Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Categorii de documente produse / gestionate conform legii

Informaţiile publice care se comunică din oficiu

1.     Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Craiova şi Consiliului Local al Municipiului Craiova.

2.     Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe ale autorităţii publice locale.

3.     Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice

4.     Coordonatele de contact ale primăriei, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresă de e-mail şi adresa paginii de Internet.

5.     Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.

6.     Programele şi strategiile proprii.

7.     Lista cuprinzând documentele de interes public.

8.     Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii.

9.     Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

10.  Declaraţiile de avere ale funcţionarilor publici din cadrul primăriei

11.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Craiova, componenţa nominală şi apartenenţa politică şi componenţa comisiilor de specialitate

12.  Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul municipiului Craiova

13.  Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, însoţite de rapoartele de specialitate şi întreaga documentaţie aferentă

14.  Hotărârile Consiliului Local al municipiului Craiova

15.  Rapoartele anuale de activitate ale primarului, viceprimarilor şi consilierilor locali, precum şi ale comisiilor de specialitate

16.  Raportul anual al primarului privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Craiova

17.  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova

18.  Procesele verbale ale şedinţelor consiliului local

19.  Programul/planul anual al achiziţiilor şi investiţiilor publice

20.  Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise

21.  Liste de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor

22.  Lista de achiziţii publice servicii şi lucrări

Documentele de interes public produse şi/sau gestionate conform legii altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu

1.     Dispoziţiile emise de Primarul Municipiului Craiova.

2.     Lista proceselor verbale de constatare a contravenţiilor.

3.     Documentele privind repartizarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă, precum şi cu privire la închirierea ori concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

4.     Documentele referitoare la propunerile cetăţenilor, activităţile Comitetului Consultativ Cetăţenesc şi a Consiliului pentru transparenţă locală.

5.     Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurileurbanistice de detaliu, planurile de situaţie, amplasamente cu mobilier stradal şi construcţii provizorii.

6.     Documentaţiile cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza autorizaţiilor de construire/desfiinţare (se consultă exclusiv la sediul Primăriei Municipiului Craiova sala de audienţe numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora).

7.     Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor şi alte asemenea.

8.     Evidenţa dosarelor de: tutelă, curatelă, asistenţa bolnavilor, asistenţa bolnavilor, asistenţa socială a persoanei vârstice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale.

9.     Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activităţile şi locurile în care se prestează munca în folosul comunităţii, prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social.

10.  Lista de achiziţii publice servicii şi lucrări.

11.  Dosarul achiziţiei publice, exclusiv documentele care conţin informaţii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

12.  Rapoarte privind contractele de achiziţii publice atribuite

13.  Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

14.  Nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilităţile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetăţeni, informaţii care privesc aplicarea Legii nr.571/2003, modificată şi completată, privind Codul Fiscal.

15.  Relaţii de Colaborare sau Parteneriat cu autorităţile publice, precum şi cu alte instituţii din ţară şi din străinătate; înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate, programe ale unor vizite bilaterale.

16.  Lista asociaţiilor de proprietari/locatari.

17.  Lista certificatelor de producător eliberate.

18.  Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăşurată pe teritoriul Municipiului Craiova.

19.  Relaţii cu O.N.G.-uri, programe şi colaborări.

20.  Informaţii despre programele cu finanţare externă.

21.  Registrele agricole.

22.  Actele care stau la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate.

23.  Raportul semestrial privind activitatea desfăşurată, în condiţiile Legii nr. 448/2006 republicată, de către asistenţii personali din municipiul Craiova

24.  Evidenţa dosarelor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a beneficiarilor de indemnizaţie lunară

25.  Evidenţa dosarelor de alocaţie familială complementară, alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală şi a beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, gaze naturale şi energie termică

26.  Lista beneficiarilor de prestaţii sociale

Documentele emise şi/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public

1.     Documentele cu caracter personal care însoţesc hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului;

2.     Documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei cum ar fi acte şi certificate de naştere, de căsătorie, de deces, precum şi copii ale acestora, dosare de căsătorie, menţiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei şi alte asemenea cu excepţia situaţiilor statistice referitoare la actele şi faptele de stare civilă înregistrate la nivelul municipiului;

3.     Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum şi documentele care au stat la baza eliberării acestora;

4.     Dosarele de schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a naşterii, moarte prezumată;

5.     Prelucrări de date cu caracter personal, fără consimţământul persoanei vizate;

6.     Procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;

7.     Cererile, petiţiile precum şi reclamaţiile şi sesizările adresate Primăriei Municipiului Craiova şi Consiliului Local, fără acordul semnatarilor;

8.     Informaţii cu privire la impozitele şi taxele locale, alte obligaţii ale plătitorilor, care ţin de păstrarea secretului fiscal;

9.     Informaţii primite de la bănci, organe de poliţie, instituţii care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidenţial;

10.  Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecţiei civile nr.481/2004 precum şi documentele comitetului municipal pentru situaţii de urgenţă, întocmite în baza actelor normative în vigoare;

11.  Documentele cu caracter militar care se întocmesc în baza HGR nr.25/1996;

12.  Documentele care se întocmesc în baza Legii nr.132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestări servicii în interes public;

13.  Planul de protecţie civilă al Municipiului Craiova;

14.  Contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conţin clauze de confidenţialitate;

15.  Rapoartele de audit intern şi procesele verbale de control;

16.  Documentele care privesc persoane fizice, aflate în dosarele Direcţiei Juridice, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti ori care au făcut obiectul unor dosare soluţionate definitiv şi irevocabil de către acestea;

17.  Dosarele aflate pe rolurile instanţelor de judecată şi documentele ce le compun în care Instituţia Primarului, Consiliul Local sau una din instituţiile subordonate este parte;

18.  Informaţii privind datele personale ale salariaţilor din aparatul de specialitate al Primariei Municipiului Craiova, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel;

19.  Documente conţinute în dosarul achiziţiei publice care conţin informaţii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii;

20.  Sesizările şi documentele comisiei de disciplină; informaţiile privind procedura disciplinară şi cele rezultate din cercetarea administrativă, cu excepţia raportului privind propunerea de sancţionare; 

21.  Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

22.  Alte documente cu caracter personal sau prelucrări de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

Lista documentelor gestionate produse/gestionate la nivelul compartimentelor funcționale


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.