Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Taxe şi impozite
Hotărârea Consiliului Local nr. 466/2006
Publicat: 23 septembrie 2014, 23:32

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2006;

Având în vedere raportul nr.290590/2006 al Direcţiei Impozite şi Taxe prin care se propune stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.429, 430, 431, 432, 433/2006;

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art.2 lit. b din Legea nr. 351/2001 privind Planul de Amenajare a teritoriului naţional şi al Legii 348/2004 privind denominarea monedei cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.1514/2006 privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2007;

În temeiul art. 38 alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c şi art. 46, alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/206;

HOTĂRĂŞTE:

CAP. I-IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Art.1. Impozitul pe clădiri pentru persoane fizice se stabileşte prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile stabilite conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar impozitul pe clădiri calculat se majorează cu 20%. Impozitul se plăteşte anual în două rate egale până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificaţie de 10%.

Art.2. Impozitul/taxa pe clădiri, în cazul persoanelor juridice şi al altor contribuabili, alţii decât persoanele fizice, care au clădiri în proprietate se stabileşte prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirilor, înregistrate în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare, iar impozitul/taxa pe clădiri calculat se majorează cu 20%.

Impozitul/taxa prevăzută la alin.1 se plăteşte anual în două rate egale până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele juridice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificaţie de 10%.

- Pentru persoanele juridice care nu au efectuat nici-o reevaluare în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinţă, impozitul/taxa pe clădiri se stabileşte prin aplicarea unei cote de 7% asupra valorii de inventar a clădirilor, înregistrate în contabilitatea acestora, până la data primei reevaluări, conform prevederilor legale în vigoare, iar impozitul/taxa pe clădiri calculat se majorează cu 20%.

Clădirile pentru care nu se datorează impozit sunt prevăzute în art. 250 din Legea 571/2003.

Pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date in administrare ori in folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, in condiţii similare impozitului pe clădiri.