Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Concurs de selectie pentru angajarea pe perioada determinata a doua persoane pentru posturi de experti
Publicat: 19 septembrie 2018, 09:21, Actualizat: 26 septembrie 2018, 16:39

ANUNŢ

 

            Avand in vedere :

- Legea cadru 53/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare

- HG 325/2018 privind aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea conditiilor de infiintare a posturilor in afara organigramei si a criteriilor pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile

- Contractul de finantare 150/21.06.2018 pentru proiectul SIMCA-  Standarde si instrumente in implementarea Managementului calitatii Administrative la nivelul Primariei Municipiului Craiova proiectul SIMCA- Standarde si instrumente in implementarea Managementului calitatii Administrative la nivelul Primariei Municipiului Craiova cod SIPOCA 487/MySmis+ 1191288,  finanţat în cadrul Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 - 2020, componenta 1 – CP6/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității,

- Dispozitia nr. 3293/2018 privind infiintarea a doua posturi contractuale de experti, in afara organigramei, pe perioada determinata de 36 zile pentru implementarea proiectului SIMCA - Standarde si instrumente in implementarea Managementului calitatii Administrative la nivelul Primariei Municipiului Craiova proiectul SIMCA- Standarde si instrumente in implementarea Managementului calitatii Administrative la nivelul Primariei Municipiului Craiova cod SIPOCA 487/MySmis+ 1191288,  finanţat în cadrul Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 - 2020, componenta 1 – CP6/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității, conform contractului de finantare nr.150/21.06.2018 incheiat intre Municipiul Craiova si Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa  si aprobarea procedurii interne de recrutare si selectie  a personalului ce urmeaza a fi incadrat pe posturi in afara organigramei, pe perioada determinata de 36 zile

- Codul Muncii – Legea 153/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de selectie pentru angajarea pe perioada determinata de 36 zile a urmatoarelor tipuri de experti, personal contractual,  pe posturi infiintate in afara organigramei, in vederea implementarii proiectului SIMCA-  Standarde si instrumente in implementarea Managementului calitatii Administrative la nivelul Primariei Municipiului Craiova proiectul SIMCA- Standarde si instrumente in implementarea Managementului calitatii Administrative la nivelul Primariei Municipiului Craiova cod SIPOCA 487/MySmis+ 1191288,  finanţat în cadrul Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 - 2020, componenta 1 – CP6/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității:

 1. posturi de expert - Pentru îndeplinirea Activității nr.3 - Realizarea unei Analize Diagnostic a sistemului de management al calitatii existent in vederea tranzitiei la prevederile standardului SR EN ISO 9001/2015, in concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020 si organizarea a 3 workshop-uri cu personalul din grupul tinta,

 

Principalele atributii ale expertilor externi sunt:

- stabilirea temelor de discutii din cadrul celor trei workshop-uri în concordanta cu obiectivul propus;

- moderarea discutiilor din cadrul întâlnirilor de lucru;

- identificarea proceselor, a elementelor relevante, a partilor interesate, a domeniului de aplicare a sistemului de management al calitatii in cadrul organizatiei;

- determinarea responsabilitatilor, secventelor de desfasurare si interactiunilor dintre procese;

- identificarea relatiilor de coordonare si subordonare, a autoritatilor si competentelor, a metodelor de conducere si a relatiilor oganizatorice;

- identificarea modalitatilor de documentare (structura documente, tipuri de documente, etc.) a sistemului de management al calitatii din cadrul organizatiei;

- realizarea analizei SWOT asupra sistemului institutional;

- elaborarea strategiei de tranzitie. Stabilirea masurilor si a calendarului activitatilor pentru tranzitia la standardul ISO 9001:2015;

- stabilirea necesitatilor de instruire prin identificarea actorilor cheie si a tematicii activitatilor de formare în concordanþa cu obiectivul principal al proiectului, axate pe temele specifice enumerate în Ghidul solicitantului CP 6/2017;

- cuprinderea tuturor etapelor si a concluziilor într-un raport final (analiza diagnostic).

- identificarea cursurilor care vor reprezenta nevoia de instruire de la momentul actual in ceea ce priveste managementul calitatii la nivelul Primariei Municipiului Craiova, si impus cursul de auditor intern pentru realizarea tranzitiei la prevederile standardului SR EN ISO 9001:2015

Condițiile de  participare sunt urmatoarele :

- Pregătire de bază – absolvent studii superioare;

- Vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului : 5 ani;

- Experienta de lucru in proiecte finantate din fonduri externe sau naționale

- Să fie autorizați şi/sau acreditați pentru expertizarea sistemului de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001:2008 / auditori în domeniul calităţii;

- Experiență în tranzitia la standardul SR EN ISO 9001:2015;

- Experiență în aplicarea prevederilor OMFP 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

 

Poate participa la procedura interna de recrutare și selecție pentru angajarea de personal contractual pe posturile în afara organigramei, persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și. după caz. de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la procedura interna  de recrutare și selecție candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere  adresată conducerii Primariei Craiova si declaratia de disponibilitate ;- conform anexei I
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile și originalele documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile și originalele documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 4. un document care atestă vechimea în muncă. în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae, model Europass. semnat și datat pe fiecare pagină.

         Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

         In cazul documentului prevazut la lit. e) candidatul declarant admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declarative pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar , cel mai tarziu pana la data desfasurarii interviului.

         Actele solicitate vor fi prezentate si in original in vederea conformitatii copiilor.

         Concursul consta in  selecția dosarelor ( CV-uri) de înscriere si interviul si se organizeaza la sediul Primariei Municipiului Craiova din str. AI Cuza nr. 7,  in data de 17.09.2018, ,ora 11.00.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 3 zile lucratoare de la data afisarii anunţului la sediul Primariei Municipiului Craiova si pe site-ul Primariei, respectiv  din data de 19.09.2018.

Lipsa documentelor, neconcordanta intre informatiile din dosar si documentele solicitate candidatilor, depunerea acestora  la alta adresa decat cea indicata in anunt sau dupa termenul limita precizat, atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

Concursul se va desfasura conform urmatorului calendar:

19.09.2018 - publicare anunt recrutare si selectie

21.09.2018 - termen limita de depunere dosare

25.09.2018 -desfasurare I etapa- selectie dosare

26.09.2018 - afisare rezultate selectie dosare

27.09.2018 - termen depunere contestatii etapa I

28.09.2018 - termen solutionare contestatii etapa I

01.10.2018 - desfasurare etapa II – interviu

01.10.2018 -  afisare rezultate interviu

02.10.2018 -  termen depunere contestatii etapa II

03.10.2018 -  termen solutionare contestatii etapa II

04.10.2018 -  publicare rezultate finale

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

 

           

 

Documente ataşate:
Publicat: 26 septembrie 2018, 16:39
Publicat: 19 septembrie 2018, 09:22