Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Anunt examen de promovare în gradul profesional superior sau treapta profesională superioară celei deţinute de personalul contractual de execuţie
Publicat: 5 mai 2017, 10:52, Actualizat: 5 mai 2017, 10:52

ANUNŢ

 

 

 

 

Primăria Municipiului Craiova organizează examen de promovare în gradul profesional superior sau treapta profesională superioară celei deţinute de personalul contractual de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile Legii  nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul central din str. A. I. Cuza nr. 7, în data de 19.05.2017, ora 10.00. Examenul va consta în susţinerea unei probe scrise.  

Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate. Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, care trebuie să conţină elementele prevăzute în art. 41 alin. 9 din anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.