Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.05.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.05.2022

DISPOZIŢIA NR.7701
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS

 


Având în vedere raportul nr.94064/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 26.05.2022, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 26.05.2022, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.05.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


Emisă azi 19.05.2022

 

PRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                                 Nicoleta MIULESCU

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 26.05.2022, ora 10,00

 

Punctul 1 peste ordinea de zi

Punctul 2 peste ordinea de zi

Punctul 3 peste ordinea de zi

Punctul 10 modificat

Punctul 16 modificat

Punctul 18 modificat

Punctul 51 modificat

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie-august 2022
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova, pe anul 2021
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, aferente anului 2021
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2021
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2021
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., aferente anului 2021
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2021
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2022
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022
11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a Companiei de Apă Oltenia SA să voteze în şedinţa din data de 30.05.2022, propunerile aflate pe ordinea de zi
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro - O Șansă la Viață – FIV, pentru anul 2022
13. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, regizorului de teatru Declan Donnellan
14. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, scenografului Nick Ormerod
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Direcţia Judeţeană de Sport Dolj, în vederea realizării proiectului „Summer Sport”, ediţia a IX-a, la Craiova, în perioada iulie-august 2022
16. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a fondurilor pentru premierea elevilor craioveni și a profesorilor îndrumători, cu rezultate excepţionale la concursurile naționale și internaționale, în anii școlari 2020-2021 şi 2021-2022
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.112/2022 referitoare la aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Atletism, în vederea organizării unor evenimente sportive
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Creşa – Craiova, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, Bdul.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.9
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.1, ap.7
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.2, ap.13
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.10
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.2, ap.7
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.1
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.3
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.8
30. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova
31. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României, în vederea transmiterii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a imobilului situat în str.Amaradia, nr.93-95
32. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes public local, a unor bunuri dobândite de municipiul Craiova
33. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes public local, a terenului adiacent blocului S 200, situat în str. Calea Bucureşti, nr.24
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de reevaluare a bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Craiova
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri situate în pieţele din municipiul Craiova
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Pieţei Chiriac din municipiul Craiova
37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2021 referitoare la aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova
38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea dlui.Nisipaşu Victor şi dlui.Golfiţă Victor, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Severinului, nr.34 H
39. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului minim de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, aferent Restaurantului Stejarul, situat în Parcul Tineretului
40. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Casa de Cultură a Studenţilor, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Eugeniu Carada, nr.10
41. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Omni Med Laborator S.R.L.
42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.48421/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Mia Clinic S.R.L.
43. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014 încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. Platonida S.R.L.
44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 încheiat între Municipiul Craiova şi CMI Dr. Balteş Liviu - Iulian
45. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.205/01.04.2001 încheiat între Municipiul Craiova şi Petrovici Teodor şi Petrovici Ionica
46. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.284/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Iocada Com S.R.L.
47. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie nr.14P/18.07.2019 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. AZALIS S.R.L.
48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în municipiul Craiova, bvd.Oltenia, nr.45, bl.64A
49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în municipiul Craiova, bvd.Oltenia, zona staţiei R.A.T. - Orizont
50. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr.297/2008 cu privire la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova”
51. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova, a imobilului - teren, situat în municipiul Craiova, str. Vânători de Munte, nr.5
52. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova, a imobilului - teren, situat în municipiul Craiova, Tarlaua 27, Parcela 25
53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.87/2016 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, a unor terenuri situate în municipiul Craiova.
54. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Străpungere str.Traian Lalescu-bvd.Calea Bucureşti”
55. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Cocorului”
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada Ecaterina Teodoroiu”
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada Dimitrie Bolintineanu”
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare canal colector-staţie epurare Municipiul Craiova”
59. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia
60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.107/2021referitoare la aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii
61. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, să aprobe încheierea contractului „Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj”, precum şi tarifele aferente
62. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementarea urbanistică în vederea schimbării zonei funcţionale, din zonă cu funcţiuni complexe de interes public şi servicii de interes general, în zonă mixtă de locuinţe colective şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Toamnei, nr. 16B
64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei săli de fotbal parter, situată în municipiul Craiova Aleea 4 Simnic, nr.14
65. Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


20/05/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.