Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului – Achizitie servicii hoteliere
Publicat: 30 septembrie 2014, 12:14

Serviciul Achizitii Publice

Nr. 145174/05.10.2011

INVITATIE DE PARTICIPARE

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax ale autoritatii contractante: Municipiului Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel/fax 0251-41.51.77/41.15.61;

2. Procedura de atribuire aplicată: procedura proprie-selectie de oferte (poz.17 Anexa 2B a OUG nr.34/2006);

3. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona: Achizitie servicii hoteliere pentru programul “Pregatire profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Primariei Municipiului Craiova”, cod CPV: 55110000-4 Servicii de cazare la hotel;

4. Cantitatea serviciilorcare trebuie prestate: conform cerintelor Caietului de sarcini, anexat;

5. Locul prestarii serviciilor: localitatea Predeal;

6. Durata contractului: 23.10-31.12.2011 (76 cursanti) ;

7. Termenul limită de primire a ofertei: 13.10 .2011, orele 10:00;

8. Adresa la care se transmite/depune oferta: Primăria Municipiului Craiova – Centrul de Informare al Cetatenilor, str. A. I.Cuza nr.7, 200595 Craiova – Dolj;

9. Limba în care trebuie redactata oferta: limba romana;

10. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;

11. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila: 90zile;

12. Documente solicitate:

- certificat unic de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului (CUI), in copie;

- declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic- Anexa nr.10.

Propunerea tehnica: Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor care urmeaza a fi prestate cu cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini, in caz contrar oferta va fi declarata neconforma.

Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii cu usurinta a corespondentei propunerii tehnice cu cerintele minime solicitate prin Caietul de sarcini.

Propunerea financiara: Ofertantul trebuie sa prezinte oferta conform Formularului de oferta servicii-Anexa nr. 24 la care se va anexa Centralizatorul de preturi servicii – Anexa nr.25.

13.Organismul competent pentru caile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, 010873 Bucuresti, tel./fax:021/3104642.

14. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:Documentatia de atribuire se poate accesa in format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro, la sectiunea Licitatii; De asemenea, documentatia se poate pune la dispozitie de catre autoritatea contractanta prin Serviciul Achizitii Publice, oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, pe suport de hartie.

15. Denumirea, adresa, nr.de telefon /fax si adresa de e-mail a serviciului de la care se pot solicita informatii suplimentare: Primaria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr.1, Serviciul Achizitii Publice , cam.112, tel/fax 0251/415907;

16. Data transmiterii invitatie de participare: 05.10.2011.

Documente ataşate: