Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.06.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.06.2022
DISPOZIŢIA NR.8189

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 Având în vedere raportul nr.116005/2022 prin care se modifică Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.8167/2022 referitoare la convocarea Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 30.06.2022, ora 16,00;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N E:

 

Art.1. Se modifică art.1 al Dispoziţiei Primarului Municipiului Craiova nr.8167/2022 şi va avea următorul conţinut:

              „Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 30.06.2022, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.”

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin Serviciul Administraţie Publică Locală și Direcția Relații  Publice și Management Documente vor lua măsuri în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii.

Emisă azi 27.06.2022

 

PRIMAR,                              SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                      Nicoleta MIULESCU

 

DISPOZIŢIA NR.8167
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.114215/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, în data de 30.06.2022, ora 16,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 30.06.2022, ora 16,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.06.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


Emisă azi 23.06.2022

 

PRIMAR,                              SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                      Nicoleta MIULESCU

 

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.8167/2022


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.06.2022, ora 16

Punctul 1 peste ord. de zi

Punctul 2 peste ord. de zi

Punctul 3 peste ord. de zi

Puncrul 4 peste ord. de zi

 


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2022
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2022
6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.44/2022 referitoare la aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2022
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării dividendelor aferente anului 2021 de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., ca sursă de finanţare, prin majorarea capitalului social
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al IRO”, în perioada 15-18 septembrie 2022
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local, şi Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv AMC Racing, în vederea susţinerii evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2022”, în perioada 09-10 septembrie 2022
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local și Federația Română de Handbal, în vederea organizării evenimentului sportiv „Campionatul Internațional de Handbal Masculin U18 EHF Championship 2022”, în perioada 08 – 14 august 2022
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/2022 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.3
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.12
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
18. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes public local, a unor bunuri dobândite de municipiul Craiova
19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri situate în pieţele şi Târgul Municipiului Craiova
20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.13C
21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.27
22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului – corp 1, situat în municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.3A
23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.3A
24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, B-dul Dacia nr.80B
25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str.Constantin Brâncoveanu, nr.59A
26. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str.Privighetoarei, nr.8B-C
27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al vânzării, prin licitaţie publică, a bunului-imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Nicolae Titulescu, nr.8
28. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a imobilului-construcţie, situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.56
29. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova
30. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-teren situat în municipiul Craiova, str.Carpenului, nr.79
31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.857/16.05.2018 încheiat între Şcoala Gimnazială „Decebal” Craiova şi Școala Postliceală „Edunet” Craiova
32. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, în domeniul public al Judeţului Dolj, a imobilului – teren situat în str.Calea Bucureşti, nr.24
33. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37417/17.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Gabroveanu Cecilia-Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Gabroveanu Cecilia-Mihaela
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Macului”
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Nectarului”
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Călmăţui”
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Dorobanţilor”
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Lăstărişului”
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Salciei”
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Bucegi”
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Craioviţa”
42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor ce urmează a fi utilizate drept capete de trasee de către operatorii judeţeni de transport public de persoane şi care efectuează mai mult de 15 curse pe zi
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a două hale metalice parter, în municipiul Craiova, str. Drumul Industriilor, nr.58
44. Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


23/06/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.