Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare – Achiziţie stâlpi de susţinere a indicatoarelor rutiere
Publicat: 29 septembrie 2014, 15:40

Serviciul Achiziţii pentru Obiective de Interes Public

Invitaţie de Participare

1. Denumirea, codul fiscal, adresă, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel:0251-416235, fax: 0251-411561

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achiziţie directă

b) Tipul contractului:Achiziţie stâlpi de susţinere a indicatoarelor rutiere;

3.Natura şi cantitatea produselor ce se vor achiziţiona: achiziţie stâlpi de susţinere a indicatoarelor rutiere, 500 bucăţi, cod CPV: 44461000-9 stâlpi de susţinere;

4.Termenul de livrare al produselor: 60 de zile de la data semnării contractului de către părţi;

5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor:……..05.2011, ora 10:00

b)Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Craiova – Centrul de Informare pentru Cetăţeni, strada A. I. Cuza, nr. 7, cod 200585.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă: 30 zile

7. Alte informaţii:

a) documentele care însoţesc oferta:

- declaraţie privind eligibilitatea şi neîncadrarea în prevederile art.180 si art.181 (Anexa nr.10);

- certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor şi taxelor locale şi alte venituri la bugetul local-formulare tip emise de organele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, valabile la data deschiderii ofertelor.

- certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul general consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice) – formulare tip emis de organismele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, valabile la data deschiderii ofertelor.

- certificat unic de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (CUI), în copie;

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului emis cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor, din care rezultă :

a) că ofertantul are ca obiect de activitate şi activităţi ce fac obiectul achiziţiei publice;

b) că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de către un judecator sindic sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situaţii.

c) că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la suspendarea temporară a activităţii, operantă în perioada de depunere a ofertei şi/sau executării contractului.

- certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (Anexa-Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă);

- informaţii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (Anexa nr. 11).

Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu cerinţele minime prevăzute în Caietul de Sarcini, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondenţei propunerii tehnice cu cerinţele minime solicitate prin Caietul de Sarcini. De asemenea propunerea tehnică va include şi Graficul de livrare (Anexa nr. 28);

Propunerea financiară: Ofertantul trebuie să prezinte oferta conform Formularului de oferta produse – Anexa nr.26, la care se va anexa Centralizatorul de preţuri produse – Anexa nr.27.

b) modul de prezentare al ofertei: Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original” şi, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea financiară, propunerea tehnică şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.

Ofertantul are obligaţia de a întocmi un opis al documentelor;

Atât originalele ofertei cât şi copia acesteia vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină.

Oferta se va depune însoţită de scrisoarea de înaintare-Anexa nr.45.

NOTĂ:

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică (inclusiv specimen de semnătură).

c) modul de transmitere al ofertei: prin poştă sau prin depunere direct la sediul autorităţii contractante.

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitaţia de participare şi/sau după expirarea datei limită pentru depunere se consideră întârziată şi în baza art.33, alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006, va fi respinsă.

d) documentaţia de atribuire se poate obţine gratuit pe suport de hârtie de la Primăria MunicipiuluiCraiova – Serviciul Achiziţii pentru Obiective de Interes Public, str. A.I. Cuza, nr.1, cam. 112, tel/fax: 021/415907 sau în format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro/licitatii;

8. Data transmiterii invitaţiei de participare: ……………2011.