Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Servicii de acceptare de plăţi electronice prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul bancar
Publicat: 29 septembrie 2014, 11:24

1.Denumirea, codul fiscal, adresă, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale  autorităţii contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel:0251-416235, fax: 0251-411561

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achiziţie directă

b) Tipul contractului: ”Servicii de acceptare de plăţi electronice prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul bancar (SNEP)”;

3.Natura şi cantitatea serviciilor ce se vor achiziţiona: servicii bancare, cod CPV: 66110000-4, servicii bancare, conform cerinţelor Caietului de Sarcini nr. 70308/30.05.2012 întocmit de Serviciul Inspecţie Fiscală, Direcţia Impozite şi Taxe;

4.Termenul de prestare a serviciilor: 7 luni, respectiv până la data de 31.12.2012, cu posibilitate de prelungire de 4 luni;

5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.06.2012, ora 10:00

b)Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Craiova – Serviciul Relaţii cu Publicul şi Audienţe, strada A. I. Cuza, nr. 1, cod 200585 Craiova – Dolj.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba românã.

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă: 60 zile

7. Alte informaţii:

a) documentele care însoţesc oferta:

-declaraţie privind neîncadrarea în prevederile  art.180 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 10.1);

-declaraţie privind neîncadrarea în prevederile  art.181 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 10.2);

-declaraţie privind neîncadrarea într-o situaţie de conflict de interese (Formularul nr. 1);

-certificat unic de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (CUI), în copie;

-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului emis cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor, din care rezultă :

a)că ofertantul are ca obiect de activitate şi activităţi ce fac obiectul achiziţiei publice;

b)că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de către un judecator sindic sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situaţii. 

c)că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la suspendarea temporară a activităţii, operantă în perioada de depunere a ofertei şi/sau executării contractului.

-informaţii generale (Anexa nr. 11).

Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor care urmează să fie furnizate cu cerinţele minime prevăzute în Caietul de Sarcini, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondenţei propunerii tehnice cu cerinţele minime solicitate prin Caietul de Sarcini.   De asemenea propunerea tehnică va include şi Graficul de prestare servicii (Anexa nr.20 B);

Propunerea financiară: Ofertantul trebuie să prezinte oferta conform Formularului de oferta servicii – Anexa nr.24, la care se va anexa Centralizatorul de preţuri servicii – Anexa nr.25.

 

b)modul de prezentare al ofertei: Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original” şi, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie sã fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisã, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea financiară, propunerea tehnică şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.

Ofertantul are obligaţia de a întocmi un opis al documentelor;

Atât originalele ofertei cât şi copia acesteia vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină.

Oferta se va depune însoţită de scrisoarea de înaintare-Anexa nr.45.

 

NOTĂ:

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică (inclusiv specimen de semnătură).

 

c)modul de transmitere al ofertei: prin poştă sau prin depunere direct la sediul autorităţii contractante.

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitaţia de participare şi/sau după expirarea datei limită pentru depunere se consideră întârziată şi în baza art.33, alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006, va fi respinsă.

 

d)documentaţia de atribuire se poate obţine gratuit pe suport de hârtie de la Primăria Municipiului            Craiova – Serviciul Achiziţii Publice, str. A.I. Cuza, nr.1, cam. 112, tel/fax: 021/415907 sau în format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro/licitatii;

8. Data transmiterii invitaţiei de participare: 05.06.2012. 

 

 

    Primar,                                                     Şef Serviciu,                   

                        Antonie Solomon                                             Sabina Dumitru

Documente ataşate: