Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de servicii – Comunicat de presă lansare proiect
Publicat: 29 septembrie 2014, 12:04

Serviciul Achiziţii Publice

Nr. 2637/ 11.01.2012

Invitaţie de Participare

1. Denumirea, codul fiscal, adresă, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel:0251-416235, fax: 0251-411561

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achiziţie directă

b) Tipul contractului: contract de servicii – Comunicat de presă lansare proiect “Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creştere Craiova”;

3. Natura şi cantitatea serviciilor ce se vor achiziţiona: comunicat de presă lansare proiect – “Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creştere Craiova”, cod CPV: 79341000-6, servicii de publicitate;

4. Termenul de prestare a serviciilor: 2 zile.

5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 19.01.2012, ora 10:00

b)Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Craiova – Serviciul Relatii Publice si Audiente, str. A. I.Cuza nr.1, 200595 Craiova – Dolj.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă: 30 zile

7. Alte informaţii:

a) documentele care însoţesc oferta:

- declaraţie privind eligibilitatea şi neîncadrarea în prevederile art.180 si art.181 (Anexa nr.10);

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în original, sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”, emis cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor, din care rezultă:

a)că ofertantul are ca obiect de activitate şi activităţi ce fac obiectul achiziţiei publice;

b)că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de către un judecator sindic sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situaţii.

c)că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la suspendarea temporară a activităţii, operantă în perioada de depunere a ofertei şi/sau executării contractului.

-certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (Anexa-Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă);

-informaţii generale (Anexa nr. 11).

Propunerea tehnica: Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor care urmeaza sa fie prestate cu cerintele minime prevazute in Caietul de Sarcini, în caz contrar oferta va fi declarata neconforma.

Se va preciza Tirajul mediu pentru 3 luni din anul 2011 (septembrie, octombrie, noiembrie) difuzat pe editie, care trebuie sa fie certificat de catre institutii de audit autorizate, independente.

De asemenea se vor prezenta mostre din materialele de informare şi publicitate realizate până în prezent, similare cu cele urmează a fi publicate.

Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii cu usurinta a corespondentei propunerii tehnice cu cerintele minime solicitate prin Caietul de Sarcini.

Propunerea financiara: Ofertantul trebuie sa prezinte oferta conform Formularului de oferta servicii – Anexa nr.24, la care se va anexa Centralizatorul de preturi – Anexa nr.25.

- modul de prezentare al ofertei: Ofertantul va sigila oferta si documentele care însoţesc oferta în original si copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original” si, respectiv,”Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător si netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea financiara, propunerea tehnica si celelalte documente se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzător.

Ofertantul are obligatia de a întocmi un opis al documentelor;

Atat originalele ofertei cat si copia acesteia vor fi numerotate, semnate si stampilate pe fiecare pagina.

Oferta se va depune insotita de scrisoarea de inaintare-Anexa nr.45.

NOTA:

Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa angajeze ofertantul in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica (inclusiv specimen de semnătură) şi copie după actul de identitate.

- modul de transmitere al ofertei: prin posta sau prin depunere direct la sediul autorităţii contractante.

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitatia de participare si/sau după expirarea datei limită pentru depunere se consideră întârziată si în baza art.33, alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006, va fi respinsă.

- documentaţia de atribuire se poate obtine gratuit pe suport de hartie de la Primăria Municipiului Craiova – Serviciul Achizitii Publice, str. A.I. Cuza, nr.1, cam. 112, tel/fax: 021/415907 sau in format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro, la sectiunea Licitatii;

8. Data transmiterii invitaţiei de participare: 11 .01.2012

Documente ataşate: