Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Taxe şi impozite
Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2006
Publicat: 23 septembrie 2014, 23:30

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2006;

Având în vedere raportul nr. 291608/2006 al Direcţiei Impozite şi Taxe prin care se propune spre aprobare nivelul taxelor extrajudiciare de timbru, pentru anul 2007 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.429, 430, 431, 432, 433/2006;

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.1514/2006 privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2007;

În temeiul art. 38 alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c şi art. 46, alin. 2, lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/206;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă nivelul taxelor extrajudiciare de timbru, ce se constituie venit la bugetul local, pentru anul 2007, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.353/2005.

Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia Urbanism, Direcţia Asistenţă şi Protecţie Socială, Direcţia Contencios Juridic şi Asistenţă de Specialitate, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Tehnică, Investiţii şi Gospodărie Comunală, Direcţia Relaţii cu Publicul, Serviciile Publice de Evidenţă Informatizată a Persoanei local şi judeţean, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dolj, Casa de Economii şi Consemnaţiuni – sucursala Dolj, AGVPS Dolj şi alte instituţii şi autorităţi cu activitate incidentă în această materie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.