Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Invitatie de participare – realizare sens giratoriu
Publicat: 29 septembrie 2014, 11:18

CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Invitaţie de participare

I.1) Autoritatea contractanta: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, Craiova, cod 200585, jud. Dolj, tel:+40 251415907, fax: +40 251411561, e-mail:sabinadumitru@primariacraiova.ro

 2) Adresa la care se transmit ofertele: str. A. I. Cuza nr. 1, Craiova, cod 200585, jud. Dolj, punct de contact: Serviciul de Relatii Publice si Audiente, in atentia: Serviciului Achizitii Publice

II.1) Denumire contract: „Realizarea unui sens giratoriu la intersectia strazilor: Libertatii, Madona Dudu si Bibescu (PT+DDE+DTAC)”

2) Tip contract: contract de servicii

3) Modalitatea de atribuire: un contract de achizitie publica

4) Obiectul contractului: „Realizarea unui sens giratoriu la intersectia strazilor: Libertatii, Madona Dudu si Bibescu (PT+DDE+DTAC)”, conform cerintelor Caietului de Sarcini nr. 70818/30.05.2012

5) CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

6) Durata contractului:2 luni

III. 1) Conditii de participare:

Se vor prezenta urmatoarele documente:

a) Situatia personala a operatorilor economici, inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006: completare Anexa nr. 10.2 din Sectiunea Formulare;

- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006: completare Anexa nr. 10.1 din Sectiunea Formulare;

- Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese: completareFormular nr. 1din Sectiunea Formulare;

- Certificat de participare cu oferta independenta: completare Anexa Ordin 314/2010 din sectiunea Formulare;

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, cu cel mult 30 zile înainte de data de depunere a ofertelor,din care rezultă:

a)ca ofertantul are ca obiect de activitate si activitati ce fac obiectul achizitiei publice;

b)ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situaţii.

c)ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, operanta in perioada de depunere a ofertei si/sau executarii contractului.

Obiectul contractului de servicii trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.

b) Capacitatea economica si financiara a operatorilor economici

- Informaţii generale: completare Anexa nr. 11- Informatii generale din Sectiunea Formulare.

c) Capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici

- Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii: completare Anexa nr. 13–Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de prestări servicii, din Sectiunea Formulare;

- Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii trei ani – Anexa nr. 14 din Sectiunea Formulare;

- Lista cu personalul de conducere, precum şi persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului de prestari servicii: completare Anexa nr. 17 – Informaţii referitoare la personalul de conducere din sectiunea Formulare;

d)Standarde de asigurare a calitatii

Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate care atesta certificarea sistemului propriu de management al calităţii ofertantului pentru activitatea care face obiectul prezentei proceduri – ISO 9001 sau echivalent.

Nota:

Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”, însotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora în limba romana.

2) Modul de prezentare al propunerii tehnice:

Ofertantul are obligaţia de a face dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini nr. 70818/30.05.2012

Propunerea tehnicã va fi prezentatã astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondentei propunerii tehnice cu cerinţele solicitate prin Caietul de Sarcini.

În acest scop, Propunerea tehnica va conţine cel putin următoarele:

-Memoriul tehnic de specialitate: acesta va contine obligatoriuun comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice din Studiul de Fezabilitate-Varianta II, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificaţiile respective;

-Graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activitatilor si sarcinilor respective, conform Formular nr. 20 B din Sectiunea Formulare, defalcat pe faze:

– proiect tehnic

- detalii de executie;

-documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire.

-Alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

Nota:

Documentatiile de proiectare se vor intocmi in conformitate cu prevederile HG nr.28/09.01.2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventiisi Ordinului nr.863/02.07.2008, pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare privind specificul fiecarei documentatii.

Propunerea tehnica va fi semnata de persoane împuternicite ale operatorului economic şi va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toata perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.

3) Modul de prezentare al propunerii financiare:

Propunerea financiara se va intocmi si prezenta conform Formularului de oferta servicii – Anexa nr. 24, la care se va anexa Centralizatorul de preturi servicii – Anexa nr. 25 din Sectiunea Formulare.

Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate si orice costuri legate de indeplinirea in conditii corespunzatoare a contractului de achizitie publica.

Propunerea financiara va fi semnata de persoane împuternicite ale operatorului economic si va avea un caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.

4) Modul de prezentare al ofertei:

Ofertantul va sigila oferta si documentele care însoţesc oferta în original si copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original” si, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător si netransparent. Plicurile interioare trebuie sã fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisã, în cazul în care oferta respectivã este declaratã întârziatã. Propunerea financiara, propunerea tehnica si documentele de calificare se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzător.

Plicul exterior trebuie sã fie marcat cu adresa autorităţii contractante si cu inscripţia “A nu se deschide înainte de data 15.06.2012, ora 10:00”.

Ofertantul are obligatia de a întocmi un opis al documentelor.

Atat originalele ofertei cat si copiile acesteia vor fi numerotate, semnate si stampilate pe fiecare pagina.

Oferta se va depune însotita de scrisoarea de inaintare (Anexa nr. 45 din Sectiunea Formulare).

IV. 1) Modalitatea de achizitionare: achizitie directa

2) Criteriu de atribuire: Oferta cu pretul cel mai scazut si care indeplineste cerintele tehnice din Studiul de Fezabilitate

3) Limba de redactare a ofertei: romana

4) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

5) Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor

6) Data si ora limita de depunere a ofertelor:15.06.2012 ora 10.00

V. Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire:in format electronic pe site-ul www.primariacraiova.ro.

Data transmiterii invitaţiei de participare: 06.06.2012.