Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Invitatie de participare „Reabilitare si dotare Camin Cultural Mischii”
Publicat: 29 septembrie 2014, 13:00

Serviciul Licitatii

Nr. 155863/22.11.2012

            

CĂTRE

 

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

 

Invitaţie de participare

 

I. 1) Autoritatea contractanta: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, Craiova, cod 200585, jud. Dolj,  tel: + 40 251415907, fax: +40 251411561, e-mail achiziţii@primariacraiova.ro

2) Adresa la care se transmit ofertele: str. A. I. Cuza nr. 7, Craiova, cod 200585, jud. Dolj, punct de contact: Centrul de Informare pentru Cetateni,  in atentia: Serviciului Licitatii;

 

II. 1) Denumire contract: Comunicat de presa lansare proiect „Reabilitare si dotare Camin Cultural Mischii”;

2) Tip contract: contract de servicii

3) Modalitatea de atribuire: contract de achizitii publice

4) Obiectul contractului: Comunicat de presa lansare proiect „Reabilitare si dotare Camin Cultural Mischii”, Cod SMIS  40136, conform cerintelor caietului de sarcini nr. 150928/13.11.2012

5) Cod CPV:  79341000-6 Servicii de publicitate

6) Durata contractului:  2  zile de la data lansarii comenzii de catre beneficiar

7) Cantitatea contractului: 1 buc. comunicat de presa

8) Valoarea estimata a contractului: 1.000 lei (excl. TVA)

 

III.  1) Conditii de participare:

Se vor prezenta urmatoarele documente:

a) Situatia personala a operatorilor economici, inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006: completare Anexa nr.10.2 din Sectiunea Formulare;

- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006: completare Anexa nr.10.1 din Sectiunea Formulare;

- Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese: completare formular nr.1 din Sectiunea Formulare;

- copie CUI, Statutul societatii din care sa reiasa corespondentul obiectului contractului in codurile CAEN ale activitatii ofertantului.

 

b) Capacitatea economica si financiara a operatorilor economici

- Informaţii generale: completare Anexa nr.11- Informatii generale din Sectiunea Formulare.  

 

2) Modul de prezentare al propunerii tehnice:

Propunerea  tehnică se va elabora în conformitate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini nr. 150928/13.11.2012

Propunerea tehnicã va fi prezentatã astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondentei propunerii tehnice cu cerinţele minime solicitate prin Caietul de sarcini.

În acest scop propunerea tehnica va conţine obligatoriu un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificaţiile respective.

Propunerea tehnica va fi semnata de persoane împuternicite ale operatorului economic şi va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toata perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.

3) Modul de prezentare al propunerii financiare:

Propunerea financiara se va întocmi şi prezenta conform Formularului de oferta servicii – Anexa nr. 24, la care se va anexa Centralizatorul de preturi servicii – Anexa nr. 25 din Sectiunea Formulare.

Ofertantul va include în cadrul propunerii financiare toate şi orice costuri legate de îndeplinirea în condiţii corespunzatoare a contractului de achiziţie publică.

Propunerea financiară va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic si va avea un caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractanta.

 

4) Modul de prezentare al ofertei:

Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate, marcând corespunzător  plicurile cu “Original” şi, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie sã fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisã, în cazul în care oferta respectivã este declaratã întârziatã. Propunerea financiara, propunerea tehnică şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.

 Plicul exterior trebuie sã fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia “A nu se deschide înainte de data  27.11.2012, ora 10:00”.

Ofertantul are obligatia de a întocmi un opis al documentelor.

Atat originalele ofertei cat si copiile acesteia vor fi numerotate, semnate si  stampilate pe fiecare pagina.

Oferta se va depune însotită de scrisoarea de înaintare (Anexa nr.45 din Secţiunea Formulare).

 

IV. 1) Modalitatea de achizitionare: achizitie directa

 2) Criteriu de atribuire: Oferta cu pretul cel mai scazut si care indeplineste cerintele tehnice din caietul de sarcini nr. 150928/13.11.2012

 3) Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire:  in format electronic de pe site-ul www.primaria-craiova.ro/Licitatii.

4) Limba de redactare a ofertei: Romana

5) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

6) Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor

7) Data si ora limita de depunere a ofertelor:  27.11.2012 , ora 10:00

 

V. Alte informatii: Caietul de sarcini nr.150928/13.11.2012 si formularele se regasesc in format electronic pe site-ul www.primaria-craiova.ro

 

Data transmiterii invitaţiei de participare:  22.11.2012.

  

Primar,

 Lia Olguţa Vasilescu

Pt. Sef  Serviciu,

Cristina Creţu

Intocmit,

Responsabil de procedura

insp. Gabriela Mihalcea