Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2015
Licitaţie publică pentru vânzarea unor deşeuri reciclabile(beton concasat)
Publicat: 6 iulie 2015, 13:50

Anunţ de Vânzare prin Licitaţie Publică

 

 

a) Denumirea şi adresa instituţiei publice, precum şi locul unde pot fi văzute bunurile  materialele  care fac obiectul licitaţiei;

Primăria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel.0251/416235 fax.40251/411561, organizează în data de 17.07.2015 ora 10,00 la sediul său din Municipiul Craiova, str. A.I.Cuza nr.7,  Judeţul Dolj, licitaţie  publică  pentru vânzarea unor deşeuri reciclabile(beton concasat), rezultate în urma lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34. Materialele se vor ridica de la adresa Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34.

Obiectul licitaţiei:  Vânzarea unei cantităţi estimate de 11.045,34mc beton concasat cu valoare de 220.900lei fără TVA.

        Procedura aplicată pentru încheierea contractului

În conformitate cu H.G. nr. 841/1995 anexa 2 modificată şi completată prin H.G. nr. 966/1998, se aplică licitaţia publică cu strigare. Licitaţia, respectiv adjudecarea, se va face pentru întreaga cantitate de beton concasat.

b) Adresa, data şi ora ţinerii licitaţiei pentru vânzarea bunurilor, precum şi datele de desfăşurare a următoarelor licitaţii, în caz de neadjudecare;

Licitaţia se organizează în data de 17.07.2015 ora 10,00 la sediul său din Municipiul Craiova str.A.I.Cuza nr.7,  Judeţul Dolj.

Data limită pentru depunerea documentelor de participare la licitaţie: 17.07.2015 ora 9,30, la registratura Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7—Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Audienţe.

Persoanele care vor participa la licitaţie trebuie să prezinte împuternicire scrisă, în cazul în care nu este reprezentantul legal al ofertantului.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în condiţiile H.G. nr. 841/1995 anexa 2 modificată şi completată, Anexa 2, cap.5, subcapitolul 5.5-5.6, în zilele de 22.07.2015, ora 10,00 şi dacă este cazul, 27.07.2015, ora 10,00.

Datele limită pentru depunerea  documentelor de participare la licitaţie în aceste cazuri este 22.07.2015, ora 9,30 şi respectiv 27.07.2015 ora 9,30. 

c) Preţul de pornire a licitaţiei;

Pentru licitaţia din data de  17.07.2015  ora 10,00 preţul  minim de vânzare de la care porneşte licitaţia va fi precizat pentru beton concasat în lei/mc fără TVA, dar nu mai puţin de 20lei/mc.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare

Ofertele vor fi analizate şi evaluate după criteriul: preţul cel mai mare (calculat prin înmulţirea cantităţii estimate cu preţul ofertat al sortimentului beton concasat).

După deschiderea ofertelor şi evaluarea acestora, dacă sunt conform cerinţelor privind documentele depuse şi a preţului minim, se va trece la stabilirea clasamentului ofertelor financiare.

 În cazul în care pe primul loc al clasamentului ofertelor financiare sunt mai multe oferte se va trece la supralicitaţie. Salturile de supralicitare sunt anunţate în cadrul sedinţei de licitaţie de către preşedintele comisiei de licitaţie.

Ofertanţii care nu au avut oferte conforme (respectiv nu au depus toate documentele sau nu au oferit preţul minim de vânzare pentru sortimentul beton concasat) nu vor putea să participe la salturile de supralicitare. 

d) Condiţiile de participare la procedura de licitaţie

Fiecare ofertă va trebui să conţină:

Taxa de participare la licitaţie: este de 100 lei şi poate fi achitat cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova sau prin ordin de plată.

Taxa de participare la licitatie nu se returnează participanţilor.

Garanţia de participare: este de 10% din preţul de vânzare calculat pentru cantitatea estimată, respectiv de 22.090,00 lei fără TVA şi poate fi achitată prin virament bancar confirmat de către trezorerie sau de banca emitentă la care ofertantul are cont.

Garanţia de participare poate fi restituită numai după încheierea procedurii de licitaţie pentru cei declaraţi necâştigători, aceştia având obligaţia de a depune solicitarea scrisă şi înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Craiova.

Ofertantul declarat câştigător va primi garanţia de participare numai după finalizarea contractului de vânzare-cumpărare şi achitarea integrală a preţului adjudecat în cadrul licitaţiei pentru cantitatea finală de beton concasat, ce va rezulta în urma lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34. Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a depune solicitarea scrisă şi înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Craiova privind returnarea garanţiei de participare.

e) Numărul de telefon sau de fax unde se pot obţine relaţii despre materialele  rezultate în urma demolării sau dezmembrării bunurilor, scoase la vânzare şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii achizitori spre a fi admişi la licitaţie.

Pentru obţinerea de relaţii suplimentare oricare ofertant interesat se va  adresa Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, sau la telefon/fax 0251/411008. Solicitările de clarificări se pot obţine până la data de 14.07.2015 ora 10.00 la  telefon/fax 0251/411008, persoană de contact dl.Cristian Ionuţ Gâlea.

 

Condiţii pentru participarea la licitaţie :

La licitaţile de vânzare a materialelor, poate participa orice persoană fizică sau juridică, potenţial cumpărătoare, care depune oferta la registratura Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7, până la data prevăzută în anunţ.

Oferta va conţine următoarele documente: 

- 1) dovada achitării taxei de participare la procedura de licitaţie publică (chitanţa eliberată de casieria Primăriei Municipiului Craiova sau ordin de plată confirmat de către bancă - în original).

- 2) dovada achitării garanţiei de participare la procedura de licitaţie publică (virament bancar confirmat de către bancă sau trezorerie - în original).

- 3) copie legalizată sau originalul certificatului de înmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice.

- 4) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigible de plată a impozitelor şi taxelor de stat precum şi cele către autorităţile publice locale.

- 5) împuternicire scrisă, în cazul în care participă altă persoană decât reprezentantul legal al ofertantului.

- 6) copie C.I. sau B.I. al participantului la deschiderea ofertelor, care va avea asupra sa şi legitimaţia de identificare în original.

- 7) oferta finaciară ce va conţine oferta de preţ pentru sortimentul beton concasat (preţ în lei/mc fără TVA), care trebuie să fie mai mare sau egală cu preţul minim de vânzare menţionat mai sus. Această ofertă va fi ştampilată şi semnată de către reprezentantul legal al ofertantului.

Toate aceste documente vor fi în interiorul plicului depus de fiecare ofertant, până la data 17.07.2015 ora 9:30, plic închis şi sigilat de către ofertant. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea ofertantului, cu adresa şi telefonul acestuia. Pe plic se va scrie de către ofertant „Ofertă la licitaţia  publică  pentru vânzarea unor deşeuri reciclabile(beton concasat), rezultate în urma lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34.

A nu se deschide înainte de data de 17.07.2015 , ora 10.00

Neîndeplinirea condiţiilor minime de participare duce la descalificarea ofertei.

Nu vor fi acceptaţi la procedură potenţialii ofertanţi care au avut relaţii contractuale cu Primăria  Municipiului Craiova în ultimele 24  luni (2 ani) şi nu şi-au îndeplinit obligaţiile de orice natură faţă  de aceasta.

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitatie se va face în prezenţa tuturor ofertantilor, la  sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.

Oferta stabilită câştigătoare va fi cea care satisface toate condiţiile de eligibilitate, cerinţele impuse prin prezentul anunţ şi întruneşte condiţia preţ minim de vânzare pentru sortimentul beton concasat şi criteriul de atribuire  preţul cel mai mare/mc de beton concasat.

Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii în cazul în care consideră că nu s-au respectat dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

 

Contestaţiile se depun la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7 în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de licitaţie publică.

 

Instituţia publică este obligată să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.

 

 

f) Informaţii referitoare la clauzele contractuale

Cumpărătorul este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare şi să achite integral preţul adjudecat prin acestă procedură al pachetului final, ce va rezulta în urma lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34. Preţul se va plăti eşalonat pe toată perioada derulării lucrărilor de demolare.

Cumpărătorul este obligat de a presta toate serviciile aferente (cântarire, transport) fără a solicita modificarea preţului din contract.

Cumpărătorul este obligat să transporte deşeurile reciclabile, ce fac obiectul acestei proceduri de licitaţie publică, pe parcursul lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34, după data intrării în vigoare a contractului.

Cumpărătorul este pe deplin răspunzător în cazul în care nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile.

Soluţionarea litigiilor: orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei sau în legătură cu îndeplinirea contractului se va soluţiona  pe cale amiabilă, prin tratative directe        

Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, vânzătorul şi cumpărătorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.              

Legea aplicabilă contractului va fi conform legilor din România.

 

 

 

 

 

                                                       DIRECTOR EXECUTIV,       

                                                          Cristian Ionuţ Gâlea