Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.01.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.01.2023

DISPOZIŢIA NR.735
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS


Având în vedere raportul nr.24140/2023 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 26.01.2023, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 26.01.2023, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.01.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi 19.01.2023

 

PRIMAR,                           SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                         Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.735/2023

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 26.01.2023, ora 10,00

Punctul 1 peste ordinea de zi

Punctul 2 peste ordinea de zi


1. Bilanţul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute în anul 2022
2. Raport privind modalitatea de utilizare a sumelor primite şi utilizate pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiilor publice de spectacole, respectiv teatre, opere şi filarmonici, pe anul 2022
3. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2022, realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2023
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Craiova, pentru anul 2023
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2023
6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., modificarea actului constitutiv al societății
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sport Club Municipal Craiova
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
10. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii
11. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri dobândite de autoritatea publică locală in cadrul unor investiţii
12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unui bun, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.556/2022 referitoare la trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
14. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2023-2024
15. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Municipiului Craiova
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4759/23.02.2015, încheiat între S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. BOBILMAR S.R.L.
18. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.34129/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Porojan Mihaela-Laura, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Porojan Mihaela-Laura
19. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie nr.13P/10.06.2019, încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Capricorn S.R.L.
20. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.659/2022 referitoare la aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2023
21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova
22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Brazda lui Novac, nr.79, bl.C8
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Traian” Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „DAVINCI-Dezvoltarea Abilităţilor de Viaţă prin ÎNvăţare CreatIvă”
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Sfântul Gheorghe” Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „OUTDOOR TEACH”
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Ion Ţuculescu” Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „OUTDOOR TEACH”
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Energetic Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Un viitor mai bun. Educaţie nonformală în sistem Outdoor”
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Măslinului”
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Mangaliei”
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Odesa”
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Albăstrele”
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Giuseppe Verdi”
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Aleea 1 Rovine”
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Aleea 2 Rovine”
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Aleea 3 Rovine”
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare ansamblu fântâni arteziene pe Bulevardul 1 Mai”
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiții „Modernizare fântână arteziană – intersecţie Bd.1 Mai cu Bd.Ştirbei Vodă”
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiții „Modernizare fântână arteziană – Piaţa Mihai Viteazul”
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiții „Modernizare fântână arteziană – Piaţa Regele Ferdinand şi Regina Maria”
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social, precum şi pentru părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2023
40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.268/2006 referitoare la aprobarea caietului de sarcini privind montarea și întreţinerea mobilierului stradal din municipiul Craiova
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la modificarea funcţională şi a indicilor urbanistici, din zonă învăţământ, în zonă de locuinţe individuale, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Rîului, nr.4 B
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcţională a zonei str.Pelendava – str.Brestei – Aleea 4 Brestei, în vederea reglementării în zonă mixtă locuinţe colective şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.386 A
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a două hale (birouri, producţie elemente de beton, staţie betoane) şi împrejmuire teren, situate în municipiul Craiova, str.Drumul Industriilor, nr.52
44. Întrebări și interpelări


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


20/01/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.