Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI

 

I.    IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI

 

Acte necesare pentru înregistrarea în evidenţa fiscală a clădirilor:

 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE – completată la secţiunile care revin contribuabilului (Model 2016 ITL 002 - 2 exemplare) însoţită de următoarele documente:

 

A. În cazul dobândirii prin acte translative ale dreptului de proprietate sau asimilate :

 

 

 

ACTUL DE DOBÂNDIRE A CLĂDIRII, care poate fi:

- contract de vanzare - cumpărare, contract de schimb, act de donaţie, act de dare în plată, act de adjudecare (în cazul executării silite), hotărâre judecatorească definitivă sau irevocabilă/definitivă, act adiţional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare-primire, etc. (copie);

DOCUMENTUL CONTABIL (balanta analitică, nota contabila, fişa mijlocului fix) care să ateste înregistrarea în contabilitate a clădirii;

DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ/EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ/AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/ALTE DOCUMENTE din care să rezulte suprafața și destinaţia clădirii (copie);

CERTIFICATUL ENERGETIC (copie), în cazul actelor de vânzare-cumpărare;

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie);

ACTUL DE IDENTITATE al împuternicitului/reprezentantului legal - copie;

ÎMPUTERNICIRE în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

 

B. În cazul contractelor de leasing financiar:

 

 

 

CONTRACTUL DE LEASING FINANCIAR, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar (copie);

RAPORT DE EVALUARE - întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării (copie);

DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ/ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ/AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/ALTE DOCUMENTE din care să rezulte suprafața și destinaţia clădirii (copie);

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie);

ACTUL DE IDENTITATE al împuternicitului/reprezentantului legal - copie;

ÎMPUTERNICIRE în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

 

C. În cazul construirii sau modernizării:

 

 

 

AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE (copie);

NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR  (copie);

PROCESUL VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR (copie);

PROCESUL VERBAL PRIVIND STADIUL FIZIC AL  LUCRĂRILOR (copie) - pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii;

DOCUMENTUL CONTABIL (balanta analitică, nota contabila, fişa mijlocului fix) care să ateste valoarea clădirii;

FISA CONTULUI 231 – Imobizări corporale în curs de execuţie, 235. Investiţii imobiliare în curs de execuţie; 331. Produse în curs de execuţie , după caz

    
CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie);

ACTUL DE IDENTITATE al împuternicitului/reprezentantului legal - copie;

ÎMPUTERNICIRE în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

 

D. În cazul taxei pe clădiri  

 

 

 

DOCUMENTUL PRIN CARE SE ATRIBUIE ÎN ADMINISTRARE / FOLOSINŢĂ / CONCESIUNE CLĂDIREA, proprietate a statului, a judeţului Dolj sau a Municipiului Craiova (copie);

DOCUMENTUL DIN CARE REIESE VALOAREA CLĂDIRII/ÎNCĂPERII respective, comunicat concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz;

DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ/ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ/AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/ALTE DOCUMENTE din care să rezulte suprafața și destinaţia clădirii (copie);

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie);

ACTUL DE IDENTITATE al împuternicitului/reprezentantului legal - copie;

ÎMPUTERNICIRE în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

 

 

 

 

E. În cazul actualizării valorii impozabile prin evaluare

 

 

RAPORTUL DE EVALUARE întocmit în conformitate cu standardul de evaluare aplicabil la data de referință - original;

BALANȚA DE VERIFICARE  la data de referință;

FIȘA MIJLOCULUI FIX pentru clădirea evaluată (pentru ultimii 5 ani);

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie);

ACTUL DE IDENTITATE al împuternicitului/reprezentantului legal - copie;

ÎMPUTERNICIRE în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

 

F. În cazul actelor de apartamentare

 

 

ACTUL DE APARTAMENTARE  - copie

FOAIA COLECTIVĂ DE AVERE – copie

Situația analitică privind valoarea bunurilor apartamentate

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie);

ACTUL DE IDENTITATE al împuternicitului/reprezentantului legal - copie;

ÎMPUTERNICIRE în original sau copie legalizată, în cazul în care declarația nu este semnată de reprezentantul legal.

II. IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

Acte necesare pentru înregistrarea în evidenţa fiscală:

 

 

DECLARATIE DE IMPUNERE - completată la secţiunile care revin contribuabilului (Model 2016 ITL 004 - 2 exemplare) însoţită de următoarele documente:

 

     

 

 

 

ACTUL DE DOBANDIRE A TERENULUI, care poate fi, dupa caz:

-contract de vanzare - cumparare, contract de schimb, act de donatie, hotarare judecatoreasca ramasa definitiva / irevocabila, act aditional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare-primire, etc. (copie);

-contract de leasing financiar, in cazul contribuabililor care au calitatea de locatar (copie);

-documentul prin care i se atribuie in administrare / folosinta / concesiune etc. un teren proprietate a statului, a judeţului Dolj sau a Municipiului Craiova (copie);

ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE REGISTRUL AGRICOL PRIVIND CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ A TERENULUI;

DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (ex.: fisa corpului de proprietate), dupa caz (copie);

DOCUMENT CONTABIL (balanta analitica, nota contabila etc.) care sa ateste inregistrarea terenului în evidenţa contabilă;

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie)

 

Acte necesare pentru scoaterea din evidentele fiscale a unui imobil

 

 

DECLARAŢIA (Formular 04.01.01 pentru clădiri și Formular 04.01.02 pentru teren) PRIN CARE SE SOLICITA SCOATEREA DE PE ROLUL FISCAL A IMOBILULUI (2 exemplare) însoţită de următoarele documente:

 

ACTUL PRIN CARE S-A TRANSMIS SAU PIERDUT DREPTUL DE PROPRIETATE, care poate fi: contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, act de donatie, sentinta judecatoreasca definitiva/irevocabila, protocol de predare-primire, etc (copie);

DOCUMENT CONTABIL (balanta analitica, nota contabila etc.) care sa ateste scăderea clădirii/terenului în evidenţa contabilă;

III.          IMPOZIT PE SPECTACOLE

 

Acte necesare pentru înregistrarea / vizarea biletelor de spectacol

 

 

Cerere (2 exemplare);

 

FACTURA DE CUMPARARE A BILETELOR SAU ABONAMENTELOR (pentru cele care nu sunt vandute prin sistemul on-line) dupa caz:

DOCUMENTUL CARE ATESTA FAPTUL CA ORGANIZATORUL DE SPECTACOLE ESTE ABILITAT SA UTILIZEZE SISTEMUL PROPRIU SI/SAU SISTEMUL ON-LINE DE VANZARE BILETE.

 

Acte necesare pentru depunerea decontului pentru spectacole

 

 

      FORMULAR TIP (Model 2016 ITL 017 Decont impozit pe spectacole);

 

COPIA DOCUMENTULUI DE PLATA (dupa caz).

 

Acte necesare pentru casarea biletelor pentru spectacole ramase nevandute

 

 

      PROCES VERBAL ( 2 exemplare);

 

BILETELE/ABONAMENTELE RAMASE NEVANDUTE (dupa caz);


LISTA CU SERIILE SI NUMERELE BILETELOR / ABONAMENTELOR RAMASE NEVANDUTE PENTRU CELE INSTRAINATE IN SISTEMUL ON-LINE.

IV.TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

 

 

 

DECLARATIA DE IMPUNERE - completată la secţiunile care revin contribuabilului (Model 2016 ITL 015 - 2 exemplare);

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE/ ACORD DE AMPLASARE/FACTURA (copie) ;

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie)

 

Acte necesare pentru scoaterea din evidență a taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

 

 

DECLARAȚIE SCOATERE DIN EVIDENȚĂ (Formular F 04.01.03)

PROCES VERBAL DE DEMONTARE

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie)

 

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama şi publicitate

 

 

      DECLARATIA DE IMPUNERE -completată la secţiunile care revin contribuabilului (Model 2016 ITL 014 - 2 exemplare);

 

CENTRALIZATOR VENITURI ;

V.            ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBARE SEDIU SOCIAL:

 

 

 

- CERERE;

- ÎNCHEIEREA JUDECATORULUI DELEGAT LA ONRC PRIN CARE SE ADMITE CEREREA DE SCHIMBARE DE SEDIU;

- COPIE CUI

 

VI.          RESTITUIRI/COMPENSĂRI

 

Acte necesare pentru restituiri

 

 

CERERE (Formular F 04.36.03 - 2 exemplare);

 

ACTUL DE IDENTITATE / ACT DE IMPUTERNICIRE /CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE A SOCIETĂŢII LA ONRC

dupa caz:

FOTOCOPII LEGALIZATE ALE HOTARARII JUDECATORESTI, DEFINITIVE/ IREVOCABILE SAU DE PE DECIZII ALE ORGANELOR JURISDICTIONALE SAU ADMINISTRATIVE, PENTRU SUMELE STABILITE PRIN ACESTEA.

EXTRAS DE CONT

 

Acte necesare pentru compensari

 

 

CERERE (Formular F 04.35.02 - 2 exemplare);

 

ACTUL DE IDENTITATE / ACT DE IMPUTERNICIRE / C.U.I.; dupa caz:

ORDIN DE PLATA (copie) ;

EXTRAS DE CONT (copie);

TITLURI DE CREANTA/ORICE ALTE DOCUMENTE CARE ATESTA PLUSUL SI OBLIGATIA DE PLATA (copie).

VII.  IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

 

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT NOI

 

Declaratie de impunere (Model 2016 ITL – 005Model 2016 ITL - 006 )

3 Facturi ( 1 original si 2 fotocopii cu menţiunea "Conform cu originalul”);

Certificat de atestare fiscala sau numarul de înregistrare din REMTII model 2016 ITL -053 inscris pe factura de catre organul fiscal de la sediul/punctul de lucru al vanzatorului. (doar in cazul in care autoturismul nu este cumparat de la producator / dealer autorizat / importator);

Fotocopie C.I. proprietar / fotocopie C.U.I;

Fotocopie C.I. Auto;

Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz);;

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT DOBANDITE DIN STRAINATATE PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

·         Declaratie de impunere auto (Model 2016 ITL – 005Model 2016 ITL - 006 )

·         Fisa de inmatriculare;

·         Factura sau contract de vanzare-cumparare, tradus in limba romana de un traducator autorizat;

·         Fotocopie C.I. proprietar/fotocopie C.U.I;

·         Fotocopie C.I. Auto;

·         Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz);

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT SH DOBANDITE DE PERSOANE FIZICE:

·         Declaratie de impunere auto (Model 2016 ITL – 005Model 2016 ITL - 006 )

·         Fisa de inmatriculare (doar in cazul in care actul de proprietate este factura);

·         Fotocopie factura sau 3 exemplare Contract de instrainare - dobandire a unui mijloc de transport model 2016 ITL -054 sau 3 Facturi, (1 original si 2 fotocopii cu menţiunea "Conform cu originalul”);

·         Certificat de atestare fiscala sau numarul de înregistrare din REMTII model 2016 ITL -053 inscris pe factura de catre organul fiscal de la sediul/punctul de lucru al vanzatorului, (doar in cazul in care actul de proprietate este factura),

·         Fotocopie C.I. Auto;

·         Fotocopie C.I. proprietar;

·         Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz);

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT SH DOBANDITE DE PERSOANE JURIDICE:

·         Declaratie de impunere auto (Model 2016 ITL – 005Model 2016 ITL - 006 )

·         Fisa de inmatriculare (doar in cazul in care actul de proprietate este factura);

·         Fotocopie factura sau 3 exemplare Contract de instrainare - dobandire a unui mijloc de transport model 2016 ITL -054 sau 3 Facturi, (1 original si 2 fotocopii cu menţiunea "Conform cu originalul”);

·         Certificat de atestare fiscala sau numarul de înregistrare din REMTII model 2016 ITL -053 inscris pe factura de catre organul fiscal de la sediul/punctul de lucru al vanzatorului, (doar in cazul in care actul de proprietate este factura)

·         Imputernicire din partea societatii si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz);

·         Fotocopie C.I. Auto;

·         Fotocopie C.U.I societate;

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT LEASING  PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

·         Declaratie de impunere auto (Model 2016 ITL – 005Model 2016 ITL - 006 )

·         Fisa de inmatriculare;

·         Fotocopie contract de leasing;

·         Fotocopie proces verbal de predare-primire sau nota de livrare;

·         Fotocopie C.I. Auto;

·         Fotocopie C.I. / fotocopie CUI locatar;

·         Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz);

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT DOBANDITE PRIN ALTE MODALITATI PREVAZUTE DE LEGE DE CATRE PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

·         Declaratie de impunere auto (Model 2016 ITL – 005Model 2016 ITL – 006, Model 2016 ITL – 007);

·         Fisa de inmatriculare;

·         Fotocopie Procesul-verbal de adjudecare/Certificat de adjudecare; (in cazul celor dobandite in urma licitatiei publice);

·         Fotocopie Procesul-verbal de licitaţie (in cazul actelor de proprietate prevazute la pct.3);

·         Fotocopie Certificat de mostenitor/act de partaj/donatie etc.

·         Fotocopie Certificat de deces/certificat de divort etc. (in cazul documentelor prevazute la pct.5);

·         Fotocopie C.I;

·         Fotocopie carte de identitate a vehiculului.

·         Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz);

SCADERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE IN CAZUL DISTRUGERII – CASARII:

·         Declaratie de scadere auto (ITL 016_Model 2016);

·         Radiere politie-original;

·         Fotocopie certificat de distrugere;

·         Fotocopie C.I. Auto;

·         Fotocopie C.I. /fotocopie CUI proprietar;

·         Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz);

SCADERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE ÎN CAZUL INSTRAINARII:

·         Declaratie de scadere auto. (ITL 016_Model 2016).

·         5 exemplare Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport model 2016 ITL -054

·         Fotocopie C.I. Auto,

·         Fotocopie C.I/fotocopie CUI cumparator,

·         Fotocopie C.I. vanzator,

·         Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz);

         SCADERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE:

·         Declaratie de scadere auto (ITL 016_Model 2016).

·         Fisa de inmatriculare,

·         5 Facturi (1 original si 4 fotocopii cu menţiunea "Conform cu originalul”)

·         Imputernicire din partea societatii si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz),

·         Fotocopie C.I. Auto,

·         Fotocopie C.I/CUI cumparator,

·         Fotocopie CUI societate,

         IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

·         Declaratie de impunere (Model 2016 ITL – 007),

·         3 exemplare "Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport" model 2016 ITL -054 sau 3 Facturi ( 1 original si 2 fotocopii cu menţiunea "Conform cu originalul”), dupa caz;

·         Factura sau contract de vanzare-cumparare, tradus in limba romana de un traducator autorizat (in cazul in care este dobandita din strainatate),

·         Certificat de atestare fiscala sau numarul de înregistrare din REMTII model 2016 ITL -053 inscris pe factura de catre organul fiscal de la sediul/punctul de lucru al vanzatorului, (doar in cazul in care actul de proprietate este factura),

·         Fotocopia C.I. / C.U.I proprietar (după caz),

·         Certificat de ambarcațiune de agrement/CI Auto  (după caz),

·         Fișă de inmatriculare,

·         Imputernicire și fotocopie CI imputernicit (dupa caz).

 

 

         SCĂDERE MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

·         Declarație de scădere (ITL 016_Model 2016).

·         3 exemplare "Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport" model 2016 ITL -054 sau 3 Facturi ( 1 original si 2 fotocopii cu menţiunea "Conform cu originalul”), dupa caz;

·         Fotocopia C.I./C.U.I proprietar (după caz),

·         Fotocopie C.I/CUI cumparator,

·         Certificat de ambarcațiune de agrement/CI Auto  (după caz),

·         Fișă de inmatriculare (dupa caz),

·         Imputernicire și fotocopie C.I imputernicit (după caz).

         IN CAZUL SCHIMBARII DOMICILIULUI FISCAL:

·         Declarație de scădere  (ITL 016_Model 2016);

·         Fotocopia actului de identitate,

·         Fotocopia cartii de identitate a mijlocului de transport;

·         Fotocopia actului de proprietate.

·         Imputernicire și fotocopie C.I imputernicit (după caz).

         ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT, ÎN CONDIȚIILE CODULUI FISCAL:

·         Declaratie  (Model 2016 ITL – 005, 006, 007)

·         Fotocopia actului de identitate,

·         Actul justificativ în baza căruia beneficiază de scutire,

·         Fotocopia cărții de identitate a mijlocului de transport pentru care se solicită scutirea,

·         Declarație pe propria răspundere autentificată sau orice document emis de o instituție publică, care atestă că este reprezentantul legal al persoanei cu handicap grav sau accentuat sau al persoanei încadrate în gradul I de invaliditate și are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana cu handicap grav sau accentuat şi persoana încadrate în gradul I de invaliditate. (daca este cazul),

         2. ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI, COMERCIANȚI AUTO SAU SOCIETĂȚI DE LEASING

          Potrivit prevederilor art.469. alin.1 lit.O din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, NU se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing.

         Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016
pct.108. pentru aplicarea prevederilor art. 469 alin. (1) lit.o din Codul fiscal, operatorii economici, comercianţi auto sau societăţi de leasing care au mijloace de transport înregistrate ca stoc de marfă prezintă, după caz, următoarele:

a) proces-verbal de reintrare în posesie a vehiculului înscris ca marfă pe stoc - în copie;

b) declaraţie de inventar;

c) extras din situaţiile financiare care dovedesc înscrierea pe stoc;

d) dovada radierii din circulaţia pe drumurile publice;

e) o cerere de scoatere din evidenţele fiscale;

f) copie a actului de înstrăinare-dobândire către un operator economic care are ca obiect de activitate reciclarea/vânzarea pieselor rezultate din dezmembrarea mijlocului de transport şi/sau a oricărui alt act doveditor al recunoaşterii daunei totale de către asigurător sau al transferului de proprietate, spre exemplu factura de valorificare a vehiculului avariat către un operator specializat în dezmembrarea şi reciclarea vehiculelor, în cazul mijlocului de transport declarat daună totală.

         Iar potrivit prevederilor art.471 alin.7 din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

         Totodată, în vederea declarării mijloacelor de transport înregistrate ca stoc de marfă, este necesar să depuneți o data cu declarația de impunere și fotocopia cărții de identitate a mijlocului de transport potrivit - Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016  - pct.123. La înstrăinarea unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, urmând ca apoi cumpărătorul să declare mijlocul de transport la organul fiscal local pe raza căruia are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la data actului de dobândire şi să înmatriculeze/înregistreze pe numele său mijlocul de transport la autorităţile competente. Actul de înstrăinare-dobândire se înregistrează în registrul prevăzut la pct. 101.

         Ordonanţa nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România - Art. 10. alin.(5) La înstrăinarea vehiculului ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.

         3. Taxa de parcare

         Extras din HOTĂRÂREA NR.73 privind modificarea, prin completare, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017 referitoare la instituirea de parcări supuse taxării, pe domeniul public al municipiului Craiova şi aprobarea regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova:

         Art.17 (1) Persoanele fizice şi juridice cu domiciliu/sediul/punct de lucru în municipiul Craiova care au în proprietate autovehicule înregistrate în evidenţa fiscală a Direcţiei Impozite şi Taxe a Municipiului Craiova, care utilizează în mod curent parcările de pe domeniul public, cu excepția celor prevăzute la secțiunea 2.2 Parcarea pe domeniul public cu plată prin SMS, semnalizată cu indicatorul „Parcare cu plată”, au obligația de a achita taxa de parcare aferentă parcării curente pe domeniul public.

         (2) Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public, poate să fie achitată şi de către persoanele fizice şi/sau juridice care nu au domiciliul/sediul/punct de lucru în municipiul Craiova, care optează pentru plata acesteia, cu obligativitatea de a completa Declarația fiscală pentru stabilirea taxei de parcare în cazul contribuabililor persoane fizice/juridice care nu au domiciliul/sediul/punct de lucru în municipiul Craiova, pusă la dispoziție de organul fiscal local, înscriind corect, complet și cu bună credință datele de identificare ale autovehicului, respectiv marca, seria șasiului și numărul de înmatriculare, prevazute de formular, declarație anexă parte integrantă din prezentul Regulament...........

         Art.18 Persoanele fizice și/sau juridice care optează pentru plata taxei pentru parcarea curentă pe domeniul public al municipiului, cu excepția parcărilor prin SMS, semnalizată prin indicatorul „Parcare cu Plată”, au obligația în cazul schimbării numărului de înmatriculare al autovehiculului de a depune la organul fiscal local cartea de identitate a vehiculului, în termen de 5 zile lucrătoare de la modificarea survenită, în vederea actualizării bazei de date informatice, pentru evitarea aplicării contravențiilor și sancțiunilor prevăzute la Capitolul 4 Contravenții și sancțiuni din prezentul regulament.

         Art.21 În cazul în care autovehiculul este dobândit/înstrăinat în cursul unui an sau este înscris/radiat în/din evidenţa fiscală, taxa se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a survenit modificarea, pentru a reflecta perioada din an pentru care taxa se datorează.

         Art.22 Taxa se plăteşte anticipat, pentru parcarea curentă pe proprietatea municipiului Craiova, în cazul autovehiculelor, înregistrate în evidenţa fiscală a Direcţiei Impozite şi Taxe a municipiului Craiova, aparţinând persoanelor fizice şi/sau juridice, până la primul termen de plată a impozitului mijloacelor de transport în anul fiscal de referinţă, după această dată, calculându-se majorări de întârziere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

         Art.23 Pentru parcarea curentă a autovehiculului pe domeniul public al municipiului Craiova, deținătorul şi utilizatorul acestuia trebuie să îndeplinească următoarele obligaţii: 

         a) să achite taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public al municipiului, cu excepția parcărilor prin SMS, semnalizată prin indicatorul „Parcare cu Plată”;

         b) să depună la organul fiscal local cartea de identitate a vehicului, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al autovehicului, în termen de 5 zile lucrătoare de la modificarea survenită;

         c) să completeze Declarația fiscală pentru stabilirea taxei de parcare în cazul contribuabililor persoane fizice/juridice care nu au domiciliul/sediul/punct de lucru în municipiul Craiova.

         Art.24 Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova va încasa taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public al municipiului Craiova, cu excepția parcărilor prin SMS, semnalizată prin indicatorul „Parcare cu Plată”, prin următoarele modalități:

         a) la casieriile Direcției Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova;

         b) on-line;

         c) mandat poștal;

         d) cu ordin de plată;

         e) alte modalități puse la dispoziție de Primăria Municipiului Craiova.

         Art.56 Sunt exceptate de la plata taxei de parcare vehiculele aparţinând:

         a) veteranilor de război, văduvelor de război si văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

         b) persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-Lege nr. 118/1990 republicat, cu modificările si completările ulterioare;

 

 

·       Factură fiscală –2 ex. copie  cu menţiunea "Conform cu originalul”

Contract de leasing 2 ex. + proces verbal de  predare primire – copii  cu menţiunea "Conform cu originalul”

·         Copie C.U.I;

·         Copie C.I. Auto;

·         Imputernicire

·         Copie C.I. imputernicit (dupa caz);                                   

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT DOBANDITE DIN STRAINATATE

 

·         Declaratie de impunere (Model 2016 ITL – 005Model 2016 ITL - 006 )

 

Factura sau contract de vanzare-cumparare, tradus în limba româna de un traducator autorizat;

·         Copie C.U.I;

·         Copie C.I. Auto;

·         Imputernicire

·         Copie C.I. imputernicit (dupa caz);

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎNMATRICULATE

 

 

·         Declaratie de impunere auto (Model 2016 ITL – 005Model 2016 ITL - 006 )

 

Factura fiscala (4 ex. înregistrate la primaria vanzatorului cu nr REMTII)+

certificat fiscal vanzator valabil in luna vanzarii sau ulterior

Contract de donatie  ( 4 ex. înregistrate la primaria donatorului cu nr REMTII)

Hotarare judecatoreasca definitivă/irevocabila

Contract de novatie (înregistrat la primaria fostului utilizator sau a firmei de leasing cu nr REMTII)si certificat fiscal fara datorii valabil in luna cumpararii mijlocului de transport sau ulterior

Proces verbal de adjudecare etc

·         Copie C.U.I

·         Copie C.I. Auto

·         Imputernicire

·         Copie C.I. imputernicit (dupa caz)

SCADERE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN CAZUL INSTRAINARII:

 

Declaratie pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport (ITL 016_Model 2016).

 

·         5 Facturi (1 original si 4 fotocopii cu menţiunea "Conform cu originalul”)

·         Împuternicire din partea societatii si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz)

·         Fotocopie C.I. Auto

·         Fotocopie C.I/CUI cumparator

·         Fotocopie CUI societate

 

SCADERE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN CAZUL SCHIMBĂRII SEDIULUI:

 

·         Declaratie pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport (ITL 016_Model 2016).

 

 

Certificat de inregistrare mentiuni si Rezolutia de la Registrul Comertului pentru schimbarea sediului social, copii conforme cu originalul;

Certificat de inregistrare al societatii la Registrul Comertului cu sediul nou, copie conforma cu originalul;

In cazul asociatiilor, fundatiilor, sunt necesare Incheierea de sedinta de la Judecatorie pentru schimbarea sediului social si certificatul de inscriere a Persoanei Juridice fara Scop Patrimonial emis de Judecatorie dupa schimbarea sediului, copii conforme cu originalul;

Hotararea A.G.A/ Hotararea Consiliului de Administratie/ Decizia asociatului unic/ Hotararea Consiliului Director, dupa caz, privind schimbarea sediului social, copie conforma cu originalul;

Carti de identitate a vehiculelor, copii conforme cu originalul;

Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforme cu originalul;

 

           

 


06/03/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.