Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de achizitie – Prestarea serviciilor privind evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
Publicat: 29 septembrie 2014, 11:43

Invitaţie de Participare

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel:0251-416235, fax:0251-411561

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achizitie directa

b)Tipul contractului: “Prestarea serviciilor privind evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala”

3. Natura si cantitatea produselor ce se vor achiziţiona: servicii privind evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

4. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 30 .03.2012, ora 10:00

b) Adresa la care se depune oferta: Primaria municipiului Craiova – Serviciul Relatii cu Publicul si Audiente, strada A. I. Cuza, nr. 1;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

5. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-si menţină oferta valabilă: 30 zile

6. Alte informaţii:

a) documentele care insotesc oferta:

-declaraţie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006, cu modificarile su completarile ulterioare (Anexa nr.10.1);

-declaraţie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006, cu modificarile su completarile ulterioare (Anexa nr.10.2);

-declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese (Formularul nr.1);

-certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri la bugetul local, emis de organele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plata, valabil la data deschiderii ofertelor;

-certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice) – emis de organismele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plata, valabil la data deschiderii ofertelor;

-Certificat de inregistrare fiscala la Registrul Comertului (CUI);

-informatii generale (Anexa nr. 11).

-certificatul de abilitare in domeniul evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

Propunerea tehnica: Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor care urmeaza sa fie prestate cu cerintele minime prevazute din Caietul de Sarcini, în caz contrar oferta va fi declarata neconforma.

Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii cu usurinta a corespondentei propunerii tehnice cu cerintele minime solicitate prin Caietul de Sarcini.

Propunerea financiara: Ofertantul trebuie sa prezinte oferta conform Formularului de oferta servicii – Anexa nr.24, la care se va anexa Centralizatorul de preturi – Anexa nr.25.

b)modul de prezentare al ofertei: Ofertantul va sigila oferta si documentele care însoţesc oferta în original si copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original” si, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător si netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea financiara, propunerea tehnica si documentele de calificare se vor introduce in plicuri distincte, marcate ]corespunzător.

Ofertantul are obligatia de a întocmi un opis al documentelor.

Atat originalele ofertei cat si copia acesteia vor fi numerotate, semnate si stampilate pe fiecare pagina.

Oferta se va depune insotita de scrisoarea de inaintare-Anexa nr.45.

NOTA:

Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa angajeze ofertantul in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica (inclusiv specimen de semnătură ) si copie act de identitate.

?

c)modul de transmitere al ofertei: prin posta sau prin depunere direct la sediul autorităţii contractante.

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitatia de participare si/sau după expirarea datei limită pentru depunere se consideră întârziată si în baza art.33, alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006, va fi respinsă.

d)documentaţia de atribuire se poate obtine gratuit pe suport de hartie de la Primăria Municipiului Craiova – Serviciul Achizitii Publice, str. A.I. Cuza, nr.1, cam.112, tel/fax: 021/415907 sau in format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro, la sectiunea Licitatii;

7. Data transmiterii invitaţiei de participare:26.03.2012.

Documente ataşate: