Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului – Achizitie licenta server, 20 licente statii lucru server, 11 licente tip office
Publicat: 29 septembrie 2014, 11:53

Serviciul Achiziţii Publice

Nr. 48413 /12.04.2012

Invitaţie de Participare

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel: 0251-416235 fax:0251-411561

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achiziţie directă

b) Tipul contractului: “Achizitie licenta server, 20 licente statii lucru server, 11 licente tip office”;

3. Natura si cantitatea produselor ce se vor achiziţiona: licenta server 1 buc. cu licentiere pentru 20 clienti; licenta tip office-11 buc., cod CPV 48218000-9 Pachete software pentru gestionarea licenţelor;

4. Termenul de livrare al produselor: 15 zile;

5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.04.2012, ora 10:00

b) Adresa la care se depune oferta: Primaria Municipiului Craiova – Serviciul Relaţii cu Publicul şi Audienţe, strada A. I. Cuza, nr. 1, cod 200595 Craiova – Dolj.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-si menţină oferta valabilă: 60 zile

7. Alte informaţii:

a) documentele care insotesc oferta:

-declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr.10.1);

-declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr.10.2);

-declaraţie privind neîncadrarea într-o situaţie de conflict de interese (Formularul nr.1);

?- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, cu cel mult 30 zile înainte de data de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC;

?- Informaţii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (Completare Anexa nr. 11- Informatii generale din Sectiunea Formulare, cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.

Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu cerinţele minime prevăzute în Caietul de Sarcini nr.46514/06.04.2012, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

În acest scop propunerea tehnica va conţine obligatoriu un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificaţiile respective.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondenţei propunerii tehnice cu cerinţele minime solicitate prin Caietul de Sarcini – Graficul de livrare (Anexa nr.28);.

Propunerea financiară: Ofertantul trebuie să prezinte oferta conform Formularului de oferta produse – Anexa nr.26, la care se va anexa Centralizatorul de preţuri produse – Anexa nr.27.

- Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate si orice costuri legate de indeplinirea in conditii corespunzatoare a contractului de achizitie publica.

b)modul de prezentare al ofertei: Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original” şi, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea financiară, propunerea tehnică şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.

Ofertantul are obligaţia de a întocmi un opis al documentelor;

Atât originalele ofertei cât şi copia acesteia vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină.

Oferta se va depune însoţită de scrisoarea de înaintare-Anexa nr.45.

NOTĂ:

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică (inclusiv specimen de semnătură) şi copie după actul de identitate.

c)modul de transmitere al ofertei: prin poştă sau prin depunere direct la sediul autorităţii contractante.

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitaţia de participare şi/sau după expirarea datei limită pentru depunere se consideră întârziată şi în baza art.33, alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006, va fi respinsă.

d)documentaţia de atribuire se poate obţine gratuit pe suport de hârtie de la Primăria MunicipiuluiCraiova – Serviciul Achiziţii Publice, str. A.I. Cuza, nr.1, cam. 112, tel/fax: 021/415907 sau în format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro/licitatii;

8. Data transmiterii invitaţiei de participare: 12.04.2012.

Documente ataşate: