Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Impozite si taxe - depunere ON-LINE

TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE

 

Pentru persoane juridice:

1. Anexa 2 - DECLARAȚIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (Versiune DOC/CSV)

2. Anexa 4 - Declaratie pentru scoaterea din evidență a taxei de salubrizare (Versiune DOC/CSV)

3. Anexa 3 - DECLARAȚIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (Versiune DOC/CSV)

 

Pentru persoane fizice:

4. Anexa 1 - DECLARAȚIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare (Versiune DOC/CSV)

5. Anexa 4 - Declaratie pentru scoaterea din evidență a taxei de salubrizare (Versiune DOC/CSV)

 

Cerere privind comunicarea prin mijloace electronice la distanță

 

 

Certificate de atestare fiscală

Acte necesare eliberarii certificatelor de atestare fiscala pentru persoane fizice:
- cerere tip  persoane fizice;
- copie act de identitate al titularului de rol;

- copie carte de identitate autoturism (pentru instrăinare auto)


Acte necesare eliberarii certificatelor de atestare fiscala pentru persoane juridice:
- cerere tip persoane juridice;
-copie ultima balanta analitica/ balanța mijloacelor fixe;
-copie act de identitate al delegatului sau imputernicitului;
- alte acte doveditoare pentu constructiile si terenurile care nu sunt situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Craiova
- imputernicire pentru persoana fizica de a reprezenta firma;

- copie carte de identitate autoturism (pentru instrăinare auto)

 

 

 

MPORTANT
Toate documentele prezentate in copie se vor certifica "pentru conformitate cu originalul".
Completarea cererii se face de catre contribuabil sau de catre un imputernicit al acestuia.
Potrivit art. 18 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura fiscala în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul/plătitorul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil/plătitor să îşi îndeplinească personal obligaţiile prevăzute de legislaţia fiscală, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii.

Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează faţă de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare, în original sau în copie legalizată.

În cazul reprezentării contribuabilului/plătitorului în relaţia cu organul fiscal prin avocat, forma şi conţinutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

Contribuabilul/Plătitorul fără domiciliu fiscal în România, care are obligaţia de a depune declaraţii la organul fiscal, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească, în numele şi din patrimoniul contribuabilului/plătitorului, obligaţiile acestuia din urmă faţă de organul fiscal.

Dispoziţiile alineatului precedent nu se aplică:

a) contribuabilului/plătitorului care are rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spaţiului Economic European;

b) contribuabilului/plătitorului care are rezidenţa într-un stat care este parte a unui instrument juridic internaţional semnat de România şi care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi recuperarea creanţelor fiscale.

 

Conform Legii 207/2015, privind  noul Cod de Procedura Fiscala, referitor la Certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale:

 

 

”ART. 159

(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal local, la solicitarea contribuabilului/plătitorului. Certificatul se emite şi la solicitarea autorităţilor publice în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum şi la solicitarea notarului public, conform delegării date de către contribuabil.

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale a organului fiscal local şi cuprinde obligaţiile fiscale restante şi, după caz, obligaţiile fiscale scadente până în prima zi a lunii următoare depunerii cererii, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal local în vederea recuperării.

(3) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării şi este valabil 30 de zile de la data emiterii.

(4) Certificatul de atestare fiscală emis în condiţiile prezentului articol poate fi prezentat în

original sau în copie legalizată oricărui solicitant.

(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin. (2). Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.

(6) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor alin. (5), sunt nule de drept.

(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, procedurii insolvenţei şi procedurilor de lichidare.

ART. 160

Solicitarea certificatului de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul

(1) Orice persoană fizică sau juridică, alta decât cea prevăzută la art. 69 alin. (4), poate solicita organelor fiscale certificatul de atestare fiscală sau documente care să ateste situaţia fiscală a unui contribuabil numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligaţia de a solicita organului fiscal central şi organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.”


07/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.