIL (balanța de verificare analitică, nota contabilă, fişa mijlocului fix) care să ateste valoarea clădirii;

-FIȘA CONTULUI 231 – Imobilizări corporale în curs de execuţie, 235 - Investiţii  imobiliare în curs de execuţie; 331 - Produse în curs de execuţie, după caz

-Actul de identitate al împuternicitului/ reprezentantului legal;

-Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

 

D. În cazul taxei pe clădiri

 

 

-DOCUMENTUL PRIN CARE SE ATRIBUIE ÎN ADMINISTRARE / FOLOSINŢĂ / CONCESIUNE CLĂDIREA, proprietate a statului, a judeţului Dolj sau a Municipiului Craiova;

-DOCUMENTUL DIN CARE REIESE VALOAREA CLĂDIRII/ÎNCĂPERII respective, comunicat concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz;

-DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ/ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ/AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/ALTE DOCUMENTE din care să rezulte suprafața și destinaţia clădirii;

-Actul de identitate al împuternicitului/ reprezentantului legal;

-Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

E. În cazul actualizării valorii impozabile prin evaluare

 

 

-RAPORTUL DE EVALUARE întocmit în conformitate cu standardul de evaluare aplicabil la data de referință - original;

-BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICĂ  la data de referință;

-FIȘA MIJLOCULUI FIX pentru clădirea evaluată (pentru ultimii 5 ani);

-Actul de identitate al împuternicitului/ reprezentantului legal;

-Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

F. În cazul actelor de apartamentare

 

 

-ACTUL DE APARTAMENTARE;

-FOAIA COLECTIVĂ DE AVERE;

-Situația analitică privind valoarea bunurilor apartamentate;

-Actul de identitate al împuternicitului/ reprezentantului legal;

-Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

 

Modalitate de depunere solicitare: direct R, poștă R, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, poștă R, email R

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: DA, 135 lei/ bun impozabil

Detalii plată:

Cod

Denumire impozit/taxă

Trezoreria Municipiului Craiova

134

TAXĂ ELIBERARE REGIM DE URGENȚĂ IMOBILE PERSOANE JURIDICE

RO08TREZ29121360206XXXXX

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

            Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit. 

 • Denumire: Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

            Cerere tip: DA (Persoane Juridice nr. 2 – Model 2016 - ITL - 004)

Acte necesare:

ACTUL DE DOBÂNDIRE A TERENULUI, care poate fi, după caz:

- contract de vânzare - cumpărare, titlul de proprietate, contract de schimb, act de donaţie, act de dare în plată, act de adjudecare (în cazul executării silite), hotărâre judecătorească irevocabilă/definitivă, act de partaj voluntar, act adiţional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare-primire, sentinţă de divizare/fuziune completată cu proiectul de divizare/ fuziune și protocolul de predare-primire,  etc;

- contract de leasing financiar, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar (copie);

- documentul prin care i se atribuie în administrare / folosință / concesiune etc. un teren proprietate de stat, a judeţului Dolj sau al Municipiului Craiova;

- DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (plan de amplasament), după caz;

- DOCUMENT CONTABIL (balanța analitică, nota contabilă etc.) care să ateste înregistrarea terenului în evidenţa contabilă;

-Actul de identitate al împuternicitului;

-Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Notă:

Pentru stabilirea categoriei de folosință, este necesar ca terenul declarat să fie înregistrat în registrul agricol conform normelor legale în vigoare.


Modalitate de depunere solicitare: direct R, poștă R,  eportal.primariacraiova.ro0,   email R

Modalitate comunicare document final: direct R, poștă R, eportal.primariacraiova.ro0, email R

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: DA, 135 lei/ bun impozabil

Detalii plată:

Cod

Denumire impozit/taxă

Trezoreria Municipiului Craiova

134

TAXĂ ELIBERARE REGIM DE URGENȚĂ IMOBILE PERSOANE JURIDICE

RO08TREZ29121360206XXXXX

 

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

             Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport

Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr. 3 – Model 2016 ITL - 005)

                     DA (Persoane Juridice nr. 4 – Model 2016 ITL - 006)

                   DA (Persoane Juridice nr. 9 – Model 2016 ITL - 007)

Acte necesare:

 1. ÎNREGISTRARE MIJLOACE DE TRANSPORT NOI:

- Factură fiscală;

- Contract de leasing + proces verbal de  predare primire;

- Cartea de identitate a vehiculului (CIV);

- Adeverință emisă de Registrul Auto Roman (R.A.R.) pentru atestarea suspensiei pneumatice, în cazul autovehiculelor peste 12 tone (dacă este cazul);

- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

 1. ÎNREGISTRARE MIJLOACE DE TRANSPORT DOBÂNDITE DIN STRĂINATATE

-Factura sau contract de vânzare-cumpărare, traduse în limba română de un traducător autorizat;

- Carte de identitate a vehiculului (CIV);

- Adeverință emisă de Registrul Auto Roman (R.A.R.) pentru atestarea suspensiei pneumatice, în cazul autovehiculelor peste 12 tone (dacă este cazul);

- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

 1. ÎNREGISTRARE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎNMATRICULATE ÎN ROMÂNIA

- Factura fiscală înregistrată la primăria vânzătorului cu nr REMTII + certificat fiscal vânzător;

- Contract de înstrăinare-dobândire (model 2016-ITL-054) înregistrat la  primăria vânzătorului cu nr REMTII;

- Contract de donație  înregistrat la primăria donatorului cu nr REMTII + certificat fiscal donator;

- Hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă;

- Contract de novație (înregistrat la primăria cesionarului cu nr REMTII) și certificat fiscal;

- Proces verbal de adjudecare, etc;

- Carte de identitate a vehiculului (CIV);

- Adeverință emisă de Registrul Auto Roman (R.A.R.) pentru atestarea suspensiei pneumatice, în cazul autovehiculelor peste 12 tone (dacă este cazul);- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

 1. IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

- actul de dobândire;

- certificat fiscal;

- certificat cu datele tehnice ale ambarcațiunii;

 

Modalitate de depunere solicitare: direct R, poștă R, eportal.primariacraiova.ro0, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, poștă R, eportal.primariacraiova.ro0, email R

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: DA, 135 lei/ bun impozabil

Detalii plată:

Cod

Denumire impozit/taxă

Trezoreria Municipiului Craiova

143

TAXĂ ELIBERARE REGIM DE URGENȚĂ MIJLOACE DE TRANSPORT

RO08TREZ29121360206XXXXX

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

               Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Declarație fiscală-Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate

            Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr. 5 – Model 2016 ITL - 014)

Acte necesare:

- Centralizator venituri pentru perioada declarată;

- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, poștă R, eportal.primariacraiova.ro0, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, poștă R, eportal.primariacraiova.ro0, email R

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Detalii plată:

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

               Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Declarație fiscală-Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate persoane juridice

            Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr. 6 – Model 2016 ITL - 015)

Acte necesare:

- AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/ ACORD DE AMPLASARE/FACTURĂ;

- Schiţa panoului publicitar cu dimensiunea în metri pătraţi;

- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, poștă R, eportal.primariacraiova.ro0, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, poștă R, eportal.primariacraiova.ro0, email R

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Detalii plată:

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

               Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

            Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr.10 – FO-04.01.04)

Acte necesare: -

Modalitate de depunere solicitare: direct R, poștă R, eportal.primariacraiova.ro0, email R

Modalitate comunicare document final: direct 0, poștă 0, eportal.primariacraiova.ro0, email 0

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Detalii plată:

Observații:

Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Decont – Impozite spectacole

            Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr.11 – Model 2016 ITL – 017)

Acte necesare:

 • Copia documentului de plată.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, poștă R, eportal.primariacraiova.ro0, email R

Modalitate comunicare document final: direct 0, poștă 0, eportal.primariacraiova.ro0, email 0

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Detalii plată:

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

            Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Cerere vizare bilete/abonamente

            Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr.20 – FO-04.01.09)

 • Elemente minime obligatorii care trebuie tipărite pe bilete/marca de control:Serie, număr, Organizator, Adresa sediului social, CUI/CIF, Tarif
 • Biletele se tipăresc la orice tipografie, în carnete de 100 buc., toate cu același tarif, fiecare având obligatoriu copertă (textul de pe copertă este prevăzut în HG 846/2002).Seriile/numerele biletelor sunt alocate de către fiecare organizator în parte
 • Vânzarea biletelor neînregistrate/nevizate la Primărie constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Actele necesare în cazul vizării biletelor pe suport de hârtie sunt:

 • Factura de cumpărare a biletelor sau abonamentelor, după caz:
 • Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;
 • Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Actele necesare în cazul vizării biletelor care se vând online sunt:

 • Contract încheiat cu firma de ticketing/vânzătoare de bilete online;
 • Certificat unic de înregistrare/Certificat de înregistrare fiscală;
 • În cazul ONG (Asociații, Fundații): Statut + Act constitutiv (la prima declarare și ori de câte ori se modifică datele societății/asociației)
 • Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;
 • Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, poștă R, eportal.primariacraiova.ro0, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, poștă R, eportal.primariacraiova.ro0, email R

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Detalii plată:

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Declarație pentru scoaterea din evidență a clădirilor/terenurilor în cazul persoanelor juridice

Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr.13 – FO-04.01.01)

                                     DA (Persoane Juridice nr.14 – FO-04.01.02)

Acte necesare:

- Actul prin care s-a transmis sau pierdut dreptul de proprietate, care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donație, sentință judecătorească definitivă/irevocabilă, protocol de predare-primire, etc (copie);

-Documentul contabil (balanța de verificare analitică, nota contabilă etc.) care să ateste scăderea clădirii/terenului în evidenţa contabilă;

-Actul de identitate al împuternicitului/administratorului–copie*;

-Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, poștă R, eportal.primariacraiova.ro0, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, poștă R, eportal.primariacraiova.ro0, email R

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: DA, 135 lei/ bun impozabil

Detalii plată:-

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport în cazul persoanelor juridice

Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr.8 – Model 2016 ITL – 016)

Acte necesare:

 1. SCĂDERE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN CAZUL ÎNSTRĂINĂRII:

- Factura/contract de vânzare cumpărare;

- Cartea de identitate a vehiculului (CIV);

- Fotocopie C.I/CUI cumpărător;

- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

 1. SCĂDERE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN CAZUL SCHIMBĂRII SEDIULUI:

            -Certificat de înregistrare mențiuni și Rezoluția de la Registrul Comerțului pentru schimbarea sediului social;

-Certificat de înregistrare al societății la Registrul Comerțului cu sediul nou;

-În cazul asociațiilor, fundațiilor, sunt necesare Încheierea de ședință de la Judecătorie pentru schimbarea sediului social și certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial emis de Judecătorie după schimbarea sediului;

-Cartea (cărțile) de identitate a vehiculelor (CIV);

- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R, poștă R;

Modalitate comunicare document final: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R, poștă R;

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: DA – 135 LEI pentru fiecare mijloc de transport**

Detalii plată:

COD DISP

Denumirea contului

Trezoreria Municipiului Craiova

143

TAXĂ ELIBERARE REGIM DE URGENȚĂ MIJLOACE DE TRANSPORT

RO08TREZ29121360206XXXXX

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Declarație pentru scoaterea din evidență a structurilor de afișaj și publicitate în cazul persoanelor juridice

Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr.12– FO-04.01.03)

Acte necesare:

- Proces verbal de desființate/demolare/demontare/dezafectare;

- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro 0, email R

Modalitate comunicare document final: direct R, eportal.primariacraiova.ro 0, email R, poștă R, fax 0

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Detalii plată:-

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Declarație pentru scoaterea din evidență a taxei de salubrizare

Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr.19 – Anexa nr.4 la HCL NR.183/2021)

Acte necesare:

- ACTUL PRIN CARE S-A TRANSMIS SAU PIERDUT DREPTUL DE PROPRIETATE, care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donație, sentința judecătorească definitivă/irevocabilă, protocol de predare-primire, etc;

- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R, poștă R;

Modalitate comunicare document final: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R, poștă R;

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Detalii plată:-

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Declarație fiscală pentru stabilirea taxei de parcare în cazul contribuabililor persoane juridice care nu au sediul/punct de lucru în Craiova

Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr.16 – Anexa  HCL nr.73/2019)

Acte necesare:

- Certificatul de înmatriculare a vehiculelor;

- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R, poștă R;

Modalitate comunicare document final: direct R, email R, poștă R;

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Detalii plată:-

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

Declaratiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Cerere privind comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative

Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr.15 – FO-04.01.08)

Acte necesare:

- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R, poștă R;

Modalitate comunicare document final: direct R, email R, poștă R;

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Detalii plată:-

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Cerere compensare

Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr.22 – FO-04.35.02)

Acte necesare:

- după caz: copii legalizate ale hotărârii judecătorești, definitive/ irevocabile sau de pe decizii ale organelor jurisdicționale sau administrative, pentru sumele stabilite prin acestea;

- extras de cont;

- actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, email R, poștă R;

Modalitate comunicare document final: direct R, email R, poștă R;

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Detalii plată:-

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Cerere restituire

Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr.21 – FO-04.36.03)

Acte necesare:

- după caz: copii legalizate ale hotărârii judecătorești, definitive/ irevocabile sau de pe decizii ale organelor jurisdicționale sau administrative, pentru sumele stabilite prin acestea;

- extras de cont;

- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R, poștă R;

Modalitate comunicare document final: direct R, eportal.primariacraiova.ro R, email R, poștă R;

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Detalii plată:-

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Cerere îndreptare erori din documentele de plată

Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr.23 – Model 2016 ITL – 076)

Acte necesare:

- Extras de cont;

- Documentul de plată;

- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro 0, poșta R email R;

Modalitate comunicare document final: direct R, eportal.primariacraiova.ro 0, poșta R email R;

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Detalii plată:-

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Cerere de înregistrare în Sistemul Național Electronic de Plată online cu cardul bancar (SNEP)

Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr.24)

Acte necesare:

- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro 0, poșta R email R;

Modalitate comunicare document final: direct R, eportal.primariacraiova.ro 0, poșta R email R;

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Detalii plată:-

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 • Denumire: Cerere de înregistrare în sistemul de informare online asupra taxelor și impozitelor locale pentru Municipiul Craiova

Cerere tip:  DA (Persoane Juridice nr.25)

Acte necesare:

- Actul de identitate al împuternicitului/administratorului;

- Împuternicire în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro 0, poșta R email R;

Modalitate comunicare document final: direct R, eportal.primariacraiova.ro 0, poșta R email R;

Timp de soluționare: maxim 45 de zile calendaristice

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Detalii plată:-

Observații:

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

Declarațiile/cererile transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către administrator sau împuternicit.

 

 1. Compartiment de specialitate: Direcția Impozite și Taxe, Serviciul Urmărire Executare Silită Persoane Fizice
 • Denumire: Cerere pentru scăderea din evidențele fiscale a amenzii contravenționale

            Cerere tip: DA (Persoane Fizice nr.10)

Acte necesare: - dovada achitării procesului verbal de contravenție/sentința emisă de instanța de judecată (purtând grefa rămânerii definitive sau mențiunea conform cu originalul aplicată de instanța de judecată )

Modalitate de depunere solicitare: direct R, eportal.primariacraiova.ro 0, poșta R email R;

Modalitate comunicare document final: direct R, eportal.primariacraiova.ro 0, poșta R email R fax R

Timp de soluționare: 45 zile calendaristice de la data solicitării

Taxă emitere: NU

Taxă emitere în regim de urgență: NU

Observații: În cazul în care urma verificării documentare se constată diferențe între înregistrările existente în evidența fiscală și informațiile din documentele justificative depuse de contribuabil, termenul de soluționare se poate prelungi conform prevederilor art. 77 din Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 


31/07/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.