Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului – Achizitie servicii de expertiza tehnica cladire spital – Victor Babes
Publicat: 30 septembrie 2014, 12:00

Serviciul Achiziţii Publice

Nr. 129338/05.09.2011

Invitaţie de Participare

1. Denumirea, codul fiscal, adresă, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel:0251-416235, fax: 0251-411561

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achiziţie directă

b) Tipul contractului: “Achizitie servicii de expertiza tehnica cladire spital – Victor Babes”;

3. Natura şi cantitatea serviciilor ce se vor achiziţiona:”Achizitie servicii de expertiza tehnica cladire spital – Victor Babes”, Cod CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiza;

4.Termenul de prestare al sericiilor: 20 zile de la semnarea contractului de catre parti.

5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 09.09.2011, ora 12:00

b)Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Craiova – Centrul de Informare pentru Cetăţeni, strada A. I. Cuza, nr. 7, Craiova , jud Dolj, cod 200585.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă: 60 zile

7. Alte informaţii:

a) documentele care însoţesc oferta:

- declaraţie privind situatia personala (Anexa nr.10);

- certificat unic de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (CUI), în copie;

- statutul societatii din care sa rezulte ca operatorul economic are ca obiect de activitate şi activităţi ce fac obiectul achiziţiei publice

- ofertantii au obligatia de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere conform careia nu se afla in conflict de interese, (Formular nr. 2)

- informaţii generale (Anexa nr. 11);

Propunerea tehnică: La intocmirea propunerii tehnice ofertantul are obligatia de a respecta Tema de proiectare nr. 122668/23.08.2011 intocmita de Directia Investitii si Servicii Publice, Serviciul Investitii, A.I.D., în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondenţei propunerii tehnice cu cerinţele minime solicitate prin Tema de proiectare, inclusiv graficul de prestare al serviciilor.

Propunerea financiară: Ofertantul trebuie să prezinte oferta conform Formularului de oferta servicii – Anexa nr.24, la care se va anexa Centralizatorul de preţuri servicii – Anexa nr.2.

Oferta financiara va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de derulare a contractului.

b) modul de prezentare al ofertei: Oferta si documentele se vor introduce intr-un plic închis corespunzător şi netransparent. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

Oferta se va depune însoţită de scrisoarea de înaintare – Anexa nr.45.

NOTĂ:

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică (inclusiv specimen de semnătură).

c)modul de transmitere al ofertei: prin poştă sau prin depunere direct la sediul autorităţii contractante.

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitaţia de participare şi/sau după expirarea datei limită pentru depunere se consideră întârziată şi în baza art.33, alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006, va fi respinsă.

d)documentaţia de atribuire se poate obţine gratuit pe suport de hârtie de la Primăria MunicipiuluiCraiova – Serviciul Achiziţii Publice, str. A.I. Cuza, nr.1, cam. 112, tel/fax: 0251/415.907 sau în format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro/licitatii;

8. Data transmiterii invitaţiei de participare: 05.09.2011

Documente ataşate: