Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Informaţii publice / Date deschise »
Protecția datelor cu caracter personal
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
Publicat: 26 iunie 2018, 16:16, Actualizat: 26 iunie 2018, 16:17

Primăria Municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7, jud. Dolj, prin direcţiile/serviciile/birourile/compartimentele este operator de date cu caracter personal şi figurează în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Primăria Municipiului Craiova prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal referitoare la: nume, prenume, numele și prenumele părinților, sexul, data și locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civilă, date din certificatul de înmatriculare, telefon/fax, adresa (domiciliu/reşedinţa), profesie, loc de muncă, formare profesională (diplome, studii), imagine, voce, date de geolocalizare, date de trafic, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/paşaportului, date privind sancţiuni contravenţionale, cazierul judiciar, prin mijloace mixte, destinate scopului de monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private și constatarea și sancţionarea contravenţiilor, dosare candidaţi pentru ocuparea funcţiilor publice şi dosare personale ale salariaților.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale, autorităţi publice locale şi poliţie, în situaţii temeinic justificate.

 

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). În ceea ce priveşte Primăria Municipiului Craiova, în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane fizice. De asemenea, are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

La data de 04.05.2016 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), fiind aplicabil începând cu data de 25.05.2018.

 

CE ESTE A.N.S.P.D.C.P.?

A.N.S.P.D.C.P. are ca obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie. Potrivit legii de înfiinţare, organizare şi funcţionare, A.N.S.P.D.C.P. este o autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat. A.N.S.P.D.C.P. este condusă de un preşedinte, numit de Senat, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată. Preşedintele autorităţii prezintă anual rapoarte de activitate în şedinţa plenară a Senatului. Rapoartele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în legătură cu prelucrarea datelor personale.

 

SARCINILE A.N.S.P.D.C.P.

Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). În acest scop autoritatea de supraveghere exercită următoarele sarcini:

a) monitorizează şi asigură aplicarea prezentului regulament;

b) promovează acţiuni de sensibilizare şi de înţelegere în rândul publicului a riscurilor, normelor, garanţiilor şi drepturilor în materie de prelucrare. Se acordă atenţie specială activităţilor care se adresează în mod specific copiilor;

c) oferă consiliere, în conformitate cu dreptul intern, parlamentului naţional, guvernului şi altor instituţii şi organisme cu privire la măsurile legislative şi administrative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea;

d) promovează acţiuni de sensibilizare a operatorilor şi a persoanelor împuternicite de aceştia cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul prezentului regulament;

e) la cerere, furnizează informaţii oricărei persoane vizate în legătură cu exercitarea drepturilor sale în conformitate cu prezentul regulament şi, dacă este cazul, cooperează cu autorităţile de supraveghere din alte state membre în acest scop;

f) tratează plângerile depuse de o persoană vizată, un organism, o organizaţie sau o asociaţie în conformitate cu articolul 80, din Regulamentul 2016/679, şi investighează într-o măsură adecvată obiectul plângerii şi informează reclamantul cu privire la evoluţia şi rezultatul investigaţiei, într-un termen rezonabil, în special dacă este necesară efectuarea unei investigaţii mai amănunţite sau coordonarea cu o altă autoritate de supraveghere;

g) cooperează, inclusiv prin schimb de informaţii, cu alte autorităţi de supraveghere şi îşi oferă asistenţă reciprocă pentru a asigura coerenţa aplicării şi respectării prezentului regulament;

h) desfăşoară investigaţii privind aplicarea prezentului regulament, inclusiv pe baza unor informaţii primite de la o altă autoritate de supraveghere sau de la o altă autoritate publică;

i) monitorizează evoluţiile relevante, în măsura în care acestea au impact asupra protecţiei datelor cu caracter personal, în special evoluţia tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi a

practicilor comerciale;

j) întocmeşte şi menţine la zi o listă în legătură cu cerinţa privind evaluarea impactului asupra

protecţiei datelor, în conformitate cu articolul 35 alineatul (4), din Regulamentul 2016/679;

k) oferă consiliere cu privire la operaţiunile de prelucrare menţionate la articolul 36 alineatul

(2), din Regulamentul 2016/679;

l) menţine la zi evidenţe interne privind încălcările prezentului regulament şi măsurile luate, în special avertismentele emise şi sancţiunile impuse;

m) îndeplineşte orice alte sarcini legate de protecţia datelor cu caracter personal.

 

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) a fost publicat la data de 04.05.2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25.05.2018.

 

În vederea respectării prevederilor legale, la nivelul Primăria Municipiului Craiova a fost numit un responsabil cu protecția datelor (RPD).

De asemenea, având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării şi natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscul cu diferite grade de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, vă aducem la cunoștință că instituția noastră, în calitate de operator implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc.

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor la nivelul Primăriei municipiului Craiova sunt următoarele:

-Adresa de e-mail: controlintern@primariacraiova.ro;

-Telefon: 0251/416235, interior 383;

-Fax: 0251/411561.