Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului – Achiziţie cu montaj de panouri vizibilitate proiect (panouri temporare)
Publicat: 29 septembrie 2014, 11:41

Serviciul Achiziţii Publice

Nr. 35597/20.03.2012

Invitaţie de Participare

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel: 0251-416235 fax:0251-411561

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achiziţie directă

b) Tipul contractului: Achiziţie cu montaj de panouri vizibilitate proiect (panouri temporare), “Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de Creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova” – 6 panouri vizibilitate proiect (panouri temporare), Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-Domeniul Poli de creştere, Programul Operational Regional 2007-2013″;

3. Natura si cantitatea produselor ce se vor achiziţiona: achizitie cu montaj de panouri vizibilitate proiect (panouri temporare) – 6 buc., cod CPV 31523200-0 – panouri cu mesaje permanente;

4. Termenul de livrare al produselor, inclusiv montajul: 30 zile;

5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 28.03.2012, ora 10:00

b) Adresa la care se depune oferta: Primaria Municipiului Craiova – Serviciul Relaţii cu Publicul şi Audienţe, strada A. I. Cuza, nr. 1, cod 200595 Craiova – Dolj.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-si menţină oferta valabilă: 30 zile

7. Alte informaţii:

a) documentele care insotesc oferta:

-declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr.10.1);

-declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr.10.2);

-declaraţie privind neîncadrarea într-o situaţie de conflict de interese (Formularul nr.1);

-certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor şi taxelor locale şi alte venituri la bugetul local – emis de organele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, valabile la data deschiderii ofertelor.

-certificate constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul general consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice) – emis de organismele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, valabile la data deschiderii ofertelor.

-certificat unic de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (CUI), în copie;

-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului emis cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor, din care rezultă :

a)că ofertantul are ca obiect de activitate şi activităţi ce fac obiectul achiziţiei publice;

b)că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de către un judecator sindic sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situaţii.

c)că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la suspendarea temporară a activităţii, operantă în perioada de depunere a ofertei şi/sau executării contractului.

-informaţii generale (Anexa nr. 11).

Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu cerinţele minime prevăzute în Caietul de Sarcini, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondenţei propunerii tehnice cu cerinţele minime solicitate prin Caietul de Sarcini – Graficul de livrare (Anexa nr.28);.

Propunerea financiară: Ofertantul trebuie să prezinte oferta conform Formularului de oferta produse – Anexa nr.26, la care se va anexa Centralizatorul de preţuri produse – Anexa nr.27.

b)modul de prezentare al ofertei: Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original” şi, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea financiară, propunerea tehnică şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.

Ofertantul are obligaţia de a întocmi un opis al documentelor;

Atât originalele ofertei cât şi copia acesteia vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină.

Oferta se va depune însoţită de scrisoarea de înaintare-Anexa nr.45.

NOTĂ:

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică (inclusiv specimen de semnătură) şi copie după actul de identitate.

c)modul de transmitere al ofertei: prin poştă sau prin depunere direct la sediul autorităţii contractante.

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitaţia de participare şi/sau după expirarea datei limită pentru depunere se consideră întârziată şi în baza art.33, alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006, va fi respinsă.

d)documentaţia de atribuire se poate obţine gratuit pe suport de hârtie de la Primăria MunicipiuluiCraiova – Serviciul Achiziţii Publice, str. A.I. Cuza, nr.1, cam. 112, tel/fax: 021/415907 sau în format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro/licitatii;

8. Data transmiterii invitaţiei de participare: 20.03.2012.

Documente ataşate: