Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de achizitie directa – Achizitie dispozitive de limitare a vitezei de circulatie a vehiculelor
Publicat: 30 septembrie 2014, 12:35

Serviciul Achiziţii Publice

Invitaţie de participare

1. Denumirea, codul fiscal, adresă, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel:0251-416235, fax: 0251-411561

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achiziţie directa

b)Tipul contractului: ,,Achizitie dispozitive de limitare a vitezei de circulatie a vehiculelor”;

3. Natura şi cantitatea produselor ce se vor achiziţiona: “Achizitie dispozitive de limitare a vitezei de circulatie a vehiculelor”, cod CPV: 44425300-8 Benzi de cauciuc;

4. Termenul de livrare al produselor: 15 zile lucratoare de la primirea comenzii.

5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.11.2011, ora 10:00;

b) Adresa la care se depune oferta: Primaria Municipiului Craiova – Serviciul Relatii Publice si Audiente (cladire Palace), strada A. I. Cuza, nr. 1, cod 200585;

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română;

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă: 60 zile;

7. Alte informaţii:?

A) documentele care însoţesc oferta:

-declaraţie privind eligibilitatea şi neîncadrarea în prevederile art.180 si art.181 (Anexa nr.10);

-certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor şi taxelor locale şi alte venituri la bugetul local-formulare tip emise de organele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, valabile la data deschiderii ofertelor;

-certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul general consolidat – formulare tip emis de organismele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, valabile la data deschiderii ofertelor;

-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului emis cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor, in origina sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, din care rezultă :

a)că ofertantul are ca obiect de activitate şi activităţi ce fac obiectul achiziţiei publice;

b)că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de către un judecator sindic sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situaţii;?

c)că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la suspendarea temporară a activităţii, operantă în perioada de depunere a ofertei şi/sau executării contractului;?

-certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (Anexa-Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă);

-declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese conform careia ofertantul nu se afla in conflict de interese, asa cum este definit de art. 69? din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare – (Formular nr. 2 );

-informaţii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (Anexa nr. 11);

Propunerea tehnica: Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produsului care urmează să fie furnizat cu cerinţele minime prevăzute în Caietul de Sarcini. în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.?

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondenţei propunerii tehnice cu cerinţele minime solicitate prin Caietul de Sarcini.

Propunerea financiara: Ofertantul trebuie să prezinte oferta conform Formularului de oferta produse – Anexa nr.26, la care se va anexa Centralizatorul de preţuri produse – Anexa nr.27.?

Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate si orice costuri legate de indeplinirea in conditii corespunzatoare a contractului de achizitie publica.

Oferta financiara va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toata perioada de derulare a contractului.?

B)modul de prezentare al ofertei: Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original” şi, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea financiară, propunerea tehnică şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.?

Ofertantul are obligaţia de a întocmi un opis al documentelor;

Atât originalele ofertei cât şi copia acesteia vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină.

Oferta se va depune însoţită de scrisoarea de înaintare -Anexa nr.45.

NOTĂ:?

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică (inclusiv specimen de semnătură).

C)modul de transmitere al ofertei: prin poştă sau prin depunere direct la sediul autorităţii contractante.

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitaţia de participare şi/sau după expirarea datei limită pentru depunere se consideră întârziată şi în baza art.33, alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006, va fi respinsa.

D)documentaţia de atribuire se poate obţine gratuit pe suport de hârtie de la Primaria Municipiului Craiova – Serviciul Achiziţii Publice, str. A.I. Cuza, nr.1, cam. 112, tel/fax: 021/415907 sau în format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro/licitatii;

Documente ataşate: