Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2015
Anunt pentru vânzarea unor deşeuri reciclabile, rezultate în urma lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34
Publicat: 26 iunie 2015, 11:34

ANUNŢ

Primăria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel.0251/416235 fax.40251/411561, invită agenţii economici care au ca obiect de activitate - activitatea de achiziţionare de materiale refolosibile -, în data de 02.07.2015 ora 10:00, la sediul său din Municipiul Craiova, str. A.I.Cuza nr.7,  Judeţul Dolj, pentru vânzarea unor deşeuri reciclabile, rezultate în urma lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34. Materialele se vor ridica de la adresa Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34.

Obiectul vânzării:  Vânzarea la pachet pentru întreaga cantitate de  materiale respectiv:

       a) Fier vechi, oţel  = 726.840 kg (cantitate estimată)

       b) Cabluri aluminiu = 10.260 kg (cantitate estimată)

       c) Cabluri cupru = 3.180 kg (cantitate estimată)

        Procedura aplicată pentru încheierea contractului

În conformitate cu H.G. nr. 841/1995 anexa 2 modificată şi completată prin H.G. nr. 966/1998, se aplică procedura de ofertă de preţ. Adjudecarea, se va face la pachet pentru întreaga cantitate şi pentru toate materialele ( Fier vechi, Oţel, Cabluri de aluminiu şi Cabluri de cupru)

b) Adresa, data şi ora ţinerii şedinţei de vânzarea bunurilor prin oferte de preţ, precum şi datele de desfăşurare a următoarelor şedinţe, în caz de neadjudecare;

Şedinţa de vânzare prin oferte de preţ se organizează în data de 02.07.2015 ora 10,00 la sediul său din Municipiul Craiova str.A.I.Cuza nr.7 ,  Judeţul Dolj.

Data limită pentru depunerea documentelor de participare la procedura de vânzare prin oferte de preţ: 02.07.2015 ora 9,30, la registratura Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7—Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Audienţe.

Persoanele care vor participa la licitaţie trebuie să prezinte împuternicire scrisă, în cazul în care nu este reprezentantul legal al ofertantului.

În caz de neadjudecare, procedura de ofertă de preţ se va repeta în condiţiile H.G. nr. 841/1995 anexa 2 modificată şi completată, Anexa 2, cap.5, subcapitolul 5.14, completat de 5.6, 5.7 şi 5.8 în zilele de 08.07.2015, ora 10,00 şi dacă este cazul, 14.07.2015, ora 10,00.

Datele limită pentru depunerea  documentelor de participare la procedura de ofertă de preţ, în cazurile repetării, sunt 08.07.2015, ora 9,30 şi respectiv 14.07.2015 ora 9,30

c) Preţul de pornire a ofertei de preţ;

Pentru procedura de ofertă de preţ din data de  02.07.2015  ora 10,00 preţul  minim de vânzare de la care  se porneşte va fi precizat pentru fiecare sortiment în parte în lei/kg fără TVA, dar nu mai puţin de:

- 0,97 lei/kg pentru fier vechi, oţel;

- 1,94 lei/kg pentru cabluri aluminiu;

- 7,77 lei/kg pentru cabluri cupru.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare

Ofertele vor fi analizate şi evaluate după criteriul: preţul cel mai mare/pachet (calculat, pentru fiecare ofertă, prin însumarea valorilor de vânzare a fiecărui sortiment ce va rezulta prin înmulţirea cantităţii estimate cu preţul ofertat al fiecărui sortiment: fier vechi şi oţel, cabluri aluminiu, cabluri cupru).

După deschiderea ofertelor şi evaluarea acestora, dacă sunt conforme cerinţelor privind preţul minim (şi în cazul în care există mai multe oferte de preţ clasate pe primul loc, având ofertă identică de preţ) se va trece la salturile de supralicitare la care vor participa numai ofertanţii care au fost clasaţi pe primul loc în clasamentul ofertelor de preţ. Salturile de supralicitare sunt anunţate în cadrul sedinţei de ofertă de preţ de către preşedintele comisiei de licitaţie.

Ofertanţii clasaţi sub locul celor clasaţi pe primul loc precum şi cei care nu au avut oferte conforme (respectiv nu au oferit preţul minim de vânzare pentru fiecare sortiment în parte) nu vor putea să participe la salturile de supralicitare, fiind invitaţi să părăsească sala. 

d) Condiţiile de participare la procedura ofertă de preţ

Fiecare ofertă va trebui să conţină:

Taxa de participare la licitaţie: este de 100 lei şi poate fi achitat cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova sau prin ordin de plată.

Taxa de participare nu se returnează participanţilor.

Garanţia de participare: este de 10% din preţul de vânzare calculat pentru cantităţile estimate, respectiv de 75.000,00 lei fără TVA şi poate fi achitată prin virament bancar confirmat de către trezorerie sau de banca emitentă la care ofertantul are cont.

Garanţia de participare poate fi restituită numai după încheierea procedurii de ofertă de preţ pentru cei declaraţi necâştigători, aceştia având obligaţia de a depune solicitarea scrisă şi înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Craiova.

Ofertantul declarat câştigător va primi garanţia de participare numai după finalizarea contractului de vânzare-cumpărare şi achitarea integrală a preţului adjudecat în cadrul acestei proceduri  pentru pachetul final, ce va rezulta în urma lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34. Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a depune solicitarea scrisă şi înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Craiova privind returnarea garanţiei de participare.

e) Numărul de telefon sau de fax unde se pot obţine relaţii despre materialele  rezultate în urma demolării sau dezmembrării bunurilor, scoase la vânzare şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii achizitori spre a fi admişi la licitaţie.

Pentru obţinerea de relaţii suplimentare oricare ofertant interesat se va  adresa Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, sau la telefon/fax 0251/411008.

 Solicitările de clarificări se pot obţine până la data de 30.06.2015 ora 10.00 la  telefon/fax 0251/411008, persoană de contact dl.Cristian Ionuţ Gâlea.

Condiţii pentru participarea la procedura de ofertă de preţ :

La procedura de ofertă de preţ privind vânzarea materialelor, poate participa orice agent economic care are ca obiect de activitate - achiziţionarea de materiale refolosibile -, care depune oferta la registratura Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7, până la data prevăzută în această invitaţie.

Oferta (depusă într-un plic sigilat) va conţine următoarele documente: 

- 1) dovada achitării taxei de participare la procedura de ofertă de preţ (chitanţa eliberată de casieria Primăriei Municipiului Craiova sau ordin de plată confirmat de către bancă – document depus în original).

- 2) dovada achitării garanţiei de participare la procedura de ofertă de preţ (virament bancar confirmat de către bancă sau trezorerie – document depus în original).

- 3) copie legalizată sau originalul certificatului de înmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal, pentru agentul economic care are ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile.

- 4) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigible de plată a impozitelor şi taxelor de stat precum şi cele către autorităţile publice locale.

- 5) împuternicire scrisă, în cazul în care participă altă persoană decât reprezentantul legal al ofertantului.

- 6) copie C.I. sau B.I. al participantului la deschiderea ofertelor, care va avea asupra sa şi legitimaţia de identificare în original.

- 6) oferta finaciară ce va conţine oferta de preţ pentru fiecare sortiment (în lei/kg fără TVA), care trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu preţul minim de vânzare menţionat mai sus. Această ofertă va fi ştampilată şi semnată de către reprezentantul legal al ofertantului, fiind introdusă într-un alt plic sigilat, având scris „Ofertă Financiară”.

Toate aceste documente vor fi în interiorul plicului depus de fiecare ofertant, până la data 02.07.2015 ora 9:30, plic închis şi sigilat de către ofertant. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea ofertantului, cu adresa , telefonul şi numele persoanei de contact. Pe plic se va scrie de către ofertant „ Ofertă la procedura de vânzare prin ofertă de preţ privind vânzarea unor deşeuri reciclabile, rezultate în urma lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34. A nu se deschide înainte de data de 02.07.2015 , ora 10.00”

Neîndeplinirea condiţiilor minime de participare duce la descalificarea ofertei.

Nu vor fi acceptaţi la procedură potenţialii ofertanţi care au avut relaţii contractuale cu Primăria  Municipiului Craiova în ultimele 24  luni (2 ani) şi nu şi-au îndeplinit obligaţiile de orice natură faţă  de aceasta.

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la procedură se va face în prezenţa tuturor ofertantilor, la  sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.

Oferta stabilită câştigătoare va fi cea care satisface toate condiţiile de eligibilitate, cerinţele impuse prin prezenta invitaţie şi întruneşte condiţia preţ minim de vânzare pentru fiecare sortiment şi criteriul de atribuire  preţul cel mai mare/pachet (fier vechi şi oţel, cabluri aluminiu, cabluri cupru).

Participanţii la procedură pot formula contestaţii în cazul în care consideră că nu s-au respectat dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea acesteia, aşa cum este descrisă în prezenta invitaţie.

 

Contestaţiile se depun la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7 în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de vânzare prin ofertă de preţ.

 

Instituţia publică este obligată să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.

 

f) Informaţii referitoare la clauzele contractuale

Cumpărătorul este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare şi să achite integral preţul adjudecat prin acestă procedură al pachetului final, ce va rezulta în urma lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34. Preţul se va plăti eşalonat pe toată perioada derulării lucrărilor de demolare.

Cumpărătorul este obligat de a presta toate serviciile aferente (cântarire, transport) fără a modifica preţul contractului.

Cumpărătorul este obligat să transporte deşeurile reciclabile, ce fac obiectul acestei proceduri, pe parcursul lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34, după data intrării în vigoare a contractului.

Cumpărătorul este pe deplin răspunzător în cazul în care nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile.

Soluţionarea litigiilor: orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei sau în legătură cu îndeplinirea contractului se va soluţiona  pe cale amiabilă, prin tratative directe        

Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, vânzătorul şi cumpărătorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.              

Legea aplicabilă contractului va fi conform legilor din România.