Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de achizitie – achizitie rechizite si consumabile de birou
Publicat: 29 septembrie 2014, 12:06

Serviciul Achiziţii Publice

Nr. 7075/16.01.2012

Invitatie de participare catre operatorii economici interesati

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel:0251-416235, fax:0251-411561

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achizitie directa

b) Tipul contractului: Achizitie rechizite si consumabile de birou

3. Natura si cantitatea produselor ce se vor achiziţiona: rechizite si consumabile de birou-dosare, carioci, creioane, pixuri

4. Termenul de livrare al produselor: maxim 48 de ore de la comanda;

5. a) Data limita pentru depunerea ofertelor: 23 .01.2012, ora 10:00

?b) Adresa la care se depune oferta: Primaria municipiului Craiova – Centrul de Informare pentru Cetateni, strada A. I. Cuza, nr. 1;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba româna.

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa-si menţină oferta valabila: 30 zile

7. Alte informaţii:

a) documentele care insotesc oferta:

-autorizare de functionare ca unitate protejata, valabila pentru anul 2011;

-declaraţie privind eligibilitatea si neincadrarea in prevederile art.180 si art.181 (Anexa nr.10);

-certificat unic de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului (CUI), in copie;

-informatii generale (Anexa nr. 11).

Propunerea tehnica: Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele minime prevazute in Caietul de Sarcini, în caz contrar oferta va fi declarata neconforma.

De asemenea, se vor prezenta mostre pentru fiecare produs.

Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii cu usurinta a corespondentei propunerii tehnice cu cerintele minime solicitate prin Caietul de Sarcini.

Propunerea financiara: Ofertantul trebuie sa prezinte oferta conform Formularului de oferta produse – Anexa nr.26, la care se va anexa Centralizatorul de preturi produse – Anexa nr.27.

b)modul de prezentare al ofertei: Ofertantul va sigila oferta si documentele care însoţesc oferta în original si copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original” si, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător si netransparent. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziata. Propunerea financiara, propunerea tehnica si documentele de calificare se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzător.

Ofertantul are obligatia de a întocmi un opis al documentelor.

Atat originalele ofertei cat si copia acesteia vor fi numerotate, semnate si stampilate pe fiecare pagina.

Oferta se va depune insotita de scrisoarea de inaintare-Anexa nr.45.

NOTA:

Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa angajeze ofertantul in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica (inclusiv specimen de semnătură ) si copie act de identitate.

c)modul de transmitere al ofertei: prin posta sau prin depunere direct la sediul autorităţii contractante

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitatia de participare si/sau după expirarea datei limită pentru depunere se consideră întârziată si în baza art.33, alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006, va fi respinsă.

d)documentaţia de atribuire se poate obtine gratuit pe suport de hartie de la Primaria Municipiului Craiova – Serviciul Achizitii Publice, str. A.I. Cuza, nr.1, cam.112, tel/fax: 021/415907 sau in format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro, la sectiunea Licitatii;

8. Data transmiterii invitaţiei de participare: 18 .01.2012.

Documente ataşate: