Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului – Achizitie S.F. Semaforizare str. Henry Ford – acces parcarea Ford
Publicat: 30 septembrie 2014, 11:48

Serviciul Achiziţii Publice

Nr. 114195 / 09.08.2011

Invitaţie de Participare

1. Denumirea, codul fiscal, adresă, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel:0251-416235, fax: 0251-411561

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achiziţie directă

b) Tipul contractului: S.F. Semaforizare str. Henry Ford – acces parcarea Ford;

3. Natura şi cantitatea serviciilor ce se vor achiziţiona: Achizitie S.F. Semaforizare str. Henry Ford – acces parcarea Ford, Cod CPV: 79314000-8 studiu de fezabilitate;

4. Termenul de prestare al serviciilor: 15 zile de la semnarea contractului de catre parti.

5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 17.08.2011, ora 10:00

b)Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Craiova – Centrul de Informare pentru Cetăţeni, strada A. I. Cuza, nr. 7, Craiova , jud Dolj, cod 200585.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă: 60 zile

7. Alte informaţii:

a) documentele care însoţesc oferta:

-declaraţie privind situatia personala (Anexa nr.10);

-certificat unic de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (CUI), în copie;

-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului emis cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor, in origina sau copie legalizata, din care rezultă :

a) că ofertantul are ca obiect de activitate şi activităţi ce fac obiectul achiziţiei publice;

b) că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de către un judecator sindic sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste situaţii.

c)că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la suspendarea temporară a activităţii, operantă în perioada de depunere a ofertei şi/sau executării contractului.

-certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (Anexa-Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă);

- ofertantii au obligatia de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere conform careia nu se afla in conflict de interese, (Formular nr. 2)

- informaţii generale (Anexa nr. 11);

- informaţii referitoare la personalul de conducere, precum si persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului – Anexa nr.17.

Pentru personalul de specialitate nominalizat cu îndeplinirea contractului, se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente:

-CV in original semnat si datat; CV-ul va avea inscrisa urmatoarea mentiune “Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul in declaratii prevazute in Codul Penal, ca datele prevazute in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii”;

- declaratie privind disponibilitatea pentru prestarea serviciilor, in original, semnata si datata;

- diplome studii de profil

- copii după acte calificari, atestate, legitimatii, în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor.

Propunerea tehnică: La intocmirea propunerii tehnice ofertantul are obligatia de a respecta Caietul de Sarcini nr.110835/27.07.2011 intocmit de Directia Investitii si Servicii Publice, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondenţei propunerii tehnice cu cerinţele minime solicitate prin Caietul de Sarcini.

In acest scop propunerea tehnica va conţine obligatoriu un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute in Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificaţiile respective.

Ofertantul va prezenta un grafic de prestare a serviciilor (Anexa 20B).

?De asemenea, proiectantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere din care sa reiese că este posesorul dreptului de proprietate intelectuala, sau acordul celui care deţine dreptul de proprietate intelectuală.

In cazul în care oferta este declarată câştigătoare ofertantul se obliga sa cedeze exclusiv autoritatii contractante dreptul de autor, dreptul de reproducere si distribuire a copiilor in favoarea autoritatii contractante, fara a mai emite nici un fel de pretentii legate de acestea.

Propunerea financiară: Ofertantul trebuie să prezinte oferta conform Formularului de oferta servicii – Anexa nr.24, la care se va anexa Centralizatorul de preţuri servicii – Anexa nr.25.

Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate si orice costuri legate de indeplinirea in conditii corespunzatoare a contractului de achizitie publica.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de protejarea mediului, conform actelor normative în domeniu.

Oferta financiara va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de derulare a contractului.

b) modul de prezentare al ofertei: Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original” şi, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea financiară, propunerea tehnică şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.

Ofertantul are obligaţia de a întocmi un opis al documentelor;

Atât originalele ofertei cât şi copia acesteia vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină.

Oferta se va depune însoţită de scrisoarea de înaintare – Anexa nr.45.

NOTĂ:

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică (inclusiv specimen de semnătură).

c)modul de transmitere al ofertei: prin poştă sau prin depunere direct la sediul autorităţii contractante.

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitaţia de participare şi/sau după expirarea datei limită pentru depunere se consideră întârziată şi în baza art.33, alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006, va fi respinsă.

d)documentaţia de atribuire se poate obţine gratuit pe suport de hârtie de la Primăria MunicipiuluiCraiova – Serviciul Achiziţii Publice, str. A.I. Cuza, nr.1, cam. 112, tel/fax: 0251/415.907 sau în format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro/licitatii;

8. Data transmiterii invitaţiei de participare: 09.08.2011.

Documente ataşate: