Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2020
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.01.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.01.2020
DISPOZIŢIA NR.932

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.13221/2020 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 30.01.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data    de 30.01.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.01.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

                                                                                       Emisă azi 22.01.2020

 

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

               Nicoleta MIULESCU

 

             Anexa la Dispoziția nr.932/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.01.2020, ora 10,00

Proiecte peste ordinea de zi:

1

Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2019

referitoare la reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, în Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova

   

 

 

 

Punctul 21 modificat

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

 Raportul privind rezultatele obținute de Poliția Locală a Municipiului Craiova, în anul 2019.

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al dlui.Nedelescu Gheorghe şi validarea mandatului unui nou consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2019, realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă profesională individuală ale Secretarului General al  Municipiului Craiova, pentru anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din Fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare sistem de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova-reţele termice de distribuţie 2 PT”-PT 1 și 4, Valea Roşie

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea, respectiv stabilirea unor tarife pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social şi părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.10

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.16

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect spaţii comerciale, situate în pieţele din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.47T/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei pentru activitatea depusă de membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.545/2019 referitoare la solicitarea către Guvernul României referitoare la transmiterea unei părţi din imobilul 2985, din domeniul public al statului și administrarea  Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi declararea acestuia ca bun de interes public local

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind condițiile de amplasare a construcțiilor cu caracter provizoriu pentru desfășurarea activităților de comerț stradal pe raza municipiului Craiova.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona bd. Dacia-str. Cpt. N. Vulovici-str. Maresal Al. Averescu, în vederea construirii unei clădiri cu destinația de locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+6, parcări la subsol și spații comerciale la parter și realizare acces carosabil, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia, nr. 102 A

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei clădiri, cu regim de înălțime P+1+Supantă, cu destinația de club sportiv, situată în municipiul Craiova, Aleea 4 Șimnic, nr.12B

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime Sp+P+1 și anexă gospodărească-magazie, cu regim de înălțime P, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.15

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.