Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Accesul la informație, modalități de contestare, persoane responsabile

De ce ai nevoie de acest drept? PENTRU CĂ:
” Platesti taxe si impozite statului;
” Esti responsabil si vrei sa stii cum este gestionat banul public;
” Cei pe care i-ai ales trebuie sa îti respecte promisiunile;
” Functionarii din institutiile publice sunt în slujba ta si nu invers;
” Administratia Publica este din ce în ce mai transparenta pur si simplu este DREPTUL TAU!

CARE SUNT REGLEMENTARILE de baza privind liberul acces la informatiile de interes publica
” Declaratia Universala a Drepturilor Omului, articolul 19: “Orice persoana are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fara nici o interferenta si de a cauta, primi si raspândi informatii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere”.
” Constitutia României, articolul 31: “Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi îngradit… Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal”.
” Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
” Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001.

DE CE ESTE IMPORTANTA pentru România Legea privind liberul acces la informatiile de interes publica PENTRU CA:
” Este un pas major în consolidarea democratiei si în reforma administratiei publice;
” Institutionalizeaza TRANSPARENTA în relatiile dintre cetatean si autoritatile si institutiile publice;
” Se va produce o schimbare de mentalitate în relatia dintre cetatean si functionarii publici;
” Accesul la informatiile publice va reprezenta regula, iar limitarea accesului, exceptia.

Ce este INFORMATIA DE INTERES PUBLICA ” Orice informatie produsa sau gestionata de institutiile sau autoritatile publice.

INFORMATIILE CLASIFICATE sunt informatiile de interes publica
” Da, numai ca accesul la acestea este limitat prin lege.

CINE poate solicita informatii de interes publica
” Orice persoana fizica sau juridica, de cetatenie româna sau straina.

Poti solicita orice informatie, fara nici o RESTRICTIE
” Da, dar trebuie sa stii ca exista informatii de interes public la care accesul este exceptat.

Care sunt acele informatii care sunt EXCEPTATE de la accesul liber?
” Informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate;
” Informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele ce privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate;
” Informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale;
” Informatiile cu privire la datele personale, daca accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
” Informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau un interes legitim al unei persoane;
” Informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
” Informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

CE sunt informatiile furnizate din OFICIU:
” Informatiile din oficiu sunt acele informatii pe care institutiile si autoritatile publice sunt obligate sa le faca publice fara a exista o solicitare în acest sens.

UNDE sunt disponibile informatiile din oficiu?
” Informatiile din oficiu sunt disponibile în Punctele de informare – documentare ale institutiilor si autoritatilor publice, în Monitorul Oficial sau în mijloacele de informare în masa, precum si în publicatiile proprii sau în pagina de internet.
CARE sunt categoriile de informatii ce se furnizeaza din oficiu?
” Actele normative în baza carora autoritatile sau institutiile respective functioneaza si sunt organizate;
” Modul în care sunt organizate institutile sau autoritatile publice, atributiile departamentelor, programul de functionare si programul de audiente;
” Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
” Coordonatele prin care poate fi contactata institutia sau autoritatea publica: denumirea institutiei, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
” Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil al institutiilor publice, programele si strategiile adoptate de fiecare institutie si autoritate în parte;
” Lista cu documentele considerate de interes public;
” Lista cu categoriile de documente produse si/sau gestionate de institutiile si autoritatile respective;
” Modurile în care pot fi contestate si atacate deciziile autoritatilor si institutiilor publice în cazul în care o persoana se considera vatamata înceea ce priveste exercitarea dreptului de a avea acces la informatiile de interes public.

CE sunt informatiile furnizate de cerere?
” Orice informatie pentru care furnizarea este posibila numai în urma unei solicitari.

CUM poti obtine o informatie furnizata la cerere?
” VERBAL, adresându-te birourilor de informare publica sau persoanelor responsabile de informare publica. În cazul în care este disponibila, informatia solicitata va fi furnizata pe loc. Daca nu este posibil acest lucru, vei fi îndrumat ss depui o solicitare în scris.
” ÎN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Ele vor fi înregistrate si vei primi o recipisa continând data si numarul de înregistrare a cererii;
” Cei de la biroul informare îti vor pune la dispozitie un formular tip de solicitare a informatiilor de interes publci.

Poti primi raspunsul si prin E-mail?
” Poti solicita raspunsul si pe suport electronic (e-mail) daca birourile de informare publica detin mijloacele tehnice necesare.

Care sunt COSTURILE accesului la informatie?
” Accesul la informatiile de interes public este gratuit. Nu trebuie sa platesti pentru serviciile de cautare si identificare a informatiei solicitate, dar, în cazul în care soliciti copii dupa documente oficiale, trebuie ss suporti contravaloarea serviciilor de copiere.

Dupa CÂT TIMP vei primi raspunsul la solicitarea ta?
” Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a-si raspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile lucratoare de la depunerea cererii;
” În cazul în care durata necesara pentru identificarea informatiei solicitate depasette acest termen, vei primi raspunsul în cel mult 30 de zile lucratoare de la depunerea cererii si vei fi înstiintat despre acest fapt în cel mult 10 zile;
” Daca informatia pe care o soliciti este considerata a fi o informatie exceptata de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucratoare vei fi înstiintat în scris despre acest fapt.

În cazul în care consideri ca ti-a fost încalcat dreptul de liber acces la informatie, poti depune o RECLAMATIE?
” Da, dar trebuie ss o faci în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al institutiei;
” Reclamatia trebuie adresata conducatorului autoritatii sau institutiei careia i-ai adresat solicitarea iar acesta este obligat ca, în urma unei anchete administrative, sa îti dea un raspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii;
” Daca reclamatia ta este întemeiata, raspunsul va contine informatiile de interes public solicitate initial si va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate functionarului vinovat.

Poti sa te adresezi JUSTITIEI daca ti-a fost lezat dreptul de liber acces la informatie?
” Da, poti sa o faci direct dupa asteptarea raspunsului la solicitarea initiala sau dupa raspunsul la reclamatia administrativa;
” Plângerea trebuie depusa la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carui raza teritoriala domiciliezi sau în a carui raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritatii publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a raspunsului la solicitarea initiala;
” Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica ss îti furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa îti plateasca daune morale si/sau patrimoniale;
” Daca esti nemultumit de hotarârea instantei, aceasta poate fi atacata prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel ramâne definitiva si irevocabila;
” Atât actiunea depusa la prima instanta, cât si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Persoane responsabile:

- Persoana responsabilă pentru difuzarea informațiilor de interes public - Claudiu Popescu, Director Executiv - Direcția Relații Publice și Management Documente

- Persoana responsabilă pentru relația cu mass-media - Marina Andronache - Șef Serviciu Imagine


08/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.