Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului – servicii de management si mentenanta sistem informatic integrat de executie bugetara
Publicat: 29 septembrie 2014, 11:56

Serviciul Achizitii Publice

Nr. 48657 / 17.04.2012

CĂTRE,

SC INDUSTRIAL SOFTWARE SRL

Sibiu, str. Prof. Petru Span, nr.1A

Fax: 0269/210559Invitaţie de participare

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel:0251-415907, fax:0251-411561, e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro

2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: negociere fără publicarea prealabila a unui anunţ de participare.

b) Tipul contractului: servicii de management si mentenanta sistem informatic integrat de executie bugetara.

a) Natura si cantitatea servicilor ce se vor achiziţiona:

Servicii de management si mentenanta sistem informatic integrat de executie bugetara conform caietului de sarcini.

3. Durata de prestare a serviciilor: incepând cu data semnarii contractului si pana la 31.12.2011, cu posibilitate de prelungire 4 luni.

4. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.04.2012, ora 10:00

b) Adresa la care trebuie transmisa/depusa oferta: Primăria Municipiului Craiova – Directia Relatii cu Publicul si Audiente-Registratura, str. A. I. Cuza nr. 1

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română

5. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-si menţină oferta valabilă: 90 zile

6. a) Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanţii legali sau împuterniciţi ai acestora.

b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 23.04.2012, ora 11:00 la sediul Primăriei municipiului Craiova din str. A. I. Cuza nr. 1-sala de sedinte(parter)

7. Cai de atac: eventualele contestaţii se depun

- la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu sediul in Bucuresti, str. Stravopoleus, nr. 6 sector 3, cod postal 010873, România, tel. 021/3104641;

8. Alte informaţii: – documentaţia de atribuire se va pune la dispozitie gratuit pe suport de hartie la sediul Primariei municipiului Craiova, strada A. I. Cuza nr. 1, Serviciul Achiziţii Publice, etaj 1, cam. 112, tel. 0251/415907 sau in format electronic (prin e-mail).

9. Data transmiterii invitaţiei de participare: 17.04.2012.