Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Invitaţie de participare – servicii bancare
Publicat: 30 septembrie 2014, 14:23

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

Biroul A.P.P.D.I.C.S.S.

Nr. 159216 /16.11.2010

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax ale autoritatii contractante: Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel0251-41.15.61, fax 0251/41.59.07;

2. Procedura de atribuire aplicata : procedura proprie autoritatii contractante- dialog competitiv;

3. Obiectul contractului: “Servicii financiare legate de transferul tragerilor, precum si alte operatiuni ale autoritatii contractante, ce impun selectarea unei institutii bancare care are sediul bancar/sucursala/filiala/punct de lucru si in Craiova, pentru derularea contractului de credit”

4. Criteriile de preselectie:

In vederea preselectiei candidatii vor prezenta urmatoarele documente:

a) Declaraţie privind situatia personala a operatorului economic, din care sa rezulte urmatoarele:

- operatorul economic nu este în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;

- si-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit pana la data solicitată;

- în ultimii 2 ani, a îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu a produs grave prejudicii beneficiarilor;

- operatorul economic nu a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

- operatorul economic nu prezinta informatii false sau prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

b) Certificat unic de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului (CUI).

c) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului in original, emis cu cel mult 30 zile inainte de data 29.11.2010, din care rezulta :

-ca obiectul de activitate al candidatului include activitati ce fac obiectul contractului de servicii;

- ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste situatii.

- ca operatorul economic are sediul bancar/sucursala/filiala/punct de lucru si in Craiova.

d) Autorizatie de functionare emisa de BNR privind functionarea ca banca de stat sau privata, valabila pentru anul 2010;

e)Bilant contabil cu viza Administratiei Finantelor Publice sau echivalent la data de 30.06.2010;

f) Informatii generale cu declararea cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani (respectiv 2007, 2008, 2009)

5) Numarul minim al candidatilor ce urmeaza sa fie preselectati de catre autoritatea contractanta este de minim 3(trei).

In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat 3(trei), autoritatea contractanta are dreptul:

a. fie de a anula procedura proprie de dialog competitiv;

b. fie de a continua procedura proprie de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.

6) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se pot obtine informatii suplimentare: Primaria Municipiului Craiova – Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public, str. A.I. Cuza, nr. 1, tel/fax: 021/415907;

7) Documentele solicitate se vor depune intr-un plic, inchis corespunzator si netransparent, marcat cu denumirea si adresa autoritatii contractante si cu denumirea contractului.

8) Data, ora şi locul depunerii documentelor solicitate: 29.11.2010, orele 10:00, la Centrul de Informare pentru Cetateni – Primaria Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, cod 200585 Craiova, jud. Dolj.