Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Taxe şi impozite
IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT
Publicat: 10 ianuarie 2019, 16:30, Actualizat: 2 aprilie 2019, 13:55

1. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

 

1.1 TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

 

În termen de 30 de zile de la data dobandirii/instrainarii/radierii unui mijloc de transport inmatriculat sau înregistrat in Romania, sau schimbarii domiciliului/sediului/punctului de lucru, proprietarul/locatarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local la care v-a anexa acte doveditoare în acest sens.

 

1.2 TERMENE DE PLATA:

 

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2018, se acordă o bonificaţie de 10%.

Conform art.183 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare:

- Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor fiscale principale datorate bugetelui local, se datorează după acest termen majorări de întârziere.

- Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei.

           

1.3 ACTE NECESARE PENTRU:

           

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT NOI SAU DIN STRAINATATE PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

 • Fisa de inmatriculare
 • Declaratie de impunere (Model 2016 ITL – 005, Model 2016 ITL - 006 )
 • Factura sau copie dupa traducerea autorizată a actului de proprietae (în cazul celor achizitionate din străinătate),
 • Fotocopie C.I. proprietar/copie C.U.I
 • Fotocopie C.I. Auto.

 

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE:

 

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE:

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT LEASING  PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

 • Fisa de inmatriculare,
 • Fotocopie contract leasing,
 • Fotocopie proces verbal de predare-primire sau nota de livrare,
 • Fotocopiee C.I. Auto,
 • Fotocopie C.I./copie CUI,
 • Declaratie de impunere auto (Model 2016 ITL – 005Model 2016 ITL - 006 )

 

SCADERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

            Distrugere – Casare:

 • Radiere politie-original,
 • Fotocopie C.I. Auto,
 • Fotocopie C.I. proprietar/copie CUI,
 • Fotocopie Certificat de distrugere,
 • Declaratie de scadere auto. (Model ITL 016).

 

SCADERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE:

 

SCADERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE:

 • Fisa de inmatriculare,
 • Fotocopie factura,
 • Imputernicire din partea firmei,
 • Fotocopie C.I. Auto,
 • Fotocopie C.I. Imputernicire,
 • Fotocopie CUI societate,
 • Fotocopie certificat fiscal,
 • Declaratie de scadere auto (Model ITL 016).

 

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

 • Declaratie de impunere (Model 2016 ITL – 007  ),
 • Fotocopia actului de proprietate,
 • Fotocopia C.I. proprietar/copie C.U.I (după caz),
 • Certificat de ambarcațiune de agrement,
 • Fișă pentru inmatriculare,
 • Fotocopia certificatului fiscal al vanzătorului (după caz).

           

SCĂDERE MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

 • Declarație de scădere (Model ITL 016).
 • Fotocopia actului de proprietate,
 • Fotocopia C.I. proprietar/copie C.U.I (după caz),
 • Certificat de ambarcațiune de agrement,
 • Fișă pentru inmatriculare,
 • Fotocopia certificatului fiscal al vănzătorului (după caz).

 

IN CAZUL SCHIMBARII DOMICILIULUI FISCAL:

 • Cerere transfer dosar fiscal auto;
 • Fotocopia actului de identitate,
 • Fotocopia cartii de identitate a mijlocului de transport;
 • Fotocopia actului de proprietate.

           

ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT, ÎN CONDIȚIILE CODULUI FISCAL:

 • Cerere,
 • Fotocopia actului de identitate,
 • Actul justificativ în baza căruia beneficiază de scutire,
 • Fotocopia cărții de identitate a mijlocului de transport pentru care se solicită scutirea,
 • Declarație pe propria răspundere autentificată prin care solicitantul declară că nu a fost decăzut din drepturile părintești sau orice document emis de o instituție publică, care atestă că este reprezentantul legal al persoanei cu handicap grav sau accentuat sau al persoanei încadrate în gradul I de invaliditate și are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana cu handicap grav sau accentuat şi persoana încadrate în gradul I de invaliditate.

 

2. ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI, COMERCIANȚI AUTO SAU SOCIETĂȚI DE LEASING

 

Potrivit prevederilor art.469. alin.1 lit.O din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, NU se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016
pct.108. Pentru aplicarea prevederilor art. 469 alin. (1) lit.o din Codul fiscal, operatorii economici, comercianţi auto sau societăţi de leasing care au mijloace de transport înregistrate ca stoc de marfă prezintă, după caz, următoarele:

a) proces-verbal de reintrare în posesie a vehiculului înscris ca marfă pe stoc - în copie;

 

b) declaraţie de inventar;

 

c) extras din situaţiile financiare care dovedesc înscrierea pe stoc;

 

d) dovada radierii din circulaţia pe drumurile publice;

 

e) o cerere de scoatere din evidenţele fiscale;

f) copie a actului de înstrăinare-dobândire către un operator economic care are ca obiect de activitate reciclarea/vânzarea pieselor rezultate din dezmembrarea mijlocului de transport şi/sau a oricărui alt act doveditor al recunoaşterii daunei totale de către asigurător sau al transferului de proprietate, spre exemplu factura de valorificare a vehiculului avariat către un operator specializat în dezmembrarea şi reciclarea vehiculelor, în cazul mijlocului de transport declarat daună totală.

Iar potrivit prevederilor art.471 alin.7 din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

 

Totodată, în vederea declarării mijloacelor de transport înregistrate ca stoc de marfă, este necesar să depuneți o data cu declarația de impunere și fotocopia cărții de identitate a mijlocului de transport potrivit - Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016  - pct.123. La înstrăinarea unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, urmând ca apoi cumpărătorul să declare mijlocul de transport la organul fiscal local pe raza căruia are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la data actului de dobândire şi să înmatriculeze/înregistreze pe numele său mijlocul de transport la autorităţile competente. Actul de înstrăinare-dobândire se înregistrează în registrul prevăzut la pct. 101.

Ordonanţa nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România - Art. 10. alin.(5) La înstrăinarea vehiculului ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.