Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare – servicii de tiparire si multiplicare documente alb negru
Publicat: 29 septembrie 2014, 15:43

Serviciul Achiziţii pentru Obiective de Interes Public

Invitaţie de Participare

1. Denumirea, codul fiscal, adresă, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel:0251-416235, fax: 0251-411561

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achiziţie directă

b) Tipul contractului: “Servicii de tiparire si multiplicare documente alb negru”;

3. Natura şi cantitatea serviciilor ce se vor achiziţiona: “Servicii de tiparire si multiplicare documente alb negru??, cod CPV: 79521000-2 Servicii de fotocopiere;

4. Termenul de livrare al serviciilor: pana la data de 31.12.2011 cu posibilitatea de prelungire maxim 4 luni.

5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor 09.06.2011, ora 10:00

b)Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Craiova – Centrul de Informare pentru Cetăţeni, strada A. I. Cuza, nr. 7, cod 200585.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă: 60 zile

7. Alte informaţii:

a) documentele care însoţesc oferta:

- declaraţie privind eligibilitatea şi neîncadrarea în prevederile art.180 si art.181 (Anexa nr.10);

- certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor şi taxelor locale şi alte venituri la bugetul local-formulare tip emise de organele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, valabile la data deschiderii ofertelor.

- certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul general consolidat – formulare tip emis de organismele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, valabile la data deschiderii ofertelor.

- certificat unic de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (CUI), în copie;

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului emis cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor, in origina sau copie legalizata, din care rezultă :

a) că ofertantul are ca obiect de activitate şi activităţi ce fac obiectul achiziţiei publice;

b) că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de către un judecator sindic sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situaţii.

c) că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la suspendarea temporară a activităţii, operantă în perioada de depunere a ofertei şi/sau executării contractului.

- certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (Anexa-Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă);

- informaţii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (Anexa nr. 11);

- informaţii referitoare la personalul de conducere, precum si persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului – Anexa nr.17. Ofertantul va face dovada ca detine personal autorizat pentru activitatea de service.

- declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice-( Anexa nr. 13) .

Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor care urmează să fie furnizate cu cerinţele minime prevăzute în Caietul de Sarcini. în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondenţei propunerii tehnice cu cerinţele minime solicitate prin Caietul de Sarcini.

Propunerea financiară: Ofertantul trebuie să prezinte oferta conform Formularului de oferta servicii – Anexa nr.24, la care se va anexa Centralizatorul de preţuri servicii – Anexa nr.25.

Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate si orice costuri legate de indeplinirea in conditii corespunzatoare a contractului de achizitie publica.

Ofertantul va prezenta detaliat modul de tarifare al serviciilor de tiparire si multiplicare, precum şi preţul total al serviciilor conform cerintelor caietului de sarcini.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de protejarea mediului, conform actelor normative în domeniu.

Oferta financiara va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de derulare a contractului.

b) modul de prezentare al ofertei: Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original” şi, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea financiară, propunerea tehnică şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.

Ofertantul are obligaţia de a întocmi un opis al documentelor;

Atât originalele ofertei cât şi copia acesteia vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină.

Oferta se va depune însoţită de scrisoarea de înaintare-Anexa nr.45.

NOTĂ:

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică (inclusiv specimen de semnătură).

c) modul de transmitere al ofertei: prin poştă sau prin depunere direct la sediul autorităţii contractante.

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitaţia de participare şi/sau după expirarea datei limită pentru depunere se consideră întârziată şi în baza art.33, alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006, va fi respinsă.

d) documentaţia de atribuire se poate obţine gratuit pe suport de hârtie de la Primăria MunicipiuluiCraiova – Serviciul Achiziţii pentru Obiective de Interes Public, str. A.I. Cuza, nr.1, cam. 112, tel/fax: 021/415907 sau în format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro/licitatii;

8. Data transmiterii invitaţiei de participare: ……………2011.

Documente ataşate: