Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Autoritate tutelara

1)       Acte necesare pentru efecuarea anchetei sociale, (în situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut), în vederea acordării indemnizației lunare/stimulentului de inserție pentru creșterea copilului conform OUG nr. 164/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

 • Cerere tip;
 • Acte de identitate părinți (în copie);
 • Certificat de naștere copil (în copie);
 • Certificat de încadrare în grad de handicap, copil – în copie (după caz) ; 
 • Certificat de încadrare în grad de handicap, părinte – în copie (după caz) ;
 • Adeverință eliberată de angajator sau alte autorități competente din care să rezulte că persoana îndreptățită a realizat venituri cu caracter salarial timp de 12 luni din ultimele 24 de luni anterioare datei nașterii copilului, (anexa 2 la Hotărârea nr. 536/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin HG nr.52/2011), sau a frecventat cursurile de zi (și nu a repetat anul școlar) ale unei instituții de stat sau particulare acreditate (adeverință elev/student);
 • Decizia de suspendare a activității, emisă de angajator, pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului – (în copie);
 • Decizia de încetare a suspendării activității (reluarea activității), emisă de angajator, în cazul solicitării stimulentului de inserție –  (în copie) ;
 • Declarație separată scrisă/autentificată din partea fiecărui părinte, că locuiesc/nu locuiesc împreună, și se ocupă/nu se ocupă împreună de creșterea și îngijirea copilului și privind acceptul acordării indemnizației/stimulentului de inserție celuilalt părinte (care va fi dată cu ocazia efectuării anchetei sociale la domiciliul acestora/prin mijloace de comunicare, respectiv e-mail sau fax);
 • Declarație autentificată din partea solicitantului (părintele  în grija căruia se află minorul/minora) în cazul în care nu se cunosc date despre celălalt părinte;
 • Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz.

Precizare: Pentru cererea tip și depunerea acesteia cu toate actele anexate, vă veți adresa Direcției Relații cu Publicul și Managementul Documentelor din cadrul Primăriei Municipiului Craiova cu sediul în Craiova, str. Tîrgului, nr. 26

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0251/416235 - interior – 390 email: autoritatetutelara@primariacraiova.ro
Termen de soluționare: 30 zile

Notă:       Timpul estimativ necesar alocat completării cererii este de 5 (cinci) minute.

        Motivul colectării informației este efectuarea anchetei sociale în vederea completării dosarului privind acordarea indemnizației lunare/stimulentului de inserție pentru creșterea copilului.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0251/416235 - interior – 390

2)   Acte necesare pentru asistarea de către un reprezentant al Serviciului Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, în vederea încheierii unui act translativ de proprietate, având ca obiect bunuri proprii, în scopul întreţinerii şi îngrijirii, în conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 republicată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare

1)  Cerere tip, (se solicită asistarea de către un reprezentant al autorității tutelare, se menționează cu cine se încheie contractul de întreținere, indicând numele, domiciliul și calitatea persoanelor, biroul notarial unde se va încheia contractul, se va specifica cota din imobil care se transmite (construcții + teren) precum și toate aspectele ce țin de transmiterea bunurilor, de exemplu: nuda proprietate, păstrarea dreptului de uzufruct viager, interdicție de înstrăinare/grevare ș. a. și un număr de telefon de contact);

2) declaraţie autentificata din partea persoanei vârstnice privind motivul încheierii actului juridic, precum și cel al  alegerii persoanei ce urmeaza să-i asigure  întreţinerea si îngrijirea pe tot timpul vietii sale;  

3)  declaraţie autentificată din partea debitorilor-întreţinători cu privire la istoricul relaţiei existente între aceştia şi petenţi-creditori întreţinere (persoana vârstnică);

4) adeverinţe medicale petenţi (creditori ai obligaţiei de întreţinere), eliberate de medicul de familie, cu menţiunea expresă că nu figurează în evidenţele medicale cu boli neuropsihice sau după caz, certificat medico-legal eliberat de Institutul de Medicină Legală Craiova (pentru persoanele începând cu vârsta peste 70 ani și sub aceasta vârstă atunci când situația o impune);

5) acte de identitate  petenţi-creditori întreţinere (în copie);

6) taloane de pensie petenţi-creditori întreţinere (în copie);

7) adeverinţe medicale pentru debitorii obligaţiei de întreţinere, eliberate de medicul de familie, cu menţiunea expresă că nu figurează în evidenţele medicale cu boli neuropsihice;

8) acte de identitate debitori-întreţinere (în copie);

9) adeverinţe de salariat debitori-întreţinere ;

10) extras de cont actualizat privind suma/sumele rezultate în cazul vânzării; 

11)  Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz.

Precizare: Pentru cererea tip și depunerea acesteia cu toate actele anexate, vă veți adresa Direcției Relații cu Publicul și Managementul Documentelor din cadrul Primăriei Municipiului Craiova cu sediul în Craiova, str. Tîrgului, nr. 26

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr. tel. 0251/416235   -   interior – 390 email: autoritatetutelara@primariacraiova.ro

Termen de soluționare: 30 zile

Notă: Timpul estimativ necesar alocat completării cererii este de 10 (zece) minute

          Motivul colectării informației este asistarea persoanei vârstnice la încheierea actului juridic

 

3. Acte necesare privind emiterea dispoziției în vederea dobândirii calităţii de moştenitor/stabilirea masei succesorale pentru minor

1)  Adresa notarului public prin care se solicită numirea curatorului special în vederea dobândirii calităţii de moştenitor/stabilirea masei succesorale de către minor potrivit art. 229 alin. 32 ) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil modificată și aprobată prin Legea nr. 60/2012;                                                                                                                           

2)  Declarații autentificate de acord, ale părinților/ reprezentantului legal al minorului, cu privire la numirea curatorului special pentru a-l reprezenta /asista pe minor la perfectarea actelor privind acceptarea succesiunii;                                                                                                                           

3)  Declarație autentificată de acord a curatorului special;
4)  Cartea de identitate părinți/ reprezentant legal;
5)  Certificatul de naştere al minorului;                                                                                                   

6)  Cartea de identitate a curatorului, (persoana ce urmează a fi numită în calitate de curator special)
7)  Cartea de identitate a minorului; (după caz)
8)  Certificatul de căsătorie al părinţilor minorului; (după caz)
9)  Certificatul de deces al părintelui decedat sau al persoanei după care se dezbate succesiunea legală/ testamentară;
10) Sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul)
11) Hotărârea Comisiei de Protecţie a Copilului privind plasamentul minorului(dacă este cazul)/ sentinţa judecătorească;
12) Testamentul persoanei decedate cu menţiunea nerevocat (înscrisă la cabinetul notarial unde a fost autentificat testamentul), în cazul succesiunii testamentare;
13) Adeverință medicală cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii, în care să se specifice că, persoana ce urmează a fi desemnată în calitate de curator special/ reprezentant legal, nu figurează în evidențele medicale cu boli neuropsihice.
14) Alte acte doveditoare relevante fiecărui caz.
            Precizare: Sarcinile curatorului numit, încetează odată cu eliberarea Certificatului de Moștenitor.
            Notă informativă: Precizăm faptul că, toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox, exceptând adeverința medicală. Dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentantul autorității tutelare, justificat pentru a dovedi respectarea interesului minorului.
Observaţie: Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr de telefon: 0251/416235 - int. 390

Acte necesare privind emiterea dispoziției de numire a curatorului special care reprezintă/asistă minorul la încheierea actelor de dispoziție la solicitarea notarului public

1)  adresa notarului public prin care se solicită numirea curatorului special care reprezintă/asistă minorul la încheierea actului de dispoziție, fiind necesară validarea sau confirmarea de către instanța de judecată;

2) declarații autentificate de acord ale părinților/reprezentanților legali ai minorului, cu privire la numirea curatorului special pentru a-l reprezenta/asista pe minor la încheierea actului de dispoziție ce face obiectul solicitării notarului public;

3)  declarație autentificată a curatorului special în acord cu solicitarea;

4) declarația minorului cu vârsta peste 14 ani privind numirea curatorului special, în acord cu solicitarea;

5)  carte de identitate părinți/ reprezentant legal;
6)  certificatul de naştere al minorului;

7)  carte de identitate a curatorului, (persoana ce urmează a fi numită în calitate de curator special)
8)  carte de identitate a minorului; (după caz)
9)  certificatul de căsătorie al părinţilor minorului sau sentință civilă divorț; (după caz)

10) sentinţă civilă privind exercitarea autorității părintești și stabilirea locuinței minorului la unul dintre părinți, investită cu formulă definitivă și irevocabilă (dacă este cazul);

11) hotărârea comisiei de protecţie a copilului privind plasamentul minorului/sentinţa judecătorească (dacă este cazul);

12) certificat de moștenitor/act de proprietate imobil;

13) adeverință medicală cu valabilitate de 30 de zile de la data emiterii, în care să se specifice că, persoana ce urmează a fi desemnată în calitate de curator special, nu figurează în evidențele medicale cu boli neuropsihice.
14) alte acte doveditoare, relevante fiecărui caz.

             Precizare: Pentru actele de dispoziție încheiate în numele minorului este  necesară validarea sau confirmarea de către instanța de judecată;

            Notă informativă: Toate actele menţionate mai sus, vor fi prezentate în copie xerox, exceptând declarațiile autentificate/scrise și adeverința medicală. Dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentantul autorității tutelare, justificat pentru a dovedi respectarea interesului minorului.

Observaţie: Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară la nr de telefon: 0251/416235 - int. 390

 


07/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.