Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Taxe şi impozite
Persoane juridice
Publicat: 11 noiembrie 2014, 13:35, Actualizat: 4 martie 2020, 14:02

I.       IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI

 

Acte necesare pentru înregistrarea în evidenţa fiscală:

 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNEREcompletată la secţiunile care revin contribuabilului (Model 2016 ITL 002 - 2 exemplare) însoţită de următoarele documente:

 

 

A. În cazul declaraţiei prevăzută la art. 495 lit. b din Legea nr.227/2015

 

 

 

-   Balanţa de verificare la 31.12.2015;

 

-   Situaţia analitică a contului 212 „Construcţii” la 31.12.2015 (balanţa miljoacelor fixe, centralizator, etc.);

 

DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ/ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ/AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/ALTE DOCUMENTE din care să rezulte destinaţia clădirii (copie);

 

RAPORT DE (RE)EVALUARE* – care reflectă valoarea clădirii la 31.12.2015, întocmit de un evaluator autorizat  în conformitate cu standardul GEV500 şi dovada înregistrării rezultatelor în BIF;

 

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie);

 

*Raportul de (re)evaluare se depune numai dacă persoana juridică a optat pentru actualizarea valorii clădirii la 31.12.2015. Valoarea impozabilă stabilită în raportul de (re)evaluare nu se înregistrază în contabilitate.

 

 

B. În cazul dobândirii prin acte translative sau similare:

 

 

 

ACTUL DE DOBÂNDIRE A CLĂDIRII, care poate fi:

- contract de vanzare - cumpărare, contract de schimb, act de donaţie, act de dare în plată, act de adjudecare, hotărâre judecatorească ramasă definitivă/ irevocabilă, act adiţional la actul constitutiv al contribuabilului, etc. (copie);

 

DOCUMENTUL CONTABIL (balanta analitică, nota contabila, fişa mijlocului fix) care să ateste valoarea clădirii;

 

RAPORT DE EVALUARE* - întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării (copie);

 

DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ/ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ/AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/ALTE DOCUMENTE din care să rezulte destinaţia clădirii (copie);

 

CERTIFICATUL ENERGETIC (copie), în cazul actelor autentice;


CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie)

*Raportul de evaluare se depune în cazurile în care valoarea nu se poate stabili din actul translativ al dreptului de proprietate;

 

 

C. În cazul contractelor de leasing financiar:

 

 

 

CONTRACTUL DE LEASING FINANCIAR, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar (copie);


RAPORT DE EVALUARE - întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării (copie);

 

DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ/ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ/AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/ALTE DOCUMENTE din care să rezulte destinaţia clădirii (copie);


CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie)

 

 

D. În cazul construirii sau modernizării:

 

 

 

AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE (copie);

 

NOTIFICAREA DE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR  (copie);

 

PROCESUL VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR (copie);

 

DECLARAŢIA PRIVIND VALOAREA REALĂ A LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN BAZA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE (copie);

 

PROCESUL VERBAL PRIVIND STADIUL FIZIC AL  LUCRĂRILOR (copie) - pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, ;

 

DOCUMENTUL CONTABIL (balanta analitică, nota contabila, fişa mijlocului fix) care să ateste valoarea clădirii;

 

FISA CONT 231 – Imobizări corporale în curs de execuţie;

           
CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie)

 

 

 

 

 

 

 

 

E. În cazul taxei pe clădiri    

 

 

 

DOCUMENTUL PRIN CARE SE ATRIBUIE ÎN ADMINISTRARE / FOLOSINŢĂ / CONCESIUNE CLĂDIREA, proprietate a statului, a judeţului Dolj sau a Municipiului Craiova (copie);

 

CERTIFICAT CU VALOAREA ÎNSCRISĂ ÎN CONTABILITATEA PROPRIETARULUI CLĂDIRII şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz;

 

DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ/ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ/AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/ALTE DOCUMENTE din care să rezulte destinaţia clădirii (copie);

 

DOCUMENTE DE ÎNFIINŢARE în cazul persoanelor juridice pentru care legea nu prevede înregistrarea în ONRC (copie);

 

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL SOCIETĂŢII LA ONRC (copie)

 

II. IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

 

Acte necesare pentru înregistrarea în evidenţa fiscală:

 

 

DECLARATIE DE IMPUNERE - completată la secţiunile care revin contribuabilului (Model ITL 004 - 2 exemplare) însoţită de următoarele documente:

 

 

 

 

ACTUL DE DOBANDIRE A TERENULUI, care poate fi, dupa caz:


-contract de vanzare - cumparare, contract de schimb, act de donatie, hotarare judecatoreasca ramasa definitiva / irevocabila, act aditional la actul constitutiv al contribuabilului etc. (copie);


-contract de leasing financiar, in cazul contribuabililor care au calitatea de locatar (copie);


-documentul prin care i se atribuie in administrare / folosinta / concesiune etc. un teren proprietate a statului, a judeţului Dolj sau a Municipiului Craiova (copie);

 

ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE REGISTRUL AGRICOL PRIVIND CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ A TERENULUI;


DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (ex.: fisa corpului de proprietate), dupa caz (copie);

 

DOCUMENT CONTABIL (balanta analitica, nota contabila etc.) care sa ateste inregistrarea terenului în evidenţa contabilă;

 

 

 

 


CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie)

 

Acte necesare pentru scoaterea din evidentele fiscale a unui imobil

 

 

 

DECLARAŢIA PRIN CARE SE SOLICITA SCOATEREA DE PE ROLUL FISCAL A   IMOBILULUI (2 exemplare) însoţită de următoarele documente:

 

ACTUL PRIN CARE S-A TRANSMIS SAU PIERDUT DREPTUL DE PROPRIETATE, care poate fi: contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, act de donatie, sentinta judecatoreasca definitiva/irevocabila  (copie);

 

DOCUMENT CONTABIL (balanta analitica, nota contabila etc.) care sa ateste scăderea clădirii/terenului în evidenţa contabilă;

III.                IMPOZIT PE SPECTACOLE

 

Acte necesare pentru înregistrarea / vizarea biletelor de spectacol

 

 

 

Cerere (2 exemplare);


FACTURA DE CUMPARARE A BILETELOR SAU ABONAMENTELOR (pentru cele care nu sunt vandute prin sistemul on-line) dupa caz:


DOCUMENTUL CARE ATESTA FAPTUL CA ORGANIZATORUL DE SPECTACOLE ESTE ABILITAT SA UTILIZEZE SISTEMUL PROPRIU SI/SAU SISTEMUL ON-LINE DE VANZARE BILETE.

 

 

Acte necesare pentru depunerea decontului pentru spectacole

 

 

 

FORMULAR TIP (Model ITL – 029- 2 exemplare);


COPIA DOCUMENTULUI DE PLATA (dupa caz).

 

 

Acte necesare pentru casarea biletelor pentru spectacole ramase nevandute

 

 

 

PROCES VERBAL ( 2 exemplare);


BILETELE/ABONAMENTELE RAMASE NEVANDUTE (dupa caz);


LISTA CU SERIILE SI NUMERELE BILETELOR / ABONAMENTELOR RAMASE NEVANDUTE PENTRU CELE INSTRAINATE IN SISTEMUL ON-LINE.

 

IV.TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

 

 

 

DECLARATIA DE IMPUNERE -completată la secţiunile care revin contribuabilului (Model ITL 015 - 2 exemplare);

 

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE/ ACORD DE AMPLASARE (copie) ;

 

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANŢI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALŢI CONTRIBUABILI (copie)

 

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama şi publicitate

 

 

 

DECLARATIA DE IMPUNERE -completată la secţiunile care revin contribuabilului (Model ITL 014 - 2 exemplare);

 

CENTRALIZATOR VENITURI ;

 

V.                 ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBARE SEDIU SOCIAL:

 

 

 

- CERERE;

 

- ÎNCHEIEREA JUDECATORULUI DELEGAT LA ONRC PRIN CARE SE ADMITE CEREREA DE SCHIMBARE DE SEDIU;

 

- COPIE CUI.

 

VI.               RESTITUIRI/COMPENSĂRI

 

Acte necesare pentru restituiri

 

 

 

CERERE (Model ITL 059- 2 exemplare);


ACTUL DE IDENTITATE / ACT DE IMPUTERNICIRE /CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE A SOCIETĂŢII LA ONRC


dupa caz:


FOTOCOPII LEGALIZATE ALE HOTARARII JUDECATORESTI, DEFINITIVE/ IREVOCABILE SAU DE PE DECIZII ALE ORGANELOR JURISDICTIONALE SAU ADMINISTRATIVE, PENTRU SUMELE STABILITE PRIN ACESTEA.

 

BALANŢA DE VERIFICARE la luna anterioară celei în care s-a depus cererea;

 

BALANŢA MIJLOACELOR FIXE la luna anterioară celei în care s-a depus cererea

 

 

Acte necesare pentru compensari

 

 

 

CERERE (Model ITL 058- 2 exemplare);


ACTUL DE IDENTITATE / ACT DE IMPUTERNICIRE / C.U.I.;


dupa caz:

ORDIN DE PLATA (copie) ;


EXTRAS DE CONT (copie);


TITLURI DE CREANTA/ORICE ALTE DOCUMENTE CARE ATESTA PLUSUL SI OBLIGATIA DE PLATA (copie).

 

BALANŢA DE VERIFICARE la luna anterioară celei în care s-a depus cererea;

 

BALANŢA MIJLOACELOR FIXE la luna anterioară celei în care s-a depus cererea

 

 

 

Acte necesare eliberarii certificatelor de atestare fiscala pentru persoane juridice:

  1. cerere tip persoane juridice;
  2. copie Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
  3. îm puternicire pentru persoana fizica de a reprezenta firma insotita de copie act de identitate
  4. alte acte doveditoare pentu constructiile si terenurile care nu sunt situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Craiova
  5. copie ultima balanţă analitică şi/sau balanţa mijloace fixe sau bilanţ de lichidare (în cazul în care certificatul de atestare fiscală se solicită pentru radierea firmei la Registrul Comerţului)
  6. copie carte de identitate autoturism (pentru înstrăinare auto)

IMPORTANT
Toate documentele prezentate in copie se vor certifica "pentru conformitate cu originalul".
Completarea cererii se face de catre contribuabil sau de catre un imputernicit al acestuia.
Potrivit art. 18 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura fiscala î
n relaţiile cu organul fiscal contribuabilul/plătitorul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil/plătitor să îşi îndeplinească personal obligaţiile prevăzute de legislaţia fiscală, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii.

Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează faţă de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare, în original sau în copie legalizată.

În cazul reprezentării contribuabilului/plătitorului în relaţia cu organul fiscal prin avocat, forma şi conţinutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

Contribuabilul/Plătitorul fără domiciliu fiscal în România, care are obligaţia de a depune declaraţii la organul fiscal, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească, în numele şi din patrimoniul contribuabilului/plătitorului, obligaţiile acestuia din urmă faţă de organul fiscal.

Dispoziţiile aliniatului precedent nu se aplică:

a) contribuabilului/plătitorului care are rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spaţiului Economic European;

b) contribuabilului/plătitorului care are rezidenţa într-un stat care este parte a unui instrument juridic internaţional semnat de România şi care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi recuperarea creanţelor fiscale.

     

 

Cerere vizare bilete/abonamente spectacol