Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de produse: Achizitie cu montaj a 10 placi pentru amplasare permanenta
Publicat: 29 septembrie 2014, 15:38

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

Biroul A.P.P.D.I.C.S.S.

Invitatie de participare catre operatorii economici interesati pentru atribuirea contractului de produse:

Achizitie cu montaj a 10 placi pentru amplasare permanenta prin Proiectul “Fluidizarea traficului rutier in Municipiul Craiova, pe axa transport est-vest prin reabilitarea Bdul. Decebal-Dacia”, cod SMIS 3065, finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2, Domeniu major de interventie 2.1;

1.Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel:0251-416235, fax:0251-411561

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achizitie directa

b) Tipul contractului:Achizitie cu montaj a 10 placi pentru amplasare permanenta prin? Proiectul “Fluidizarea traficului rutier in Municipiul Craiova, pe axa transport est-vest prin? reabilitarea Bdul. Decebal-Dacia”, cod SMIS 3065, finantat prin Programul Operational? Regional 2007-2013, Axa prioritara 2, Domeniu major de interventie 2.1;

3. Natura si cantitatea produselor ce se vor achiziţiona: achizitie cu montaj a 10 placi pentru? afisare permanenta- 10 buc.;

4. Termenul de livrare al produselor, inclusiv montajul: 30 de zile;

5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 25.03.2011, ora 10:00

b) Adresa la care se depune oferta: Primaria municipiului Craiova – Centrul de Informare? pentru Cetateni, strada A. I. Cuza, nr. 7, cod 200585.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-si menţină oferta valabilă: 30 zile

7. Alte informaţii:

a) documentele care insotesc oferta:

-declaraţie privind eligibilitatea si neincadrarea in prevederile art.180 si art.181 (Anexa nr.10);

-certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri la bugetul local-formulare tip emise de organele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plata, valabile la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizată la notariat;

-certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice) – formulare tip emis de organismele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plata, valabile la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizată la notariat.

-certificat unic de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului (CUI), in copie;

-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în original, sau copie legalizată, emis cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor, din care rezultă :

a)ca ofertantul are ca obiect de activitate si activitati ce fac obiectul achizitiei publice;

b)ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situaţii.

c)ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, operanta in perioada de depunere a ofertei si/sau executarii contractului.

-certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Anexa-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta);

-informatii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (Anexa nr. 11).

Propunerea tehnica: Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor care? urmeaza sa fie furnizate cu cerintele minime prevazute in Caietul de Sarcini, în caz contrar oferta va? fi declarata neconforma.

Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii cu usurinta a? corespondentei propunerii tehnice cu cerintele minime solicitate prin Caietul de Sarcini.

-Graficul de livrare (Anexa nr.28);

Propunerea financiara: Ofertantul trebuie sa prezinte oferta conform Formularului de oferta produse – Anexa nr.26, la care se va anexa Centralizatorul de preturi produse – Anexa nr.27.

b)modul de prezentare al ofertei: Ofertantul va sigila oferta si documentele care însoţesc oferta în? original si copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original” si, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător si netransparent.? Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a putea permite? returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.? Propunerea financiara, propunerea tehnica si documentele de calificare se vor introduce in plicuri? distincte, marcate corespunzător.

Ofertantul are obligatia de a întocmi un opis al documentelor;

Atat originalele ofertei cat si copia acesteia vor fi numerotate, semnate si stampilate pe fiecare pagina.

Oferta se va depune insotita de scrisoarea de inaintare-Anexa nr.45.

NOTA:

Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa prin care persoana care a semnat oferta este? autorizata sa angajeze ofertantul in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica? (inclusiv specimen de semnătură).

c)modul de transmitere al ofertei: prin posta sau prin depunere direct la sediul autorităţii? contractante

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitatia de participare si/sau după expirarea datei limită pentru depunere se consideră întârziată si în baza art.33, alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006, va fi respinsă.

d)documentaţia de atribuire se poate obtine gratuit pe suport de hartie de la Primaria? Municipiului? Craiova – Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public, str. A.I. Cuza,? nr.1,cam. 112, tel/fax: 021/415907;