Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Invitaţie de participare catre agentii economici interesati
Publicat: 29 septembrie 2014, 12:01

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax ale autoritatii contractante: Municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr.7, cod fiscal 4417214, tel: 0251/416235, fax: 0251/411561;

2. Modalitatea de atribuire: achizitie directa;

3. Tipul contractului: Achizitie de servicii de publicitate in presa scrisa locala?, cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate;

4. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona: servicii de publicitate in presa scrisa locala

5. Cantitatea si valoarea estimata a serviciilor care trebuie prestate: (CAIET DE SARCINI PUBLICITATE 2012), valoarea estimata pe anul 2012= 30.000 lei (excl. TVA);

6. Locul prestarii serviciilor: la prestator;

7. Durata contractului: pana la 31.12.2012, cu posibilitatea prelungirii duratei contractului de servicii cu maxim 4 luni in anul 2013, conditionat de fondurile bugetare aprobate cu aceasta destinatie;

8. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 08.05.2012, ora 10:00

b) Adresa la care se depune oferta: Primaria municipiului Craiova, Serviciul cu Publicul si Audiente, strada A. I. Cuza, nr. 1, cod 200585.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactata oferta: limba română.

9. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-si menţină oferta valabilă: 30 zile

10. Alte informaţii:

a) documentele care insotesc oferta:

-declaraţie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006, cu modificarile su completarile ulterioare (Anexa nr.10.1);

-declaraţie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006, cu modificarile su completarile ulterioare (Anexa nr.10.2);

-declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese (Formularul nr. 1);

-certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Anexa-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta);

-certificat unic de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului (CUI), in copie;

-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în original, sau copie legalizată, emis cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor, din care rezultă:

a) ca ofertantul are ca obiect de activitate si activitati ce fac obiectul achizitiei publice;

b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situaţii.?

c) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, operanta in perioada de depunere a ofertei si/sau executarii contractului.?

-declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere (Anexa nr.14)

-declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii((Anexa nr.13);

-standarde de asigurare a calitatii si competentei (ISO 9001 sau echivalent).

Propunerea tehnica: Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor care urmeaza sa fie prestate cu cerintele minime prevazute in Caietul de Sarcini, în caz contrar oferta va fi declarata neconforma.

Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii cu usurinta a corespondentei propunerii tehnice cu cerintele minime solicitate prin Caietul de Sarcini.

Propunerea financiara: Ofertantul trebuie sa prezinte oferta conform Formularului de oferta servicii? (Anexa nr.24), la care se va anexa Centralizatorul de preturi (Anexa nr.25).

b)modul de prezentare al ofertei: Ofertantul va sigila oferta si documentele care însoţesc oferta în original si copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu Original si, ? respectiv, Copie. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător si netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a ? putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea financiara, propunerea tehnica si documentele de calificare se vor introduce in plicuri?distincte, marcate corespunzător.

Ofertantul are obligatia de a întocmi un opis al documentelor.

Atat originalele ofertei cat si copia acesteia vor fi numerotate, semnate si? stampilate pe fiecare pagina.

Oferta se va depune insotita de scrisoarea de inaintare-(Anexa nr.45).

11. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine documentatia de atribuire si informatii suplimentare: documentaţia de atribuire se poate obtine gratuit pe suport de hartie de la Primăria Municipiului Craiova – Serviciul Achizitii Publice, str. A.I. Cuza, nr.1,cam.112, tel/fax: 021/415907 sau in format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro, la sectiunea Licitatii;

12.Data transmiterii invitatie de participare: 08.05 .2012

 

PRIMAR,

Antonie Solomon

Şef Serviciu,

Sabina Dumitru