Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2015
ANUNŢ RELUARE LICITAŢIE PUBLICĂ
Publicat: 19 martie 2015, 14:24

 

ANUNŢ  RELUARE LICITAŢIE PUBLICĂ

1. Informaţii generale privind concedentul în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax ale autorităţii contractante:

   Primăria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel. 0251/411008; fax 0251/411008

2. Informaţii generale privind obiectul  concesiunii,în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

       Obiectul concesiunii prin licitaţie publică (reluare) îl constituie  terenul proprietate publică a municipiului Craiova ,în suprafaţă  de 1241 mp, situat în intravilanul municipiului Craiova, str. Tabaci, nr. 2, C.F. nr. 53383, în vederea construirii unei pieţe agroalimentare.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire : documentaţia de atribuire inclusiv Caietul de sarcini a fost întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.54/2006

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei  de atribuire; documentaţia de atribuire inclusiv caietul de sarcini şi Certificatul de Urbanism se pun la dispoziţia oricărei persoane interesate,care a înaintat o solicitare pe suport de hîrtie,înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, Centrul pentru Informareae Cetăţeni şi Audienţe

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire : documentaţia  de atribuire, inclusiv caietul de sarcini şi Certificatul de Urbanism se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 1, Direcţia Patrimoniu/ Serviciul Patrimoniu, etaj 3, cam. 304, tel.0251/411008.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui  exemplar: potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006  costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire  inclusiv caietul de sarcini şi Certificatul de Urbanism este de 200 lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova sau prin ordin de plata, cec, etc.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:10.04.2015. ora 16:00

4. Informaţii privind oferta: Ofertele vor conţine cerinţele specificate prin documentaţia  de atribuire inclusiv caietul de sarcini şi instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 16.04.2015, ora 9:45

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7,Centrul pentru Informare  Cetăţeni şi Audienţe

4.3.Numărul de exemplare în care se depune oferta: 1 exemplar conform documentaţiei de atribuire.

5. Data şi locul la care se va desfaşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor : 16.04.2015 ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, Sala Nicolae Romanescu

6. Denumirea,adresa, numărul de telefon,tetefax şi /sau adresa de e-mail ale instituţiei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: soluţionarea litigiilor se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificările şi completările ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la Secţia de Contencios a Tribunalului Dolj,str. Brestei nr.12,telefon/fax:0251-418612/0251-419851.

7. Data transmiterii anunţului pentru publicare: 18.03 .2015