Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de achizitie – Producţie şi difuzare spoturi publicitare
Publicat: 29 septembrie 2014, 11:40

Serviciul Achiziţii Publie

Nr. 33763/14.03.2012

Invitaţie de Participare

1.Denumirea, codul fiscal, adresă, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel:0251-416235, fax: 0251-411561

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achiziţie directă

b) Tipul contractului: Producţie şi difuzare spoturi publicitare;

3.Natura şi cantitatea serviciilor ce se vor achiziţiona: achiziţie producţie şi difuzare spoturi publicitare, 120 apariţii pe o perioadă de 180 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului, cod CPV: 79342200-5, servicii de promovare şi 92111250-9, producţie de filme de informare;

4.Termenul de prestare a serviciilor: 31.12.2012.

5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.03.2012, ora 10:00

b)Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Craiova – Serviciul Relaţii cu Publicul şi Audienţe, strada A. I. Cuza, nr. 1, cod 200595 Craiova – Dolj.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă: 30 zile

7. Alte informaţii:

a) documentele care însoţesc oferta:

-declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 10.1);

-declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 10.2);

-declaraţie privind neîncadrarea într-o situaţie de conflict de interese (Formularul nr. 1);

-certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor şi taxelor locale şi alte venituri la bugetul local – emis de organele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, valabile la data deschiderii ofertelor.

-certificate constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul general consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice) – emis de organismele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, valabile la data deschiderii ofertelor.

-certificat unic de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (CUI), în copie;

-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului emis cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor, din care rezultă :

a)că ofertantul are ca obiect de activitate şi activităţi ce fac obiectul achiziţiei publice;

b)că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de către un judecator sindic sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situaţii.

c)că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la suspendarea temporară a activităţii, operantă în perioada de depunere a ofertei şi/sau executării contractului.

-informaţii generale (Anexa nr. 11).

Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor care urmează să fie furnizate cu cerinţele minime prevăzute în Caietul de Sarcini, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondenţei propunerii tehnice cu cerinţele minime solicitate prin Caietul de Sarcini. De asemenea propunerea tehnică va include şi Graficul de prestare servicii (Anexa nr.20 B);

Propunerea financiară: Ofertantul trebuie să prezinte oferta conform Formularului de oferta servicii – Anexa nr.24, la care se va anexa Centralizatorul de preţuri servicii – Anexa nr.25.

b)modul de prezentare al ofertei: Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original” şi, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea financiară, propunerea tehnică şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.

Ofertantul are obligaţia de a întocmi un opis al documentelor;

Atât originalele ofertei cât şi copia acesteia vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină.

Oferta se va depune însoţită de scrisoarea de înaintare-Anexa nr.45.

NOTĂ:

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică (inclusiv specimen de semnătură).

c)modul de transmitere al ofertei: prin poştă sau prin depunere direct la sediul autorităţii contractante.

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitaţia de participare şi/sau după expirarea datei limită pentru depunere se consideră întârziată şi în baza art.33, alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006, va fi respinsă.

d)documentaţia de atribuire se poate obţine gratuit pe suport de hârtie de la Primăria MunicipiuluiCraiova – Serviciul Achiziţii Publice, str. A.I. Cuza, nr.1, cam. 112, tel/fax: 021/415907 sau în format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro/licitatii;

8. Data transmiterii invitaţiei de participare: 14.03.2012