Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 23.02.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 23.02.2023

DISPOZIŢIA NR.1101
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS


Având în vedere raportul nr.59446/2023 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 23.02.2023, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 23.02.2023, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 23.02.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


Emisă azi 16.02.2023

 


PRIMAR,                                        SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                                    Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.1101/2023


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 23.02.2023, ora 10,00

Punctul 1 peste ordinea de zi

Punctul 2 peste ordinea de zi

 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2022
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie – mai 2023
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2022
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2023
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2023 referitoare la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanțate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2023
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.546/2022 referitoare la aprobarea numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, în anul şcolar 2022-2023
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2023
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării, de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a unui credit pentru investiţii
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2023
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării, de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit pentru investiţii
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2023
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2023
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2023
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru o perioadă de şase luni, în anul 2023
18. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, în vederea organizării Festivalului Internaţional Shakespeare, Craiova, 20-23 aprilie 2023, ediţia „Poduri de Teatru”
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale destinate închirierii, în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2023
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2023 şi respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiţie din cuantumul chiriei, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în anul 2023
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
23. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii
24. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri dobândite de autoritatea publică locală
25. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Municipiului Craiova
26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.338/2013 referitoare la darea în administrare către Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, a bunului „Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere Craiova”, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.56
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu
29. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente activităţii de întreţinere a Bazei Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”
30. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.46A
31. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, bd.Dacia, nr.80D
32. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti nr.56B, 56C, 56D
33. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str.Matei Basarab, nr.2
34. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str.Olteţ, nr.7A
35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri şi spaţii situate în pieţele din municipiul Craiova
36. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.293/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Rimaga S.R.L.
37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.280/01.03.2007 încheiat între Municipiul Craiova şi Verona-Impex S.R.L.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui monument pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, bd. Carol I, zona blocului 17 D
39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.354/2020 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare construcţie pasaj pe str.Gârleşti (la intersecţie cu calea ferată)”
40. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
41. Proiect de hotarâre privind modificarea componenţei Comisiei locale de ordine publică, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2021
42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.8/2021 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
43. Întrebări și interpelări

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


17/02/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.